Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர்

(Holy, Holy, Holy, is the LORD of hosts -(Vrhah 6:1-8)​

Vrhah jPh;f;fjhprp fz;l jhprdj;ij Fwpj;J (Vrhah 6:1-8) Ntjghfj;jpy; thrpf;fpNwhk;. Vrhah vd;w ngaUf;F nahNfhth ,ul;rpj;jhh; “(Jehovah has saved)” vd;W mh;j;jk;. gioa Vw;ghL jPh;f;fjhprpfspy; Nkrpahtpd; gpwg;ig Fwpj;J mjpfkha; Kd; vOjpath; ,th; (Vrhah 7:14> 9:6).  Nkrpahtpd; Copak; vg;gbg;gl;lJ vd;gijg;gw;wpAk; (Vrhah 61:1-3)> Nkrpahtpd;; ghL kuzj;ijFwpj;Jk;(Vrhah 53) Kd; vOjpath.; nghpa jPh;f;fjhprpfspd; thpirapy; tUfpwth;. Vrhah xNu xU jhprdj;ij fz;lhh;(Vrhah 6:1-8). me;j jhprdk; mth; tho;f;ifia khw;wpaJ. nghpa jPh;f;fjhprpahf khw;wpdJ. Vrhah G];jfj;jpd; kw;w trdq;fSk; mjpfhuq;fSk;  mth; $wpa jPh;f;fjhprdq;fs; MFk;. ,tUila kidtpAk; xU jPh;f;fjhprpNa(Vrhah 8:3). ,tUf;F ,uz;L kfd;fs;. xUtDila ngah; ‘Nrahh;ah#g;(Vrhah 7:3)” kw;wtDila ngah; ‘kNfh;-rhyhy;-m\;-gh];(Vrhah 8:3″;.  tprpj;jpukhd ngah;fshf fhzg;gl;lhYk; ,UtUila ngahpd; mh;jq;fspy; xd;W A+jhtpd; Nky; tug;Nghfpw epahaj;jPh;g;ig Fwpf;fpJ. kw;nwhU ngah; mjd;gpd;G tUfpw Mrph;thjj;jpd;> fpUigapd; ehl;fis Fwpf;fwJ.

Vrhah jd; thypggpuhaj;jpy; A+jhtpd; uh[hthfpa crpahtpd; muz;kidapy; Ntiynra;fpwtuha; fhzg;gl;lhh;(2 ehsh. 26:22). ,th; A+jhtpd; ,uh[Fyj;ij Nrh;e;jtUk; $l.  crpahtpw;F mrhpah vd;w ,d;ndhU ngaUk; cz;L. thypgj;jpy; Vrhahtpd; ek;gpf;ifnay;yhk; crpahtpd; Nky; fhzg;gl;lJ. jd; vjph;fhyj;ij Fwpj;j ftiyaw;w xU thypgdha; ,th; fhzg;gl;lhh;. crpah vd;w ngaUf;F “naNfhth vd; ngyd;(My strength is Jehovah)” vd;W mh;j;jk;. crpah jd;  ngaiug; Nghy fh;j;jiu jd;Dila ngydhf nfhz;L 16 tajpy; A+jhtpd; Nky; ,uh[hthdhu;. ,th; vUrNykpd; muz;fis ngyg;gLj;jp nrk;ikaha; Mz;Lnfhz;L te;jhh;. 2ehshfkk; 26:5-y; thrpf;fpNwhk;. crpah fh;j;jiu Njbd ehl;fspy;  vy;yhk;  fh;j;jh; mtUila fhhpaq;fis tha;f;fr; nra;jhh;. A+jhit mjpf tU\q;;fs; Mz;l ,uh[f;fSs; crpahTk; xUth;.  mth;  52 tU\q;fs; ,uh[hthf  fhzg;gl;lhh;. NjtDf;F gphpakha; Ml;rpia Jtq;;fpd crpah ,uh[htpd; ,Ujaj;jpy; xUehs; ngUik te;jJ. ,uh[hthf khj;jpuk; fhzg;gLtjpy; jpUg;jpg;glhj crpah> MrhhpadhfTk; fhzg;gl Ntz;Lk; vd;W tpUk;gp>  Njthyaj;jpw;Fs; J}gk; fhl;Lk;gbf;F Njthyaj;jpw;Fs; gpuNtrpj;jhd;. mrhpah vd;w ehkKs;s gpujhd MrhhpaDk;> mtNuhL Nrh;e;j 80 Mrhhpah;fSk; jLj;Jk;> mth;fNshL vhpr;ry;> Nfhgk; nfhz;lhNd xopa jtiw Ghpe;J nfhz;L kdk; jpUk;gtpy;iy. Mifahy; Njtd; mtid F\;;lNuhfj;jhy; thjpj;jhh;> vQ;rpa ehl;fis F\;lNuhfpahf fopj;J fp.K.740-y; khpj;J Nghfpwhd;. mopTf;F Kd;dhdJ mfe;ij(ePjp. 16:18).

,J tiu VrhahTila ek;gpf;if vy;yhk; ,e;j crpah ,uh[htpd; Nky; fhzg;gl;lJ. ,g;nghONjh jd; vjph;fhyj;ij Fwpj;j fyf;fk; cilatuha; khWfpwhh;.  khk;rj;jpd; kPJ ek;gpf;if mw;W Nghdgpd;G Njthyaj;jpw;F NeuhfNghfpwhh;.  ek;Kila tho;f;ifapYk; mNdf Ntisfspy; ehk; ed;F fhzg;gLk;NghJ Mz;lth; r%fj;ij NjLtjpy;iy. tho;e;J Rfpj;jpUf;Fk; NghJ Mz;lth; Njitapy;iy. Mdhy; gpur;ridfs; tUk;NghJ Mz;ltUf;F Neuhf XLNthk;.

Vrhah Njthyaj;jpy; fhzg;gLk;NghJ ,e;j jhprdj;ij fhz;fpwhh;. ,e;j jhprdk; ,Jtiu cyf ,uh[hTf;F Copak; nra;j Vrhahit guNyhf Njtdpd; Copaf;fhudhf khw;WfpwJ. khj;jpuky;y Vrhahit Mz;ltu; gad;gLj;Jk; Kd;G vg;gb Maj;jg;gLj;Jfpwhh; vd;gijAk; tpsf;FfpwJ. ,e;ehl;fspy; fh;jUila Copak; nra;aNtz;Lk; vd;W tpUk;Gfpwth;fSf;F ghlkhf fhzg;gLfpwJ. Njtd; ek;ik ,uh[hf;fshf> Mrhhpah;fshf mioj;jpUf;fpwhh;(ahj;.19:6> 1NgJU:2:5> ntsp.5:10). Mdhy; Copak;   nra;tjpd;   mbg;gil   fhhpaq;;fisAk;>   Njtd;   vg;gb jd;Dila  Copaf;fhuh;fis   Maj;jg;gLj;Jfpwhh;  vd;gijAk; ,e;j gFjpapy; ,Ue;J ehk; fw;Wnfhs;s KbAk;;.

1.jphpNaf NjtDila ghpRj;jj;ijf;Fwpj;j cd;djj;jpw;Fhpa jhprdk; (Vrh.6:1-4) (Heavenly vision about the Holiness of Triune God)

6:1  crpah ,uh[h kuzkile;j tU\j;jpy; Mz;lth; cauKk;  cd;djKkhd rpq;fhrdj;jpd; Nky; tPw;wpUf;f fz;Nld;> mtUila t];;jpuj;njhq;fyhy; Njthyak; epiwe;jpUe;jJ

6:2  NruhgPd;fs; mtUf;F Nkyhf epd;whh;fs;> mth;fspy; xt;nthUtDf;Fk; mt;thW nrl;ilfspUe;jd. mtdtd; ,uz;L nrl;ilfshy; jd; jd; Kfj;ij %b> ,uz;L nrl;ilfshy; jd; jd; fhy;fis %b>  ,uz;L nrl;ilfshy; gwe;J>

6:3  xUtiunahUtu; Nehf;fp : Nridfspd; fh;j;jh; ghpRj;jh;> ghpRj;jh;> ghpRj;jh;  G+kpaidj;Jk; mtUila kfpikahy; epiwe;jpUf;fpwJ vd;W $g;gpl;Lr; nrhd;dhh;fs;.

6:4  $g;gpLfpwth;fspd; rj;jj;jhy; thry;fspd; epiyfs; mire;jJ> Myak; Gifahy; epiwe;jJ.

,e;j jhprdk; cd;djj;jpw;Fhpa jhprdkhf fhzg;gLfpwJ. guNyhf Njtd; cauKk; cd;djKkhd rpq;fhrdj;jpy; tPw;wpUf;fpwhh;. Vrhah 66:1-y; Mz;lth; $wpdhh; thdk; vdJ rpq;fhrdk;> G+kp vdJ ghjg;gb vd;W. thdhjp thdj;jpy; tPw;wpUf;fpw ghpRj;j Njtid mtUila ghjg;gbapy; ,Ue;J Vrhah fhz;fpwhh;. mtUila t];jpu njhq;fy;> mjhtJ mtUila r%fj;J gpurd;dj;jhy; Njthyak; epuk;gp ,Ue;eJ. 1,uh[h.8:11>12-y; thrpf;fpNwhk;. fh;j;jUila kfpik Njthyaj;ij epug;gp ,Ue;jJ> mJNghd;w fh;j;jUila kfpikia fhz;fpwhh;. khj;jpuky;y NruhgPd;fs;> mf;fpdpia Nghy fhzg;gLfpw [Ptpfs;(rq;.104:4> vgp.1:7)> Ntjj;jpy; ,e;j xNu xU ,lj;jpy; jhd; NruhgPd;fis Fwpj;J vOjg;gl;Ls;sJ> mitfs; xt;nthd;wpw;Fk;> 6 rpwFfs; cz;L> 2 rpwFfshy; jd; Kfj;ij %b NjtDf;F gae;J> 2 rpwFfshy; jd; fhy;fis %b jho;j;jp> 2 rpwFfshy; gwe;J- gzptpil nra;J> Njtd; ghpRj;jh;>  ghpRj;jh;> ghpRj;jh; vd;W ghLk;NghJ> Myaj;jpd; m];jpghuk; mirfpwJ> mtUila kfpik Myaj;ij epug;GfpwJ.

 Mz;ltu;  mtUila Copaj;jpw;F vd;W Maj;jg;gLj;Jk; Kd;G> mtUila ghpRj;jj;ij Fwpj;j jhprdk;  fhzg;gLtJ mtrpak;. ehk; Muhjpf;fpw> Nrtpf;fpw Njtd; ghpRj;jh;. vd;dplj;jpy; ghtk; cz;nld;W cq;fspy; ahh; vd;id Fw;wg;gLj;j $Lk;?(Nahthd; 8:46) vd;W ,NaR Nfl;lhh;. Mz;lth; jPikia ghh;f;fkhl;lhj Rj;jf; fz;zd; vd;W (Mg$f; 1:13)y; ghh;f;fNwhk;> ,g;gbg;gl;l ghpRj;j NjtDf;F Copak; nra;a  ghpRj;jkhf;fg; gl;lth;fsha; fhzg;gLtJk;> gphpj;njLf;fg; gl;lth;fsha; fhzg;gLtJk; kpfTk; mtrpak;.

nrq;fliyg; gpse;J ntl;lhe;jiuia Nghy khw;wp ,];uNty; [dq;fis flf;fr; nra;j gpd;G  vfpg;jpd; Nridia mNj flypy; mkpo;j;jp Nghl;l Njtid>  NkhNrAk;> ,];uNty; [dq;fSk; vg;gb ghb Jjpj;jhh;fs; vd;gij ahj;jpuhfkk; 15:11-y; thrpf;fpNwhk;. “fh;j;jhNt Njth;fspy; ckf;F xg;ghdth; ahh;> ghpRj;jj;jpy; kfj;JtKs;stUk;> Jjpfspy; gag;gljf;ftUk;> mw;Gjq;fis nra;fpwtUkhfpa ckf;F xg;ghdth; ahh;”.   n[aq;nfhz;lth;fs; ,Nj ghliy ntsp.15:3>4-y; ghLfpwijg; ghh;f;fpNwhk;. ,th;jhd; Njthjp  Njtd;> ,e;j Njthjp NjtDila ghpRj;jj;NjhL ahiuAk; xg;gplKbahJ.

mJNghy 1rhKNty; 1-Mk; mjpfhuj;jpy; md;dhs; gps;is ,y;yhjtsha;  fhzg;gl;ljpd; epkpj;jk; NjtDila r%fj;jpw;F Neuhf Nghfpwhs;.  mtSila kdfpNyrj;ij Njt r%fj;jpy; Cw;wp tpLfpwhs;. mts; tpz;;zg;gj;jpd; rj;jj;ij Nfl;L Njtd; rhKNtiy nfhLf;fpwhh;. mts; Mz;ltiu Jjpg;gij 1 rhK. 2:2 thrpf;fpNwhk;. “fh;j;jiu Nghy ghpRj;jKs;sth; ,y;iy> ck;ikay;yhky; ntnwhUtUk; ,y;iy> vq;fs; Njtid Nghy xU fd;kiyAk; ,y;iy”.

VrhahTk; NjtDila jhprdj;ijg; ghh;j;jTld;> mtUila ghpRj;jj;jpd; kfj;Jtj;ij fhz;fpwhh;. xU mePjpAk; ,y;yhjth; Mz;lth; vd;w czh;T mtDf;Fs;shf fle;JtUfpwJ. xUNtis ehk; xt;nthUtUk; ,g;gbg;gl;l jhprdj;ij fz;lgpd;G jhd; Copak; nra;a Ntz;Lk; vd;gJ my;y. Mdhy; mbg;gilapy; Njtd; kfh ghpRj;jh;> mtiug; gpd;gw;Wfpwth;fshfpa ehKk; mNj jhprdj;NjhL fhzg;gLtJ mtrpak;. 1NgJU 1:15-y; thrpf;fpNwhk; cq;fis mioj;jth; ghpRj;jh;> mJNghy cq;fs; elf;iffspy; vy;yhk; ghpRj;juha; fhzg;glNtz;Lk; vd;W. ahj;.29:9-y; MNuhidAk; mtd; FkhuiuAk; Mrhupa Copaj;jpw;F ghpRj;jg; gLj;Jk;gbf;F Mz;lth; NkhNraplk; $Wfpwijg; ghh;f;fpNwhk;. fh;j;jh; xUtiu ty;yikaha; gad;gLj;Jk;  Kd;G>  jd;Dila ghpRj;jj;ij Fwpj;j jhprdk; epr;rakhf mthpy; Ntz;Lk; vd;gij tpUk;Gfpw Njtd; mth;.

cyfj;jpy;  ehk;  vq;F   jpUk;gpdhYk;  mRj;jk;>  ghtk; ngUfp fhzg;gLfpwJ. ,e;j #o;;epiyapy;   ehk;   ghpRj;jkhf   fhzg;gl KbAkh? KbAk;> fhuzk; ehd; cq;fis ghpRj;jkhf;fpw fh;j;jh; vd;W  Njtd; thf;fspj;jpUf;fpwhh;.  vgp.13:12-y; ,NaR    jk;Kila nrhe;j ,uj;jj;jpdhNy ek;ik ghpRj;jk; nra;Ak;;gbahf efuthrYf;F Gwk;Ng ghLgl;lhh; vd;W ghh;f;fpNwhk;. ek;ik ghpRj;jg; gLj;Jk; gbf;F ghpRj;j Mtpahfpa Njtd; ek;NkhL If;fpakha; vg;NghJk; fhzg;gLfpwhh;. 2,uh.4:9- fdk; nghUe;jpa #Ndk; Cuhshfpa ];;jphpapd; fz;fspy; vyprh ghpRj;jthuha; fhzg;gLfpwhh;. VNuhJTila ghh;itapy; Nahthd; ];;ehdfd; ePjpAk; ghpRj;jKs;stuha; fhzg;gLfpwij (khw;F 6:20)y; thrpf;fpNwhk;. vd;why;  epr;rakha; ghpRj;jkha; fhzg;gl KbAk;.

Vrhah Mz;ltUila ghpRj;jj;ij fz;lTld; jd;Dila ghtepiyia czUfpwhh;:

2) cs;shd Ra juprdk; (Vrhah 6:5) (Inward vision about the self)

6:5  mg;NghJ ehd;: INah> mjkhNdd;> ehd; mRj;j cjLfSs;s kD\d;> mRj;j cjLfSs;s [dq;;fspd;  eLtpy; thrkhapUf;fpwtd;: Nridfspd; fh;j;juhfpa ,uh[hit vd; fz;fs; fz;lNj vd;Nwd;.

NjtDila ghpRj;jj;ij fz;lTld; Vrhah>   ,Jtiu jd;idf; Fwpj;J nfhzbUe;j rpe;ij khWfpwJ. ,Jtiu Vrhah xUNtis jhDk; rd;khh;f;fkha; ePjpaha; [PPtpf;fpw ghpRj;jthd; vd;W epidj;jpUf;fyhk;. Mdhy; ,g;NghJ gioa ghtj;ij Fwpj;j czh;T milfpwhd;. mNdf Ntisfspy; kw;wth;fsplj;jpy;  ghtpfs; vd;W $wpdhy; ntl;fk; Nghy; fhzg;gLk;. Mdhy; ghpRj;j NjtDila r%fj;jpy; tUk; NghJ  Ra&gj;ij  czuKbAk;.  gyfPdq;fis> ghtq;fis mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;why; ghpRj;j epiyf; fz;zhbf;F Kd;ghf tUtJ mtrpak;. Nuhkh; 3:23-y; thrpf;fpNwhk;> vy;yhUk; ghtk; nra;J Njtkfpik mw;wth;fsha; khwpdhh;fs;. ghtk; nra;Ak; NghJ Njt kfpikia> ghpRj;jj;ij ,oe;J NghfpNwhk;.  ghtp vd;w czh;T tUk;NghJ jhd;>  ghpRj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w ce;Jjy; tUk;> ghpRj;j NjtDila cjtpia ehl KbAk;. mJ  Rarhh;ig cilf;Fk;. ngUikia cilf;Fk;> cilj;J> nehWf;fp NjtDf;Nfw;w ghj;jpukhf khwKbAk;.

Vrhah myWfpwhh;> INah mjkhNdd;>  fhuzk; fh;j;jUila ghpRj;jk; xUtid nfhy;Yk;> kw;wtid fOTk;. ,Nj Myaj;jpy; crpahitf; F\;lNuhfj;jhy; mbj;jhh;. mjdpkpj;jk; mtd; khpj;JNghdhd;.  Vrhah ,ij mwpe;jtuha; myWfpwhh;> fhuzk; jhDk; mRj;j cjLfs; cs;s kD\d;> jhDk; ghtp vd;W Vrhah mwpf;ifapLfpwijAk; ghh;f;fpNwhk;. khj;jpuky;y mRj;j cjLfs; cs;s [dq;fspd; kj;jpapy; [Ptpf;fpNwd;. Nridfspd; fh;j;jiu vd; fz;fs; fz;lNj.

NkhNr Kl;nrbapy; Njhd;wpd Njtdpd; ty;yikia> ghpRj;jj;ij fz;lhd;> mjpdpkpj;jk; jpf;F thaDk;> ke;j ehT cilatdha; fhzg;gLfpNwd; vd;W $wp Mz;ltUila fhhpaj;ij nra;a ehd; vk;khj;jpuk;> ehd; ghtp vd;W czh;tilfpwij ahj;.4-Mk; mjpfhuj;jpy; thrpf;fpNwhk;.

nfNdruj;J flypy; Mz;lth; rPNkhDf;Fk;> mtid rhh;;e;jth;fSf;Fk; mtUila kfpikia ntspg;gLj;Jtij Y}f;fh 5:1-11y; thrpf;fpNwhk;. kPd; gpbf;Fk;gb Moj;jpy; cq;fs; tiyia NghLq;fs; vd;W ,NaR $Wfpwhh;. mjw;F rPNkhd; NgJU> IaNu ehq;fs; ,uhKOtJk; gpuahrg;gl;Lk; xd;Wk; mfg;gltpy;iy. MfpYk; ck;Kila thh;j;ijapd;gb tiyia NghLfpNwd;> vd;W $wp tiyiag;Nghl;L kpFjpahd kPd;fis gpbj;jhh;fs;. mjdpkpj;jk;> NgJU Mz;ltNu ehd; ghtpahfpa kD\d;> vd;id tpl;L Ngha;tpLk; vd;W $Wfpwijg;ghh;f;fpNwhk;. Mz;ltUila kfpikia fz;lTld;> jhd; ghtp vd;w czh;T NgJUTf;Fk; mtid rhh;e;jth;fSf;Fk; tUfpwJ.

Nahthd;> Mz;ltUila khh;gpy; rha;e;J ,isg;ghwpd rP\d;> Mz;ltUf;F kpfTk; gphpakhdtd;. Njttrdj;jpdpkpj;jKk; ,NaRitg;gw;wpa rhl;rpapdpkpj;jKk; gj;K jPtpy; rpiwitf;fg;gl;ltdha; fhzg;gLk; NghJ VOFj;Jtpsf;Ffspd; kj;jpapy; epiyaq;;fp jhpj;jtuha;> khh;gUNf nghw;f;fr;ir fl;bapUe;j kD\FkhuDf;F xg;ghdtiu mtu; fhz;fpwhh;. mtUila kfpikapd; &gj;ij fz;l Nahthd; nrj;jtidg;Nghy mth; ghjj;jpy; tpOfpwij ntsp 1:10-18-y; ghh;f;fpNwhk;. ,e;j kfpikapd; NjtDf;F Kd;ghf jhd; xd;Wk; ,y;iy vd;W jd;id jho;j;jp mth; ghjj;jpy; tpOfpwhh;

NkYk; Mz;ltUila ghpRj;jj;ij> kfj;Jtj;ij fhZk; NghJ ehd; vk;khj;jpuk;> vd;W ek;Kila  ght epiyikia  Fwpj;j czh;T tUtJ khj;jpuky;y> ek;ik jho;j;JfpNwhk;. mg;Ngh];jydhfpa gTy; 3-Mk; thdk;tiuf;Fk; vLj;Jf; nfhs;sg;gl;L NjtDila kfpikia> ghpRj;jj;ij fz;;zhw fz;lth;. mjd;gpd;G mtUila Copaj;jpy; jhd; xd;Wk; ,y;iy vd;w czh;NthL Copak; nra;fpwij Ntjj;jpy; ghh;f;fpNwhk;. ehd; ghtpfspy; gpujhd ghtp (1 jPNkhj;.1:15)> mg;Ngh];jyh;fspy; vy;yhk; rpwpatd; (1nfhhp.15:9)> ghpRj;jthd;fs; vy;yhhpYk; rpwpatd; (vNg. 3:8)> vd;W jd;id jho;j;Jfpwijg; Ntjj;jpd; thapyhf fhz;fpNwhk;;. khj;jpuky;y ehk; Fatdpd; ifapy; fhzg;gLfpw kz;ghz;lk;> mtiu Rkf;fpw fOijf;Fl;bfNs jtpu Ntnuhd;Wk; ,y;iy vd;w vz;zk; tUk;.

Vrhah ehd; ghtp> ehd; xd;Wk; ,y;iy vd;W mwpf;ifapl;lTld;>   jho;j;jpdTld; mq;F fh;j;jUila fOTjy;> fpUig fle;J tUfpwJ. fhuzk; mtu; jho;ikAs;sth;fSf;F   fpUigaspf;fpw Njtd; Mapw;Nw.

  1. fpUigapdhy; fOtg;gLjypd; jhprdk; (Vrhah 6:6>7) (Vision about Cleansing through Grace)

6:6  mg;nghOJ NruhgPd;fspy; xUtd; gypgPlj;jpypUe;J> jd; ifapdhy; gpbj;j Fwl;lhy; xU neUg;G joiy vLj;J> vd;dplj;jpy; gwe;J te;J

6:7  mjdhy; vd; thia njhl;L: ,Njh> ,J cd; cjLfisj; njhl;ljpdhy; cd; mf;fpukk; ePq;fp> cd; ghtk; eptph;j;jpahdJ vd;whd;.

Mrhpg;Gf; $lhuj;jpYk;> rhNyhNkhDila Njtyhaj;jpYk; gpuNtrpj;jTld;;> gpufhuj;jpy; Kjypy; fhzg;gLtJ ntz;fy rh;thq;f jfd    gypgPlkhf   fhzg;gLfpwJ. (ahj;.27:1-8/ 1,uh.8:22>64). NjtDila r%fj;jpy; gpuNtrpg;gjw;F KdG ghtj;jpw;F vd;W ghtepthuzgyp nrYj;jg;gLtJ mtrpak;. ntz;;fyk; epahj;jPh;g;ig Fwpf;fpwJ. ,NaR fy;thhp gypgPlj;jpy; cq;fSf;fha;> vdf;fha; epahaj;jPh;g;G mile;jhh;. ek;Kila ghtq;fNs Mzpfsha; khwp ,NaRit rpYitapy; miwe;;jJ. cyfj;jpd; ghtj;ij Rke;J jPh;j;j gOjw;w Njthl;Lf;Fl;b mth;. Vrhah:53:5-y; thrpf;fpNwhk;> ekKila mf;fpukq;fspd; epkpj;jk; mth; fhag;gl;lhh;…> mth; epkpj;jkha; kl;Lk; ekf;F ghtkd;dpg;G fOtg;gLjy; cz;lhfpwJ. vgp.9:13>14-y; thrpf;fpNwhk;> “..fpwp];;JtpDila ,uj;jk; [PPtDs;s NjtDf;F Copak; nra;tjw;F cq;fs; kdrhl;rpia nrj;j fphpiafs; mw Rj;jpfhpg;gJ vt;tsT epr;rak;” vd;W.  me;j gypgPlj;jpy; ,Ue;J jhd;  NruhgPd;fspy; xUtd; jd; ifapNy gpbj;j Fwl;lhy; xU neUg;G joiy vLj;J VrhahTila cjLfis> thia njhl;L cd; ghtk; eptph;j;jpahdJ vd;W $Wfpwijg; ghh;fpNwhk;. neUg;G joiy cjLfspy; itj;jhy; typ epr;rakha; fhzg;gLk;. Mk;> Mz;lth;  ghpRj;jg;gLj;Jk; NghJ typ fhzg;gLtJ ,aw;ifNa. nghy;yhj  ez;gh;fis tplNtz;baJ tUk;. cyfj;ijAk; mjd; ght ,r;irfisAk; tpl;L XlNtz;baJ tUk;. cjLfspy; mf;fpdp ghpRj;jg;gLj;Jtjw;F milahskhfTk; fhzg;gLfpwJ. Mokha; fhag;gLj;jhjgb xU kD\idAk; Mz;;lth; gad;gLj;Jtjpy;iy. Mz;ltUila  Ntiyf;F Kbahj egiu njhpe;njLj;J nehWf;fp gad;gLj;Jfpw fh;j;jh; mth;.

Vrhah ghtkd;dpg;gpd; epr;raj;ij ngw;W ghpRj;j NjtDf;F Copak; nra;a gphpj;njLf;fg;gLfpwhh;. Mz;lth; xU kD\Dila ehit njhLk;NghJ jd;Dila thh;j;ijfisAk; mtd; thapy; itf;fpw fh;j;jh; vd;W (vNu.1:9)-y; thrpf;fpNwhk;. Vrhah NjtDila ty;yikahd jPh;f;fjhprpahf khWfpwhh;.  xU kD\d; ght kd;dpg;gpd; epr;raj;ijg; ngw;wg; gpd;> kdk;jpUk;gp> tpRthrj;jpw;Fs;sha;  tUk; NghJ fh;j;jUila fpUigia ngWthd; vd;W (MNkh];:5:15)-y; thrpf;fpNwhk;.  jFjpapy;yhjth;fSf;F Njtd; mUSfpw <T>  jhd; fpUig.  Vrhah jhd; xU ghtp vd;W jd;id jhH;j;jpdTld;> czh;tile;jTld;> kdk;jpUk;gpdTld; fh;j;jUila fpUig fle;J tUfpwJ.  ahj;.33:13-y; Njtd; $Wfpwhh;>..vtd; Nky; fpUigaha; ,Uf;f rpj;jkha; ,Uf;fpNwNdh …> vy;yhh; NkYk; my;y> njhpe;J nfhs;sg;gLjy; Mz;lthpd; mdhjp rpj;jg;gb khj;jpuk; elf;fpw fhhpak;. mNdf Njrq;fSk;> ,uh[hf;fSk; fhzg;gl;Lk; ,];uNtiy jkf;nfd njhpe;J nfhz;lJ mtUila fpUig (cgh.4:37> 7:6-7> Vrh.44:1-2). cyfj;ij nts;sj;jhy; mopg;gjw;F KdG> mNdfh; me;ehs;fspy; fhzg;gl;bUe;Jk;> Nehth khj;jpuk; fh;j;jUila fz;fspy; fpUig ngw;wij Mjp. 6:8-y; thrpf;fpNwhk;. Rkhh; 2000 tU\q;fSf;F Kd;G fypNyah gFjpapYs;s ehrNuj;J}hpy; mNdf ];;jphpfs; fhzg;gl;Lk; khpahs; khj;jpuk; fh;j;jhplj;jpy; fpUig ngw;wtsha; fhzg;gLfpwij Y}f;fh: 1:28-y; thrpf;fpNwhk;.   Vrhah> NjtDila mdhjp Nehf;fj;jpd; gb fhj;;jUila fz;fspy; fpUig ngw;wtuha; fhzg;gLfpwhh;.

ght kd;dpg;gpd; epr;raj;ij fpUigaha; Mz;lthplj;jpypUe;J ngw;wtDf;F jhd;> Mz;ltUila rj;jk; Nfl;Fk;.

4: nry;tjw;Fhpa jhprdk;.(Vrhah 6:8) (Outward vision about to go)

6:8  gpd;G ahiu ehd; mDg;GNtd;> ahh; ekJ fhhpakha; Nghthd; vd;W ciuf;fpw Mz;ltUila rj;jj;ij Nfl;Nld;. mjw;F ehd; ,Njh> mbNad; ,Uf;fpNwd;;> vd;id mDg;Gk; vd;Nwd;.

Vrhahtpw;F ,g;NghJ> Mz;ltUila rj;jk; Nfl;fpwJ. jphpNaf NjtDila fhhpakha;> ahiu mDg;GNtd; ahh; Nghthd; vd;gJ jhd; me;j rj;jk;. Vrhah cldbahf jd;id xg;gilg;gijg; ghh;f;fpNwhk;> ehd; ,Uf;fpNwd;> vd;id mDg;Gk;. Mz;ltUila Ntiy Kf;fpakhdJ> mij njhpe;J nfhs;sg;gl;l> thQ;irAs;s ghj;jpuq;fsplj;jpy; khj;jpuk; Mz;ltu; xg;gilf;fpwhh;.

,NaR fpwp];;JtpYs;s xt;nthU tpRthrpf;Fk; rpwg;ghd miog;G xd;W cz;L> mij ehk; kj;NjA :28:19-y; thrpf;fpNwhk;. khj;jpuky;y ehk; midtUk; fpwp];;Jtpd; ];;jhdhjpgjpfs; (vNgrp. 6:19>  2nfhhp. 5:20). Mz;ltUila Copaj;ij nra;tJ ek;Nky; tpOe;j flik.

fz;fis VnwLj;J ghh;j;Njhnkd;why;> mopTf;F Neuhf fle;J nry;Yfpw [dq;fis fhz KbAk;. rj;JU [dq;fis nfhs;is nfhz;L Nghtij fhzKbAk;. ,e;j #o;epiyapy; Copaf;fhuDf;F> ,ul;rpf;fg;gl;l tpRthrpf;F xU cj;uthjk; cz;L. ,e;ehl;fspy; tpRthrpfs; mjpfkha; nray;gLtJk; mtrpak;.   Mz;lth; kDFyj;ij ,ul;rpj;jjpd; Nehf;fk; xd;W cz;L. xU Ntis  nrtpfis rha;j;J ftdpj;Njhnkd;why;> ahiu ehd; mDg;GNtd;> ahh; vd;Dila fhhpakha; Nghthd; vd;W>  Vrhah Nfl;l mNj rj;jj;ij  Nfl;fKbAk; vd;why;> ,Njh mbNad; ,Uf;fpNwd;> vd;id mDg;Gk; vd;W  $wKbAk;. “..gpurq;fpf;fpwtd; ,y;yhtpl;lhy; vg;gb Nfs;tp gLthh;fs;? mDg;gg;glhtpl;lhy; vg;gb gpurq;fpg;ghh;fs;” vd;W Nuhkh:10:14>15-y; thrpf;fpNwhk; Mz;lth; ekf;F nfhLj;jpUf;fpw jhye;Jfis> nfhLj;jpUf;fpw trjpfis gad;gLj;jp mjpfkha; mtUf;nfd;W nray;gl Ntz;ba fhyk; ,J. ,e;ehl;fspy;  iksdkhf ,Ue;jhy; ntl;fg;gl Ntz;ba  ehs; xd;W tUk;. cdf;fhf ehd; khpj;NjNd> vdf;fhf eP vd;d nra;jha; vd;W Mz;lth; Nfl;Fk; NghJ jiyFdpa Ntz;baJ tUk;.  nray;gLNthk;> Njrq;fis Rje;jhpg;Nghk;.

jpU.fpk;ghy; vd;w Xa;T ehs;gs;sp Mrphpau; 1858-Mk; Mz;L Ngh];;ldpy; nrUg;G ijf;fpw xU egiu Mz;ltUf;Fs;shf elj;jpdhh;. mth; jhd; b.vy;. %b. cyf gpurpj;jp ngw;w RtpN\rfh;.  rhjhuz xU Xa;T ehs;gs;sp MrphpaUila rpwpa Kaw;r;rp> nghpa Copaf;fhuid  vOg;gpaJ. xU Kiw Copaf;fhuh; xUth; ,g;gbahf $wpaij %b gf;jh; Nfl;lhuhk;. “KOtJkha; ghpRj;jkhf;fg;gl;l> gphpj;njLf;fg;gl;l egiu itj;J Mz;lth; nra;af; $ba fhhpaq;fis cyfk; ,Jtiu fhztpy;iy vd”>  %b  $wpdhuhk;. fh;j;jUila fpUigahy;> ehd; jhd; me;j kdpjd;. ,q;fpyhe;ijAk;> mnkhpf;fhitAk; jd;Dila xt;nthU fuq;fspy; Ve;jp Mz;ltUf;F Neuhf mNdfiu elj;jpa ty;yikahd Njt kD\h; mth;> mjw;Nfw;w fpUigfis Njtd; mtUf;F nfhLj;jhh;. ehKk;  xU Ntis Mz;ltiug; gw;wp $Wfpw rpwpa thh;j;ij xUtiu ,ul;rpf;Fk;.

caph;j;njOe;j  ,ul;rfUila ghpRj;j jhprdk;  fhzg;gLfpwjh? ghtkd;dpg;gpd; epr;raj;ij ngw;wpUf;fpNwhkh? mOf;fw fOtg; gl;bUf;fpNwhkh? vd;why; v[khDila RtpN\rj;ij cynfq;Fk; vLj;Jr; nry;y epakpf;fg;gl;l  ];;jhdhjpgjpfs; ehNk. jho;ikNahLk; jhprdj;NjhLk; Mz;ltUila gzp nra;Nthk;>  mjw;Nfw;w gyid ,k;ikapYk; kWikapYk; mjpfkha; ngWNthk;.

fh;j;jh; jhNk cq;fis Mrph;tjpg;ghuhf.

Leave a comment