Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ரூத்தின் சரித்திரம்

ரூத் - 1;

Nkhthkpa ];jphp;ahd &j;> jpUkzj;jpd; %yk; ,];uNty; tk;rj;jpw;Fs;sha; fle;J te;J jhtPJ ,uh[htpd; %jhijahf khWtjd; %yk; ,NaRtpd; tk;r tuyhhpy; ,lk; ngWfpwhs;. &j; vd;w ngahpd; mh;j;jk; el;G vd;gjha; fhzg;gLfpwJ. epahjpgjpfs; epahak; tprhhpf;fpw fhyj;jpy; ele;j rk;gtq;fis ,e;j G];jfk; $WfpwJ. Mifahy; &j;jpd; rhpj;jpukhdJ fpwp];JTf;F Kd;G 990 tUl thf;fpy; vOjg;ggl;lJ. Mrphpaiug;gw;wpa Fwpg;Gfis nfhLf;fg;gltpy;iynad;whYk;> ,];uNtypd; filrp epahjpgjpAk; jPh;f;fjhprpAkhd rhKNtyhy; vOjg;gl;lJ vd;W fUjg;gLfpwJ.

Kjyhk; mjpfhuj;jpy; ek;Kila jPh;kdq;fs; vg;gb ek;Kila vjph;fhyj;ij eph;zapf;fpwJ> jPh;khdq;fs;; vg;gb mopitAk; MrPh;thjj;ijAk; nfhz;L tUfpwJ vd;gij ghh;f;f KbAk;. vypnkNyf;F vLj;j jtwhd jPh;khdk; mtDila FLk;gj;jpd; moptpw;F fhuzkhf mike;jJ vd;gij ghh;f;fyhk;. eNfhkpapd; fhyjhkjkhd jPh;khdj;ij Fwj;Jk;> Xh;ghSila cWjpapy;yhj jPh;khdj;ijf; Fwpj;Jk;> &j;jpDila rhpahd jPh;khdj;ijf; Fwpj;Jk; ghh;f;f KbAk;.

vypNkNyf;fpd; jtwhd jPh;khdk;(&j; 1:1-5)

epahahjpgjpfs;> epahak; tprhupj;JtUk; ehl;fspy;> ,];uNty; Njrj;jpNy gQ;rk; cz;lhapw;W. ve;j epahjpgjpapd; ehl;fs; vd vOjg;gltpy;iy. mg;nghOJ> a+jhtpYs;s ngj;yNfk; Cuhdhfpa vypnkNyf;F jd; kidtp eNfhkpNahLk; ,uz;L Fkhuuhfpa kf;Nyhd;> fpypNahd; vd;gth;fNshLq;$l Nkhthg; Njrj;jpw;F fle;J nry;fpwhd;. ngj;yNfk; vd;why; mg;gj;jpd; tPL vd;W nghUs;.

mg;gj;jpd; tPl;il tpl;L rgpf;fg;gl;l G+kpahfpa Nkhthg; Njrj;jpw;F Nghfpwhh;fs;. Nkhthg; Njrj;jpd; gpwg;Ng ghtkhf fhzg;gLfpwJ. Nyhj;jpd; %j;j Fkhuj;jpf;F> mtdhy;; gpwe;j Fkhud; %yk; Njhd;wpaJ jhd; Nkhthg; tk;rkhFk;. vz;.25-Mk; mjpfhuj;jpd;gb ,];uNty; [dq;fis khk;rPf ghtj;jpw;Fs;shf tpor;nra;j NjrKk; NkhthghFk;.

Vd; Njrj;jpy; gQ;rk;  fle;J tUfpwJ?. ghtKk;  tpf;fpuf MuhjidAkha; fhzg;gLfpwJ. NjtDila Nfhghf;fpid ntspg;ghL jhd; gQ;rj;jpd; fhuzk;.  mNdf ,];uNtypd; epahjpgjpfs; [dq;fis Mz;ltiu tpl;L tpyFk;gb nra;jhh;fs;.   Njrj;jpypUe;J gQ;rk; khw ehk; nra;aNtz;banjd;d?>  2 ehsh.7.14-d;gb “vd; ehkk; jhpf;fg;gl;l vd; [dq;fs; jq;fisj; jho;j;jp> n[gk;gz;zp> vd; Kfj;ijj; Njb> jq;fs; nghy;yhj topfistpl;Lj; jpUk;gpdhy;> mg;nghOJ guNyhfj;jpypUf;fpw ehd; Nfl;L> mth;fs; ghtj;ij kd;dpj;J> mth;fs; Njrj;Jf;F N\kj;ijf;nfhLg;Ngd;”.

vypnkNyf;F vd;w ngahpd; mh;j;jk; vd; Njtd; vd; ,uh[h. Mdhy; ,uh[hthfpa Njtid Nehf;fp ghuhjgb Nkhthg; Njrj;jpw;F fle;J nry;fpwhd;. eNfhkp vd;w ngahpd; mh;j;jk; moF> kfpo;r;rp vd;gjha; fhzg;gLfpwJ. kf;Nyhd; vd;why; gyfPdk; (Infirmity)> fpypNahd; vd;why; Kbe;J Nghdtd;(Finished) vd;W mh;j;jk;. KO FLk;gKk; G+uz rk;kjj;NjhL mg;gj;jpd; tPl;il tpl;L rhgj;jpd; tPlhfpa Nkhthg; Njrj;jpy; fle;J nrd;W rQ;rhpf;fpwhh;fs;.

vypnkNyf;F Nkhthg; Njrj;jpw;F Ngha; nfhQ;rk; ehs;; ,Ue;J tpl;L jpUk;gp te;J tplyhk; vd;W jhd; mq;Nf te;jhd;. Mdhy; ehl;fs; nrd;w NghJ mg;gj;jpd; tPl;il kwe;J mq;Nf ,Ue;Jtpl;lhd;. Nkhthg; mtid fth;e;Jtpl;lJ.

Njtgps;isfSila tho;f;ifapYk; f\;lkhd #o;epiy> ghLfs;> cgj;jputk;> gw;whf;Fiw tUk; NghJ fhuzj;ij Muha;e;J ghh;j;J Mz;ltNuhL xg;Guthfp mth; Kfj;ij NjlNtz;LNk xopa jw;fhypfkhf jg;Gtjw;F cyfj;ij Nehf;ff;$lhJ. rj;JU fhl;Lfpw ,r;irfis Nehf;fyhfhJ. ghtj;ij tpl;L ntspNa te;J tplyhk; vd;w vz;zj;NjhL ghtj;ij Urpghh;j;jhy; ghtk; njhlh;e;J gpbf;Fk;. ghtkhfpa NkhthgpypUe;J ntspNa tUtJ fbdkhd fhhpak;.

vypnkNyf;fpd; jtwhd jPh;khdj;jpd; %yk; mtd; mq;NfNa ,we;J tpLfpwhd;. GU\d; ,we;J tpl;l gpwFk; eNfhkpAk; Nkhthg; Njrj;ij tpl;L ntspNa tu tpUk;gtpy;iy. khwhf  jd; Fkhuh;fSf;F Nkhthgpaupy; ngz;nfhz;lhs;. mjpdpkpj;jk; me;epa ];jphpfis tpthfk; nra;a $lhJ vd;w NjtdpDila gpukhzj;ij kPWfpwhs;. kf;Nyhd;> fpypNahd; tpthfk; nra;j ngz;fspy; xUj;jpapd; NgH xHghs;> kw;wts; NgH &j;. xh;ghs; vd;why; tzq;fhfOj;Js;sts;> &j; vd;why; el;G vd;W mh;j;jk;. jpBnud kf;NyhDk; fpypNahDk; NkhthgpNy khpj;JNghfpwhh;fs;. eNfhkp jd; FkhuH ,UtiuAk; jd; GU\idAk; ,oe;J jdpj;jtshdhs;. Vwf;Fiwa gj;JtU\Kk; fle;Jnry;fpwJ.  xU kD\d; vLj;j jtwhd jPh;khdk; KOFLk;gj;jpd; moptpw;F fhuzkhfpwJ. Njt gps;isNa jtwhd jPh;khdk; vLj;jhy; tpiyfpuak; nfhLj;Nj Mf Ntz;Lk;. ve;j #o;epiyapYk; NjtDila r%fj;ij tpl;L J}uk; NghfhjpUq;fs;.

eNfhkpapd; fhyjhkjkhd jPh;khdk;;(&j;.1:6-10)

fHj;jH jk;Kila [dq;fisr; re;jpj;J> mtHfSf;F Mfhuk; mUspdhH vd;W eNfhkp Nkhthg;Njrj;jpNy Nfs;tpg;gLfpwhs;. Njtd; jd; [dq;fis vd;nwd;w;iwf;Fk; kwe;J tpLfpw fh;j;jh; my;y. mth; fhag;gLj;jpdhYk; fhaq;fl;Lfpw Njtd;. ghtj;jdhy; gQ;rj;ij mDkjpj;jhYk; [dq;fs; nghy;yhj topfis tpl;L jpUk;Gfpw Ntisapy; Mrph;thjj;ij nfhLf;fpwth;.

eNfhkp ngj;yNfKf;F jpUk;g jPh;khdpf;fpwhs;. Kd;G ,e;j jPh;khdj;ij vLj;jpUe;jhy; jd; GU\idAk; Fkhuh;fisAk; ,oe;jpUf;fNtz;aJ te;jpUf;fhJ. fh;j;jUila gps;isfs; jPh;khdk; vLf;fNtz;ba Neuj;jpy; vLf;fNtz;Lk;. ,ul;rz;a ehspy; ,ul;rpf;fg;glNtz;Lk;. mDf;fpuf fhyj;jpy; Mz;ltiu nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wnfhs;sNtz;Lk;. gpur;ridfSf;Fs; fle;Jnrd;w gpd;G my;y mjd;Kd;G jPh;khdq;fis vLf;fNtz;Lk;.

eNfhkp Gwg;gl;l Ntisapy; ,uz;L kUkfs;fSk; mtNshL Gwg;gLfpwhh;fs;. khkpNahL md;Gldk; If;fpaj;JlDk;  fhzg;gLfpw kUkfs;fs;. mth;fs; topelf;ifapy; eNfhkp jd; kUkfs;fsplk; jpUk;gpNghFk;gb $Wfpwhs;. kupj;Jg;Nghd jd; gps;isfSf;Fk; jdf;Fk; jianra;jJNghy> fHj;jH cq;fSf;Fk; jianra;thh; vd;W Mrph;tjpf;fpwhs;. Mdhy; ,UtUk; ck;Kila [dj;jz;ilF ck;Kld;$l tUNthk; vd;W $wp cld; nrd;whh;fs;.

Xh;ghspd; cWjpapy;yhj jPh;khdk; (&j; 1:11-14)

mth;fs; a+jh Njrj;jpw;Fj; Neuhf topelf;ifapy;>  eNfhkp ,uz;L kUkf;fisAk; Nehf;fp> jd;dhy; ,dp mth;fSila tho;ifapy; xd;Wk;nra;aKbahJ vd;w jd;Dila ,ayhikia $Wfpwhs;. Mifahy; jha;tPl;Lf;Fj; jpUk;gpg;NghFk;gb MNyhrid nrhy;fpwhs;. mg;nghOJ Xh;ghSk;> &j;Jk; rj;jkpl;L mOfpwhh;fs;.

xHghs; jd; khkpia Kj;jkpl;L jpUk;gpNghdhs;. Xh;ghs; mNdf vjph;ghh;g;GfNshL jd; khkpNahL Gwg;gl;L te;jpUf;f$Lk;;. Mdhy; mitfs; epiwNtwhJ vd;W mwpe;jTld; jpUk;Gfpwhs;. mtSila jPh;khdk; cWjpapy;yhJ. Nyhj;jpd; kidtpia NrhNjhk; fth;e;jjhy; jpUk;gpg;ghh;j;jJNghy> Xh;ghSk; tpl;Lte;e Nkhthgpw;F jpUk;Gfpwhs;. jd; [dq;fsplj;Jf;Fk; jd; NjtHfsplj;Jf;Fk; jpUk;gpg; nrd;WtpLfpwhs;.

fh;j;jUil gps;isfSila jPhkhdKk; mNdf Ntisfspy; ,g;gbahf fhzg;gLfpwJ. ,NaRtpw;fhf [Ptpg;Ngd;> vd;d te;jhYk; gpd;nry;Ntd;> Copak; nra;Ntd;> vd;W nrhd;d rpyehl;fSf;Fs; NjtrKfj;ij kwe;J gpd;khw;wj;jpw;Fs;shf Ngha;tpLthh;fs;. ,th;fs; Xh;ghspd; $l;lj;ij Nrh;e;jth;fs;. Xh;ghisg;gw;wp Ntjj;jpy; mjd;gpd;G xd;Wk; thrpf;fKbatpy;iy. mts; rhpj;jpuk; Kbe;JNghfpwJ.

&j;jpd; cWjpahd jPh;khdk;(&j;.1:15-21)

&j; jd; khkpahfpa eNfhkpia tplhky; gw;wpf;nfhz;lhs;. eNfhkp mtisg;ghh;j;J cd; rNfhjupiag;Nghy ePAk;  jpUk;gpg;Ngh vd;whs;. Mdhy; &j;> ehd; ck;ikg; gpd;gw;whky; ck;iktpl;Lj; jpUk;gpg;Nghtijf;Fwpj;J ,dp vd;NdhNl NgrNtz;lhk;. ePH NghFk; ,lj;jpw;F ehDk; tUNtd;. ePH jq;Fk; ,lj;jpNy ehDk; jq;FNtd;. ck;Kila Njtd; vd;Dila Njtd;. ePH kuzkilAk; ,lj;jpy; ehDk; kuzkile;J> mq;Nf mlf;fk;gz;zg;gLNtd;. kuzNkay;yhky; Ntnwhd;Wk; ck;ik tpl;L vd;idg; gpupj;jhy;> fHj;jH mjw;Fr; rupahfTk; mjw;F mjpfkhfTk; vdf;Fr; nra;af;fltH vd;W cWjpahf $wp cld;nrd;whs;;. mts; jd;NdhNl$l tu kdcWjpahapUf;fpwijf; fz;L> gpd;G eNfhkp mijf;Fwpj;J mtNshNlxd;Wk; Ngrtpy;iy.

Vd; &j;jpd; rhpj;jpuk; Ntjj;jpy; ,lk; ngw;Ws;sJ. Vd; Rkhh; %thapuk; tUlq;fSf;F gpd;G &j;ijg; gw;wp gbf;fpNwhk;. vg;gb &j; ,NaRtpd; tk;rtuyhw;wpy; ,lk;gpbj;jhs; (kj;NjA 1:5). mtSila cWjpahd jPh;khdk; jhd; fhuzk;.

fh;j;jUila gps;isfs; Mz;ltiu cWjpahf gpd;gw;wNtz;Lk;. fyg;igapd; Nky; ifitj;j gpd;G gpd;dpl;L ghh;f;fyhfhJ. tpRthrj;ij Jtf;FfpwtUk; Kbf;fpwtUkhfpa ,NaRit Nehf;fp ekf;F epakpf;fg;gl;l Xl;lj;jpNy nghWikNahLk; cWjpNahLj; Xlf;flNthk;. vLj;j jPh;khdq;fspy; cWjpahf epiyj;jpUg;Nghk;.

fh;j;jh; jhNk cq;fis Mrph;tjpg;ghuhf!

Leave a comment