Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கம்;;

(Whole Armor of God) - வேதபாகம்(எபேசியர் 6:10-20)

mg;Ngh];;jydhfpa gTy; rpiwr;rhiyapypUe;J ehd;F epUgq;fis vOjpdhh;. mitfs; vNgrpah;> gpypg;gpah;> nfhNyhnrah; kw;Wk; gpyNkhd; epUgq;fshf fhzg;gLfpwJ.

vNgR rig mg;Ngh];;jydhfpa gTYila %d;whtJ kp\dhp gazj;jpy; epWtg;gl;l rig vd;gij mg; 19:1-7 trdq;fis thrpf;Fk; NghJ fz;L nfhs;sKbAk;.

gTy;  vNgRTf;F te;j NghJ rpy rP\iuf;f;fz;L  ePq;fs; tpRthrpfshdNghJ> ghpRj;jMtpiag; ngw;wPh;fsh vd;W Nfl;lhd;. mjw;F mth;fs;: ghpRj;jMtp cz;nld;gij ehq;fs; Nfs;tpg;glNt ,y;iy vd;whh;fs;.  mg;gbahdhy; ePq;fs; ve;j Qhd];ehdk; ngw;wPh;fs; vd;whd;.  Nahthd; nfhLj;j Qhd];ehdk; ngw;Nwhk; vd;whh;fs;. Nahthd; jdf;Fg;gpd; tUfpwtuhfpa fpwp];J ,NaRtpy; tpRthrpfshapUf;fNtz;Lk; vd;W [dq;fSf;Fr; nrhy;yp> kde;jpUk;GjYf;F Vw;w Qhd];ehdj;ijf; nfhLj;jhNd vd;whd;.  mijf; Nfl;lNghJ mth;fs; fh;j;juhfpa ,NaRtpd; ehkj;jpdhNy Qhd];ehdk; ngw;whh;fs;.  gTy; mth;fs;Nky; iffis itj;jNghJ> ghpRj;jMtp mth;fs;Nky; te;jhh;. mg;nghOJ mth;fs; me;epaghi\fisg; Ngrpj;jPh;fjhprdQ; nrhd;dhh;fs;.  me;j kD\nuy;yhUk; Vwf;Fiwag; gd;dpuz;L NguhapUe;jhh;fs;.

Mf vNgR rig xU Mtpf;Fhpa rig. Qhd];ehdj;jpw;F  fPo;g;gbe;j rig> ghpRj;j Mtpia me;epaghi\apd; milahsj;NjhL ngw;w rig> jPh;f;fjhprpfSk; me;j rigapy; fhzg;gLfpwhh;fs;.

me;j rig tpRthrpfSf;F  mNdf tU\q;fSf;F gpd;G rpiwr;rhiyapypUe;J nfhz;L gTy; $Wfpw filrp MNyhridia jhd; vNgrpah; 6:10-20 tiuapy; fhzg;gLfpw Ntjghfj;jpy; thrpf;fpNwhk;.

filrpahf> vd; rNfhjuNu> fh;j;jhpYk; mtUila rj;Jtj;jpd; ty;yikapYk; gyg;gLq;fs;. ePq;fs; gprhrpd; je;jpuq;fNshL vjph;j;J epw;fj; jpuhzpAs;sth;fshFk;gb> NjtDila rh;thAjth;f;fj;ijAk; jhpj;Jf;nfhs;Sq;fs;. Vnddpy;> khk;rj;NjhLk; ,uj;jj;NjhLky;y> Jiuj;jdq;fNshLk;> mjpfhuq;fNshLk;> ,g;gpugQ;rj;jpd; me;jfhu NyhfhjpgjpfNshLk;> thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; NridfNshLk; ekf;Fg; Nghuhl;lk; cz;L. Mifahy;> jPq;FehspNy mitfis ePq;fs; vjph;f;fTk;> rfyj;ijAk; nra;JKbj;jth;fsha; epw;fTk; jpuhzpAs;sth;fshFk;gbf;F> NjtDila rh;thAjth;f;fj;ijAk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs; (vNgrpau; 6:10-13).

fpwp];;jt [Ptpak; Nghh; Kidapy; fhzg;gLfpw xU tPuDf;F xg;ghf fhzg;gLfpwJ. Aj;jf; fsj;jpy; fhzg;gLfpw xU tPud; vt;tsT tpopg;ghf>  Maj;jkhf> [hf;fpuijahf fhzg;gLfpwhNdh mijg; Nghy xt;nthU fpwp];;jtDk; fhzg;gLtJ kpfTk; mtrpak;.   gTy; jPNkhj;NjATf;F vOJk; NghJ  eP ,NaR fpwp];;JTf;F  ey;y Nghh; Nrtfdha; jPq;fDgtp (2jPNkhj;NjA: 2:3) vd;W vOJfpwhh;.

ek;Kila Nrdhjpgjp ahh;?(Who is our captain?)

,NaR fpwp];;JNt ek;Kila Nrdhjpgjp. mth; Aj;jj;jpy;  ty;y Njtd;.  md;W  NahRthtpw;F Kd;ghf cUtpd gl;laj;NjhL  fh;j;jUila Nridapd; mjpgjpahf (captain of the host of the Lord) ntspg;gl;lth; ek;Kila Mz;lth; (NahRth 5:14>15). mth; ek;Kila ,ul;rpg;gpd; mjpgjp; (captain of our salvation) MfTk; ,Uf;fpwhh; (vgpNuah;;:2:10).

ahNuhL  Nghhpl Ntz;Lk;> ek;Kila vjphp ahh;?;(Who is our enemy?)

ek;Kila Aj;jk; khk;rj;NjhLk; ,uj;jj;NjhLk; my;y vd;W ghu;f;fpNwhk;. khk;rk;> ,uj;jk; vd;why; GU\d;> kidtp> ngw;Nwhh;> gps;isfs;> cwtpdh;fs;> cld; tpRthrpfs;> cld; gzpGhp;fpwth;fs; kw;Wk; ehk; mDjpdk; goFfpwth;fis Fwpg;gjhf fhzg;gLfpwJ. ,th;fNshL rz;il NghLk;bahf miof;fg; gltpy;iy. khwhf ,th;fNshL  rkhjhdkhf fhzg;gl Ntz;Lk; vd;W Ntjk; $WfpwJ.

vd;why; ek;Kila Aj;jk; ahNuhL fhzg;gLfpwJ.  Jiuj;jdq;fNshLk;>  mjpfhuq;fNshLk;> ,g;gpugQ;rj;jpd;  me;jfhu NyhfhjpgjpfNshLk;> thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; NridfNshLk; ekf;Fg; Nghuhl;lk; cz;L.  Mk;  ek;Kila Nghuhl;lk; rj;JUNthLk; mtd; NridfNshLk; fhzg;gLfpwJ.  xt;nthU  tpRthrpf;Fk;  ,ijf;Fwpj;j  ntspg;ghL fhzg;gl Ntz;Lk;. ek;Kia Mz;lth; Nridfspd; fh;j;juhf fhzg;gLtijg;Nghy> rj;JUTk; mtd; J}jh;fSk; xU Nridaha; fhzg;gLfpwhh;fs; vd;gij mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;.

vjphpNahL  NghhpLk;gb  Njtd;  nfhLj;jpUf;fpw NghuhAjq;fs; vd;d?.   ek;Kila   NghuhAjq;fs; khk;rj;Jf;Nfw;witfshapuhky;  muz;fis eph;%ykhf;Ftjw;F  NjtgyKs;sitfshapUf;fpwJ(2nfhhp: 10:4). Njt ngyd; nghUe;jpa me;j NghuhAjq;fspd; gl;bay; jhd; rj;jpak; vd;Dk; miuf;fr;ir> ePjpnad;Dk; khh;f;ftrk;> Maj;jk; vd;Dk; ghjul;ir> tpRthrk; vd;Dk; Nflfk;> ,ul;rz;ak; vd;Dk; jiyr;rPuh> Njttrdk; vd;Dk; Mtpapd; gl;lak;(vNg:6:14).

,e;j MAjq;fis vg;gb gad;gLj;j Ntz;Lk;> ,ij jhpj;J nfhs;s Ntz;Lk;> vLj;J nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Ntjk; $WfpwJ(Put on & Take up).  ,e;j MAjq;fs; vy;yhk; ek;ik jw;fhj;J nfhs;Sk; gbf;Fk;> vjphpia Juj;Jk; gbf;Fk;> fpUigaha; nfhLf;fg;; gl;litfs;.

mNdf Ntisfspy;  ehk;  xU Aj;jf;fsj;jpy;  fhzg;gLfpNwhk; vd;w rpe;ij ,y;yhjjpdhy;> kdk; Nghd Nghf;fpy; [Ptpg;gjpdhNy vspjpy; vjphpahy; jhf;fg;gLfpNwhk;;. `pl;yh; INuhg;gh fz;lj;jpd; Nky; Aj;jk;  nra;j ehl;;fspy; mNdf ehLfis vspjpy; gpbj;Jtp;l;lhdhk;. fhuzk; n[h;khdpa gilfs; etPd MAjq;fNshL Aj;jk; nra;J Kd;Ndwp nry;Yk; NghJ> Maj;jk; ,y;yhj ehLfs; jq;fis jahh; nra;ahj ehLfs; vspjpy; ruzile;jd. rhj;jhDila Aj;jKk; mg;gb jhd;. mtd; vy;yh tpj MAjq;fNshLk; je;jpuq;fNshLk; ahiu tPo;j;jyhk; vd;W Rw;wp jphpAk; NghJ ehk; Maj;jk; ,y;yhj gb fhzg;gl;lhy;  Njhy;tp cWjp.

mtDila Nghh; Af;jpfspy; xd;W je;jpuk;.  Njtdhfpa fh;j;;jh; cz;lhf;fpd rfy fhl;L [Ptd;fisg;  ghh;f;fpYk; rh;g;gkhdJ  je;jpuKs;sjhapUe;jJ(Mjpahfkk; 3:1). mtDila je;jpuq;fis Kjypy; Ghpe;J nfhs;tJ kpfTk;  mtrpak;. Mdhy; ehk; fpwp];;JTf;Fs;shf fhzg;gLk; NghJ mtDila je;jpuq;fs; ehk; mwpahjitfs; my;y(2nfhhp:2:11).  

,uz;lhtJ mtDila ngyd; vd;d vd;gijAk; njhpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.  mtd; MAjk; jhpj;j gythd; jd; muz;kidia fhf;fpw NghJ mtDila nghUs;fs; gj;jpug;gl;bUf;Fk; (Y}f;fh 11:21).  gprhrpdhy; gpbf;fg;gl;l [dq;fis gj;jpukhf ghJfhf;f mtdhy; $Lk;. mtDk; gythd; jhd;. Mifahy; jhd; rpy  Ntisfspy; me;jfhuj;jpd; gpbapy; fhzg;gLfpwth;fis> xspapdplj;jpy; mioj;J tUtJ fbdkhf fhzg;gLfpwJ. ,e;j gythid(mighty)  Nkw;nfhs;s mtdpYk; gythdhfpa Mz;ltUila(Almighty God)  xj;jhir Ntz;Lk;(Y}f;fh:11:22). ,NaR fy;thhp rpYitapNy rj;JUtpDila MAjq;fis chpe;J Nghl;lhh;. khj;jpuky;y gprhrpd; fphpiafis mopf;Fk; gbf;F ,NaR G+kpapy; ntspg;gl;lhh;(1Nahthd; 3:8). ,e;j Aj;jj;jpy; n[apf;f rh;t ty;yik nghUe;jpa Mz;lthpd; cjtp Ntz;Lk;. mtiuNa ek;Kila MAjkhf  jhpj;J nfhs;s Ntz;Lk;.  fpwp];;JTf;Fs;shf Qhd];;ehdk; ngw;wth;fs;  midtUk; mtiu jhpj;J nfhz;Bh;fNs(fyhj;jpah;:3:27). ,NaRit jhpj;Jf; nfhs;Sq;fs;(Nuhkh; 13:14 )vd;W gTy; vOJfpwhh;.

vNgrpah; 6-y; nfhLf;fg;gl;Ls;s MAjq;fs; xt;nthd;Wk; ,NaRit Fwpg;gjhf fhzg;gLfpwJ. Kjy; %d;W MAjq;fSk;  ,NaRtpy; ehk; ghJfhf;fg;gLtijAk;> mLj;j %d;W MAjq;fs; vjphpapd; jhf;Fjy;fs; tUk; NghJ gad;gLj;Jk; gbf;F Mz;ltuhy; nfhLf;fg;gl;ljhAk; fhzg;gLfpwJ.

rj;jpak; vd;Dk; fr;iria cq;fs; miuapy; fl;bdth;fshAk;> ePjpnad;Dk; khh;f;ftrj;ijj; jhpj;jth;fshAk;> rkhjhdj;jpd; RtpNr\j;jpw;Fhpa Maj;jk; vd;Dk; ghjul;iriaf; fhy;fspNy njhLj;jth;fshAk;> nghy;yhq;fd; va;Ak; mf;fpdpah];jpuq;fisnay;yhk; mtpj;Jg;Nghlj;jf;fjha;> vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf tpRthnkd;Dk; Nflfj;ijg; gpbj;Jf;nfhz;lth;fshAk; epy;Yq;fs;. ,ul;rzpankd;Dk; jiyr;rPuhitAk;> Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;laj;ijAk; vLj;Jf;nfhs;Sq;fs; (vNgrpau; 6:14-17)

1) rj;jpak; vd;Dk; miuf;fr;ir(Loins girt about with truth)

miuf;fr;ir ek;Kila Maj;j epiyia Fwpg;gjhf fhzg;gLfpwJ. vfpg;jpypUe;J ,];;;uNty; [dk; Gwg;gl;l ehspy; jq;fs; fr;irfis fl;bdth;fshfTk;> Nfhiy gpbj;jth;fshfTk; mbikj;jdkhfpa vfpg;jpypUe;J Gwg;gLtjw;F Maj;jkhf fhzg;gl;lhh;fs;. NghUf;F nry;fpw ve;j tPuDk; fr;irapy;yhjgb(belt)   fhzg;gLtjpy;iy.

Mdhy; rj;JUNthL NghhpLk; gb miof;fg;gl;l  ekf;F  Njtdhy; nfhLf;fg;gl;l fr;ir vd;d? rj;jpak; vd;Dk;  fr;irahf fhzg;gLfpwJ.

ek;Kila Mz;ltUila Fzhjpraq;fspy; xd;W mth; rj;jpaguh;. mth; rj;jpaKs;s Njtd; (ahj;:34:6> cgh:32:4) Mz;lth; fpUigAk; rj;jpaKk; epiwe;jtuha; ekf;Fs;Ns  thrk;gz;z   ntspg;gl;lhh;(Nahthd;:1:14).  ehNd top> ehNd rj;jpak;> ehNd [Ptd; (Nahthd; 14:6)- vd;W Mz;lth; $wpdhh;.

Mdhy; ek;Kila vjpuhspahfpa gprhrpd; Fzhjpraj;ij ghh;f;Fk; NghJ mtd; ngha;aDk;> ngha;Af;F gpjhTkhf fhzg;gLfpwhd;(Nahthd; 8:44).

rj;jpaj;jpw;Fk;> ngha;f;Fk; ,ilNa Aj;jk; ele;J nfhz;Nl fhzg;gLfpwJ. ekf;Fs;shf ,g;gbg;gl;l Nghuhl;lk;  xd;W  elg;gij $h;e;J  ftdpj;jhy;  fz;L nfhs;s KbAk;.

xU ehs; VthSf;Fs;shf ,g;gbg; gl;l Nghuhl;lk;  xd;W te;jJ. Mjpahfk; 3:1-ypUe;J mij thrpf;fKbAk;. Njtd; $wpapUe;jhh; ePq;fs; VNjdpy; fhzg;gLfpw vy;yh tpUl;rj;jpd; fdpiaAk; Grpf;fyhk;> Mdhy; Njhl;lj;jpd; ikaj;jpy; fhzg;gLfpw ed;ik jPik mwpfpw kuj;jpd; fdpia Grpf;f $lhJ vd;W. Mdhy; rj;JU te;J Vthsplk; Nfl;lhd; ePq;fs; Njhl;lj;jpYs;s rfy tpUl;rq;fspd; fdpiaAk; Grpf;f Ntz;lhk; vd;W Njtd; nrhd;dJ cz;lh vd;wJ. ];;jphp $Wfpwhs; ehq;fs; vy;yh fdpiaAk; Grpf;fyhk;> Mdhy; ed;ik jPik mwpfpw kuj;jpd; fdpia Grpf;f Ntz;lhk; vd;W Njtd; $wpAs;shh;> mij Grpf;fpw ehspNy ehq;fs; rhfNt rhNthk;. clNd rj;JU $Wfpwhd; ePq;fs; rhtjpy;iy> khwhf rhg;gpLfpw ehspNy  ed;ik jPikawpe;J  Njth;fisg; Nghy ,Ug;gPh;fs; vd;gij Njtd; mwpthh; vd;W eatQ;rfkhf  $TWfpwhd;(Mjp:3:1-3).

,g;NghJ VthSf;Fs; ahUila thh;j;ij cz;ik vd;w Nghuhl;lk; xd;W elf;fpwJ. rj;jpaguuhfpa Mz;ltUila thh;j;ijfSf;F mts;  fPo;;gba tpUg;gk; cs;stshf fhzg;gl;bUe;jhy;> rj;JUitg; ghh;j;J> vd; Njtd; $wpAs;shh; ed;ik jPik mwpfpw tpUl;rj;jpd; fdpia ehq;fs; njhlTk; rhg;gplTk; $lhJ vd;W> Mifahy; cd;Dila thh;j;ij ngha;> mg;ghNy Ngh rhj;jhNd vd;W $wp rj;JUit Juj;jpapUf;fyhk;.  Mdhy;  mtshy; mij nra;a Kbatpy;iy. NjtDila vr;rhpg;ig kwe;J nghy;yhj rj;JUTila thh;j;ijapd; gb nra;fpwhhs;.   cyfj;jpy; Kjy; Kjyhf ghtk; te;jJ  Nkl;bikapdhy; jhd;> rpU\;bf;fg;gl;ltd; rpU\;bfiu fhl;bYk; jd;id cah;j;j tpUk;gpdjhy; fPNo js;sg;gl;lhd;. mNj Mtp Vthsplj;jpy; fphpia nra;jjpdhNy> jhDk; Njth;fis Nghy fhzg;gl Ntz;Lk; vd;w Nkl;bikahd vz;zj;jpdhNy> mts; rj;jpaj;jpw;F fPo;gbahky; ngha;Af;F fPo;gbfpwhs;.

,d;W Mz;lth; ek;NkhL NgRtJ mtUila rj;jpa trdj;jpd; %ykhf. rj;jpatrdk; jhd; ek;Kila fr;ir. ,e;j rj;jpaj;ij ehk; mwpAk; NghJ rj;jpak; ek;ik rj;JUtpd; je;jpuq;fspypUe;J  tpLjiyahf;Fk;. ,d;W vq;F jpUk;gpdhYk; Ntjj;jpw;F Gwk;ghd ntspg;ghLfs; fhzg;gLfpwJ(unbiblical revelations).  gTy;  gpurq;fpj;J nrd;w  gpd;G ngNuah rigapdh;  fhhpaq;fs; ,g;gbapUf;fpwjh  vd;W Muha;e;J ghh;j;jhh;fs; vd;W Ntjk; $WfpwJ. mJ Nghy Muha;e;J ghh;f;fpwth;fshf  fhzg;gLtJ ey;yJ.  Mdhy;  xt;nthU Muhl;rpapd; KbTk; Ntjj;jpw;F xj;jjhf fhzg;gl Ntz;Lk;. kiwthditfs; NjtDf;FhpaJ> ntspg;gLj;jg;gl;litfNsh ekf;Fk; ek;Kila gps;isfSf;Fk;  chpaJ(cgh:29:29).  gTy; $Wfpwhh; ehq;fs; cq;fSf;Fg;  gpurq;fpj;j  RtpN\rj;ijay;yhky; ehq;fshtJ thdj;jpypUe;J tUfpw xU J}jdhtJ NtnwhU RtpN\j;ij cq;fSf;Fg;  gpurq;fpj;jhy;  mtd;  rgpf;fg;gl;ltdhapUf;ff;fltd;.

2) ePjpnad;Dk; khh;f;ftrk; (Breast plate of Righteousness)

Kd; fhyj;jpy; Nghh;tPuh;fs; khh;G ftrq;fis mzpe;J jq;fis fhj;Jf; nfhs;thh;fs;. Mdhy; rj;JUNthL Aj;jk; nra;Ak; gb  Nghh;fsj;jpy; fhzg;gLfpwth;fSf;F Njtd; nfhLj;j khh;f;ftrk; vd;d> mJ Mz;ltUila ePjpahf fhzg;gLfpwJ. Ntjk; KOtJk; ghh;f;Fk; NghJ ek;Kila Mz;lth; ePjpguh; vd;W vOjg;gl;Ls;sJ.

Mdhy; rj;JUTila Fzhjprak; vd;d> mtd; rNfhjuh;fis Fw;wg;gLj;Jfpwtd; (ntsp:12:10). (Accuser of brethren ).

Mz;ltUila gps;isfshf fhzg;gLk; NghJ>  ,ul;rpf;fg;gl;L>  mgpN\fpf;fg;  gl;lth;fsha; fhzg;gLk;NghJ> mNdf Ntisfspy; ek;Kila tho;f;ifapy; Mz;ltUf;Fs;shf  tUtjw;F  Kd;ghf ele;j mNdf rk;gtq;fis mwpe;Jk; mwpahJkha; nra;j fhhpaq;fis> tpisT vd;d vd;W njhpahky; nra;j ghtq;fis epidTf;F nfhz;Lte;J ek;ik Fw;wg;gLj;j gprhR Kaw;rpg;ghd;. ,g;gbg; gl;litfis nra;j gpd;G eP vg;gb Mz;ltUila gps;isahff; fhzg;gl KbAk; vd;Wk; Nfl;ghd;. Mjhk;> Vthis tpyf;fg;gl;l fdpia Grpf;Fk; gb nra;;j gpd;G mth;fSf;Fs;shf eph;thzpfs; vd;w czh;it> mjhtJ ghtpfs; vd;w czh;it>   nfhz;L te;J Fw;wg;gLj;Jfpwhd;. mjd; epkpj;jkha; mj;jpkuj;jpw;F Neuhf xb> ,iyfis gwpj;J> Milfis ijj;J jq;fs; RaePjpahy; jq;fSila ghtj;ij>  eph;thzj;ij kiwf;f mth;fs; Kaw;rpf;fpwij Ntjj;jpy; ghh;f;fyhk;.  ,th;fSila  mtyepiyia  fz;l Njtd; ,th;fSf;fhf Njhiy Milahf nfhLf;fpwhh;.

ek;ik Fw;wg;gLj;Jfpwtidg; ghh;j;J> ehk; $w Ntz;baJ vd;d> vq;fSila ePjpnay;yhk; mOf;fhd fe;ij Fg;ig jhd;(Vrh. 64:4).  Mdhy; ehd; Nghh;fsj;jpy; fhzg;gLtJ vd;Dila ePjpapdhy; my;y> vdf;fha; cyfj;jpd; ghtj;ij Rke;J jPh;f;fpw Njthl;Lf;Fl;bahf mbf;fg;gl;l  vd;  ,NaRtpd;  ePjpahy; fhzg;gLfpNwd; vd;W $w Ntz;Lk;. fy;thhpapNy mth;  ekf;fha;  rpe;jpd ,uj;jj;jpdhNy ehk;  ePjpkhd;fshf;fgLfpNwhk;(Nuhkh;:5:9). Mk;> Ml;Lf;Fl;bahdtUila ,uj;jj;jpy; ekf;F milf;fyk; cz;L.  ghJfhg;G  cz;L.  ,NaRtpd;  ,uj;jj;ij ahh; jd;Dila tho;f;ifapy;  gad;gLj;j  mwpfpwhh;fNsh mth;fs; Fw;w czh;T ,y;yhjgb [Ptpf;f KbAk;.

  1. rkhjhdj;jpd; RtpNr\j;jpw;Fhpa Maj;jk; vd;Dk; ghjul;ir (feet shod with the preparation of the gospel of peace)

ghjul;irapy;yhj ,uhZt tPuid rw;W rpe;jpj;J ghUq;fs;.   vt;tsT  MAjq;fis  jhpj;J ,Ue;jhYk;  ghjul;irapy;yhj gb mtdhy; Aj;jk;  nra;a KbahJ. mtDf;F Njhy;tp cWjp.

Mdhy; rj;JUNthL Aj;jk; gz;Zk; gb miof;fg;gl;l NjtDila gps;isfSf;F  Njtdhy; nfhLf;fg;gl;l ghjul;ir vd;d?   rkhjhdj;jpd; RtpNr\j;jpw;Fhpa Maj;jk; vd;Dk; ghjul;ir. Vd; rkhjhdj;jpd; RtpNr\j;jpw;F ehq;fs; Maj;jk; vd;gij tPuDila ghjul;irfSf;F xg;gplg;gl;Ls;sJ. vjphpapd; Nfhl;ilf;Fs;sha; GFe;J tPud; jhf;Ftijg; Nghy> rj;JUtpd; Nfhl;ilf;Fs;shf GFe;J> mtdhy; mbikahf;fg;gl;lth;fis RtpNr\j;jpdhy; tpLtpf;fpwth;fsha;  fhzg;gLk; gbf;F jhd;  Maj;jk; vd;Dk; ghjul;ir. vypah  fh;Nky; gh;tjj;jpy;> mjhtJ ghfhy; jPh;f;fjhprpfspd; Nfhl;ilf;Fs; GFe;J> fh;j;jNu nja;tk; vd epUgpj;J> ,];uNty; [dq;fis tpLtpj;jJ Nghy> RtpNr\j;jpd; %ykha; me;jfhuj;jpy; fhzg;gLfpwth;fis Mr;rhpakhd xspapdplj;jpy; mioj;J tUfpwth;fsha;  fhzg;gl Ntz;Lk;.  xU Mj;Jkh Mz;ltiu nrhe;j ,ul;rfuhf  Vw;Wf;nfhs;Sk; NghJ> rj;JUtpd; ,uh[;aj;jpd; vy;iy RUq;FfpwJ>  NjtDila  ,uh[;aj;jpd; vy;iy tphpthfpwJ.

,uh[Fkhuj;jpNa ghjul;irfs; ,l;;l cd; ghjq;fs; vt;tsT mofha; ,Uf;fpwJ (cd;djg;ghl;L 7:1). rkhjhdj;ijf; $wp ew;fhhpaq;fisr; RtpNr\kha; mwptpj;J ,ul;rpg;igg; gpurpj;jg;gLj;jp: cd; Njtd; uh[hPfk; gz;Zfpwhnud;W rPNahDf;Fr; nrhy;Yfpw RtpNr\fDila ghjq;fs; kiyfspd; Nky; vt;tsT mofhapUf;fpd;wd(Vrhah 52:7).

4) nghy;yhq;fd; va;Ak; mf;fpdpah];jpuq;fisnay;yhk; mtpj;Jg; Nghlj;jf;fjha;> vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf   tpRthrnkd;Dk; Nflfj;ijg; gpbj;Jf; nfhz;lth;fshAk;  epy;Yq;fs;(Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.)

Nflfk;> xU tPuDf;F Neuhf jhf;Fjy;fs; tUk; NghJ jd;idj; jw;fhj;Jf; nfhs;s gad;gLj;Jfpw xU MAjk;. mJ Nghy tpRthrp Aj;j fsj;jpy; fhzg;gLk; NghJ rj;JUtpd; jhf;Fjy;fs; ekf;F vjpuhf tUk; NghJ> tpRthrk; vd;Dk; Nflfj;ij gpbj;Jnfhz;L mtid n[apf;f Ntz;Lk;.

rhjhuz fpwp];jtdhf fhzg;gLtJ vspJ. Mdhy; Mtpf;Fhpa fpwp];jtdhf [PPtpg;gJ vspjy;y. ehk; Mtpf;Fhpa [Ptpaj;jpy; Kd;Ndwp nry;Yk; NghJ jhd; rj;JU ekf;F vjpuhf mf;fpdpah];jpuq;fis va;thd;.  ,d;W fh;j;jUila gps;isfSf;F tpNuhjkhf> Copaf;fhuh;fSf;F tpNuhjkhf NgRtJ vd;gJ mNdfUf;F vspjhf fhzg;gLfpwJ. vjpuhspahfpa gprhRk; ahiu tpOq;fyhNkh vd;W fh;rpf;fpw rpq;;fj;ijg; Nghy Rw;wpj; jphpfpwhd;. mNdf Ntisfspy; Nrhh;T vd;w mk;gpdhy; ek;ik jhf;Fthd;. ngytPdk; vd;w mk;G> tpahjp vd;w mk;G> mt;tpRthrk; vd;w mk;G> neUf;fk; vd;w mk;G> tWik vd;w mk;Gfspdhy; ek;ik jhf;Ffpwtdha; fhzg;gLthd;. vy;yh #o;epiyfspYk; tpRthrk; vd;Dk; Nflfj;ij gpbj;J n[apf;fpwth;fsha; ehk; Kd;Ndwp nry;yNtz;Lk;. “vy;yhtw;wpw;Fk; Nkyhf” ,e;j MAjk; Mtpf;Fupa [Ptpaj;jpy; Kd;Ndwp nry;y kpfTk; gpuNah[dkhf fhzg;gLfpwJ.

NahGit Fwpj;J  ghh;f;Fk; NghJ mth; cj;jkDk; rd;khh;f;fDkhf fhzg;gl;lhd;. jd;Dila gps;isfSf;fhf Ntz;Ljy; nra;fpwtdhf> mth;fSila ghpRj;jj;jpw;fhf n[gpf;fpwtdhf fhzg;gl;lhd;. ,tDila rd;khh;f;fkhd [Ptpaj;ijf; fz;L  rfpf;f Kbahj rj;JU>  Njtdplj;jpy;  mDkjp  ngw;W>  xt;nthU  mf;fpdpah];;jpukhf   va;fpwhd;. Kjy; mk;G mtDila M];jpfs; mopfpwJ> ,uz;lhtJ mk;G mtDila gps;isfs; khpj;J Nghfpwhh;fs;.  %d;whtJ mk;G mtDila rhPuk;  mOfpg; NghfpwJ.  ehd;fhtJ mk;G mtd; kidtp %ykhf va;fpwhd;.  mLj;J gy mk;Gfis mtDila rpNefpjh;fs; %ykhf va;fpwhd;. mope;J Nghfpw nghd; mf;fpdpahy; Nrhjpf;fg;gLtJ Nghy mtDila tpiyNawg; ngw;w  tpRthrk;  mf;fpdpah];jpuq;fspdhy; Nrhjpf;fg;gLfpwJ. vy;yh #o;epiyfspYk; NahG jd;Dila ePjpia fl;bahf gpbj;jtdhf fhzg;gLfpwijAk;> Njtd;; vd;id nfhd;W Nghl;lhYk; mth; Nky; ek;gpf;ifahf tpRthrkhf ,Ug;Ngd; vd;W mwpf;ifapLfpwijAk; Ntj;jpd; thapyhf ghh;f;f KbAk;. khj;jpuky;y>  vd; kPl;gh;  capNuhbUf;fpwhh; vd;Wk;  filrp ehl;fspy; G+kpapd; Nky;; epw;ghh;  vd;gijAk;  mwpNtd;> me;epa fz;fs; my;y vd; nrhe;j  fz;fshy; mtiuf; fhz;Ngd; vd tpRthr mwpf;ifAk; ,Lfpwhh;.  mth; tpRthrk; vd;Dk; Nflfj;ij gpbj;jtdhf epd;wjhy; rj;JU Njhw;W Nghfpwhd;. Njtd; NahGit vy;yhtpjq;fspYk;  ,uz;L  klq;F  Mrph;tjpf;fpwhh;.

tpRthrkhdJ ek;gg;gLfpwitfspd; cWjpAk;> fhzg;glhjitfspd; epr;raKkha; fhzg;gLfpwJ. tpRthrk; Nfs;tpapdhy;>  Nfs;tp NjtDila trdj;jpdhy; tUk;(Faith comes by hearing, hearing the Word of God.) mjpf mjpfkha; trdj;ij   Nfl;L>  thrpj;J> jpahdpj;J tUk; NghJ  tpRthrk;  tsUk;. tpRthrk;  ,y;yhky;  NjtDf;F  gphpakha; ,Ug;gJ $lhj fhhpak;. ehk; jhprpj;J elthky; tpRthrpj;J elf;Fk;gbf;F  miof;fg; gl;bUf;fpNwhk;. ,ij thrpf;fpw mUik rNfhjuNd  rNfhjhpNa>  cd;  tpRthr tho;f;ifapy; Kd;Ndwp nry;y ,e;j Nflfj;ij mDjpdKk; gpbj;jth;fsha;  fhzg;gLq;fs;. vd;why;  rj;JUTf;F Njhy;tp cWjp.

5) ,ul;rzpankd;Dk; jiyr;rPuh(Helmet of Salvation)

cyfg;gpufhukhd  Aj;jf;fsj;jpy; epw;fpw tPuDf;F jiyr;rPuh kpfTk; Kf;fpak;. jiyia jhf;Fjy;fspypUe;J jg;Gtpf;f jiyr;rPuh gad;gLk;.

Mtpf;Fhpa [Ptpaj;jpy; rj;JUNthL Aj;jk; gz;Zk; NghJ ,ul;rzpankd;Dk; jiyr;rPuh kpfTk; mtrpak;. ,ul;rpg;G vd;w Kj;jpiu kpfTk;  mtrpak;. ,ul;rz;aj;ij %d;W fhyq;fspy; Fwpg;gpl KbAk;.   fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];;Jit tpRthrpf;Fk; NghJ ehk; ,ul;rpf;fg; gLNthk;(mg;Ngh];;jyu; 16:31)>   mjpf gaj;NjhLk; eLf;fj;NjhLk;  ek;Kila ,ul;rpg;G epiwNtw mDjpdKk; gpuahrg;gl Ntz;Lk;(gpypg;gpah;:2:12)>  KbT ghpae;jk; epiyepw;gtNd  ,ul;rpf;fg;gLthd;(kj;NjA:10:2> 24:13).

,e;j ,ul;rpg;ig jUtjw;F jhd; ,NaR ntspg;gl;lhh;. ,NaR  vd;w ngaUila mh;j;jk; ,ul;rfh;  vd;gjhf fhzg;gLfpwJ(kj;.1:21). rpkpNahd; Foe;ijahd Mz;ltiu Myaj;jpy; fz;lTlNd>  fh;j;jUila  ,ul;rz;aj;ij vd; fz;fs; fz;lJ vd;W $Wfpwhh;.  ,NaR te;j Nehf;fk; ,oe;J Nghdijj;  NjlTk; ,ul;rpf;fTk; kD\Fkhud; te;jhh;(Y}f;fh 19:10). Mk; ,NaR ,e;j ,ul;rz;ak; vd;Dk; jiyrPuhit jUk; gbf;F jhd; ntspg;gl;lhh;.  ,e;j Kj;jpiuia jhpj;jpUf;fpwtd; Mz;ltUila rk;gj;jhf fhzg;gLfpwhd;.  ,];uNtNy eP ghf;fpathd;> fh;j;juhy; ,ul;rpf;fg;gl;l [dNk cdf;F xg;ghdtd; ahh;(cghfkk; 33:29).   Mk;>  ,ul;rpf;fg;gl;l  [dj;jpw;F  xg;ghdtd; xUtDk; ,y;iy.

rj;JU ehk; vg;gbAk;  ,e;j ,ul;rz;aj;ij ,oe;J Nghf Ntz;Lk; vd;w tpUg;gk; cilatdhf  NjtDila gps;isfis  tpoj;js;s  Kaw;rpf;fpwhd;. jhtPJ Nghh;fsj;jpy; fhzg;gl Ntz;batd; Nrhk;gypdhy; muz;kidapd; cg;ghpf;ifapd; Nky; fhzg;gl;L  tpUg;gk; Nghy; fz;fis miya tpl;ljpdhNy>  chpahtpd; kidtpahfpa gj;NrghSld; ghtk; nra;a Ntz;bajhapw;W.  mjdpkpj;jkhf chpahitAk; nfhd;W NghLfpwhd;.  mtd; mjdpkpj;jkha; ,oe;jJ vd;d? Mz;ltUila ,ul;rz;aj;ijAk;> mjd; re;Njh\j;ij ,oe;J tpLfpwhd;. mtd; ehj;jhd; jPh;f;fdhy; czh;j;jg;gl;l gpd;G  mtDila mOifapd; n[gj;ij rq;fPjk; 51-y; thrpf;fyhk;.  rq;. 51:12- y; ,ul;rz;aj;jpd; re;Njh\j;ij jpUk;g jhUk; Mz;ltNu  vd;W  mtd;  fjWfpwhd;.

rNfhjuNd> ,e;j ,ul;rpg;ig ngw;wpUf;fpwhah? ,y;iynad;why;  NgJUTila gpurq;fj;ijf; Nfl;L ,Ujaj;jpNy Fj;Jz;L> ‘ehq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk;” (mg;. 2:38) vd;W Nfl;l [dq;fisg; Nghy Nfl;L kdk; jpUk;gp>  ey;y xU Mtpf;Fhpa rigapy;  Nrh;e;J   ,ul;rpg;ig Rje;jhpAq;fs;. md;W rpiwr;rhiyf;fhud; gTy;> rPyhtplk; Mz;ltd;khNu ,ul;rpf;fg;gLtjw;F ehd; vd;d nra;a Ntz;Lk; vd;W Nfl;L me;NeuNk  Qdh];;ehdk;  ngw;W ,ul;rpf;fg;gl;lij mg;.16-y; ghh;f;f KbAk;. mNj mDgtk; ek;Kilajhf fhzl;Lk;. ,e;j  ,uh[ Kj;jpiu ek;NkhL fhzg;gLk; NghJ  rj;JU Njhw;Wg; NghtJ cWjp.

6.Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;lak;; (Sword of the Spirit, Which is the Word of God)

,e;j MAjk; vjphpia jhf;Ftjw;F gad;gLj;g;gLfpw MAjk;. Njttrdj;ij ,uz;L gjq;fspy; Fwpg;gplyhk;. Logos &  Rhema.  Logos vd;why; KOtJkhf Njtdhy; $wg;gl;l thh;j;ij. KO Ntjhfkj;ijAk; Fwpf;fpwJ.  Rhema vd;why; Ro;epiyfSf;F Vw;wtpjj;jpy; gad;gLj;jg;gLfpw Njt thh;j;ij(Specific sayings according to the situations). ,e;j MAjk; tpRthrpfSf;F nfhLf;fg;gl;l Xsrjk;. ,NaRNt ,jw;F  ey;y xU cjhuzk;. ,NaR Qhd];;ehdk; ngw;W Nahh;jhdpy; ,Ue;J fiuNawpd clNd> gprhrpdhy; Nrhjpf;fg;gLk; gbf;F tdhe;juj;jpw;F nfhz;L Nghfg;gLfpwhh;. ,e;j ,lj;jpy; gad;gLj;jg;gl;Ls;s Njttrdk; vd;w gjk; Rhema-vd;w fpNuf;f thh;j;ijahf fhzg;gLfpwJ. mtUld; Gwhitg; Nghy  ,wq;fpd Mtpahdth; cld; ,Ue;jhh;. 40 ehl;fs; ,NaR cgthrpj;jjpdhNy grpahf fhzg;gl;lhh;. mgNghJ ,NaRTf;Fk;  rj;JUTf;Fk; ele;j ciuahliy kj;NjA:4:1-11-y; thrpf;fyhk;.

mg;nghOJ ,NaR gprhrpdhy; Nrhjpf;fg;gLtjw;F MtpahdtuhNy tdhe;juj;jpw;Ff; nfhz;LNghfg;gl;lhh;.
mth; ,uTk; gfYk; ehw;gJehs; cgthrkhapUe;jgpd;G> mtUf;Fg; grpAz;lhapw;W.
mg;nghOJ Nrhjidf;fhud; mthplj;jpy; te;J: ePh; NjtDila FkhuNdahdhy;> ,e;jf; fy;Yfs; mg;gq;fshFk;gb nrhy;Yk; vd;whd;.
mth; gpujpAj;jukhf: kD\d; mg;gj;jpdhNykhj;jpuky;y> NjtDila thapypUe;J Gwg;gLfpw xt;nthU thh;j;ijapdhYk; gpiog;ghd; vd;W vOjpapUf;fpwNj vd;whh;.
mg;nghOJ gprhR mtihg; ghpRj;j efuj;jpw;Ff; nfhz;LNgha;> Njthyaj;J cg;ghpifapd;Nky; mtih epWj;jp:
ePh; NjtDila FkhuNdahdhy; jhof;FjpAk;> Vnddpy;> jk;Kila J}jh;fSf;F ck;ikf;Fwpj;Jf; fl;lisapLthh;> ckJ ghjk; fy;ypy; ,lwhjgbf;F> mth;fs; ck;ikf; iffspy; Ve;jpf;nfhz;L Nghthh;fs; vd;gjha; vOjpapUf;fpwJ vd;W nrhd;dhd;.
mjw;F ,NaR: cd; Njtdhfpa fh;j;jihg; ghPl;ir ghuhjpUg;ghahf vd;Wk; vOjpapUf;fpwNj vd;whh;.
kWgbAk;> gprhR mtih kpfTk; cah;e;j kiyapd;Nky; nfhz;LNgha;> cyfj;jpd; rfy uh[;aq;fisAk; mitfspd; kfpikiaAk; mtUf;Ff; fhz;gpj;J:
ePh; rh\;lhq;fkha; tpOe;J> vd;idg; gzpe;Jnfhz;lhy;> ,itfisnay;yhk; ckf;Fj; jUNtd; vd;W nrhd;dhd;.
mg;nghOJ ,NaR: mg;ghNy Ngh rhj;jhNd> cd; Njtdhfpa fh;j;jihg; gzpe;Jnfhz;L> mth; xUtUf;Nf Muhjid nra;thahf vd;W vOjpapUf;fpwNj vd;whh;.
mg;nghOJ gprhrhdtd; mtih tpl;L tpyfpg;Nghdhd;. clNd NjtJ}jh;fs; te;J> mtUf;Fg; gzptpil nra;jhh;fs;(kj;NjA:4:1-11).

Rhema vd;w Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;laj;ij gad;gLj;jp> rj;JUit Mz;lth; Nkw;nfhs;Sfpwijg; ghh;f;fpNwhk;. Njttrdkhfpa gl;lak; vd;W vOjg;gltpy;iy. khwhf Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;lak; vd;W vOjg;gl;Ls;sJ. Mk;> Mtpahd Njtd;  ekf;Fs;shf fhzg;gLk; NghJ jhd;> ,e;j gl;laj;ij #o;epiyfSf;F Vw;g gad;gLj;j cjtp nra;thh;.

Ml;Lf;Fl;bapd; ,uj;jj;jpdhYk;  jq;fs; rhl;rpapd; trdj;jpdhYk; rj;JUit  n[apj;jhh;fs;(ntsp:12:11).  ,e;j Mtpapd; gl;lakhfpa trdk; ekf;Fs;shf fhzg;gLk; NghJ>  ehk; mij gad;gLj;Jk;  NghJ  n[ak;  ekf;F  cWjpahf;fg;gl;Ls;sJ.

filrpahf ,e;j rh;thAj th;f;fq;fNshL Mz;lth; ekf;F NtnwhU MAjj;ijAk; nfhLj;jpUf;fpwhh;>  mJ  Mtpapdhy;  n[gpg;gjhf  fhzg;gLfpwJ. vNgrpah; 6:18-20

ve;jr; rkaj;jpYk; rfytpjkhd Ntz;LjNyhLk; tpz;zg;gj;NjhLk; MtpapdhNy n[gk;gz;zp> mjd;nghUl;L kpFe;j kdcWjpNahLk; rfy ghpRj;jthd;fSf;fhfTk; gz;Zk; Ntz;LjNyhLk; tpopj;Jf; nfhz;bUq;fs;.
RtpNr\j;jpw;fhfr; rq;fpypahy; fl;lg;gl;bUf;fpw ];jhdhgjpahfpa ehd; mijg;gw;wpg; NgrNtz;bagb ijhpakha;g; Ngrj;jf;fjhf>
ehd; ijupakhf vd; thia jpwe;J, RtpNr\j;jpd; ,ufrpaj;ij mwptpg;gjw;F  thf;F vdf;F nfhLf;fg;gLk;gb vdf;fhfTk; tpz;zg;gk; gz;Zq;fs;(vNgrpah; 6:18-20).

ve;j rkaj;jpYk; Mtpapdhy; n[gpf;fpwth;fshfTk;  ehk; fhzg;gl Ntz;Lk;. n[gpg;gJ NtW> Mtpapdhy; n[gpg;gJ NtW. Mtpahdth;> ehk; mwpahj #o;epiyfSf;fhf ekf;fhf thf;Ff;flq;fhj ngU%r;RfNshL Ntz;Ljy; nra;fpwth;. xU Ntis  fUj;NjhL n[gpf;Fk; NghJ mNdf  fhhpaq;fis  $wp n[gpf;f KbAk;> Mdhy; kiwtha; fhzg;gLfpw fz;zpfs;> mghaq;fis ehk; mwpa Kbtjpy;iy. Mtpapy; n[gpf;Fk; NghJ> me;epaghi\apy; n[gpf;Fk; NghJ> MtpahdtNu ekf;fha; Ntz;Ljy; nra;thh;. mjdpkpj;jkha;  ,f;fl;lhd #o;epiyfis jhz;br; nry;y KbAk;. jhdpNay; 10tJ mjpfhuj;jpy; thrpf;fyhk;>  jhdpNaYila  n[gj;jpw;F  gjpy; tuhj gb rj;JU 21 ehs;fs; jil nra;fpwijg; ghh;f;f KbAk;. vhpNfh Nghd;w ,e;j jilfis cilj;njwpa  Mtpapdhy;  NjtDila gps;isfs; n[gpf;f Ntz;Lk;. ahtUf;fhfTk; n[gpf;f Ntz;Lk;> rfy ghpRj;jthd;fSf;fhfTk; n[gpf;f Ntz;Lk;. cq;fis elj;Jfpwth;fSf;fhf n[gpf;f Ntz;Lk;. fhuzk; cq;fs; Mj;Jkhf;fSf;F cj;juthjk; gz;Zfpwth;fs; mth;fNs. rj;JUNthL  Nghuhb cq;fSf;F  n[aj;ijg;  ngw;W  jUgth;fs; mth;fNs.  cq;fs; n[g cjtp mth;fSf;Fk; mjpfkhf Njit. mg;Ngh];;jydhfpa gTy; jdf;fhf Ntz;bf; nfhs;Sk; gbf;F ,q;F $Wfpwhh;. vjw;fhf n[gpf;Fk; gbf;F $Wfpwhh;. RtpNr\j;ij ijhpakhf Ngr Ntz;Lk;> khj;jpuky;y RtpNr\j;ij mwptpg;gjw;F thf;F vdf;F fpilf;f tpz;zg;gk; gz;Zk; gbf;F mth; Nfl;fpwijg; ghh;f;fpNwhk;. ,d;W rj;JU RtpNr\j;ij mwptpg;gij jil nra;fpwhd;. Mifahy; jhd; RtpNr\j;jpd; thf;F  Copaf;fhuh;fSf;F fpilf;Fk; gbf;F  ehk;  n[gpf;fpwth;fsha;  fhzg;gl  Ntz;Lk;.

ntspg;gLj;jy; tNr\j;jpy;  7 rigfSf;Fhpa  nra;jpfspy;  n[ak; nfhs;Sfpwtd; vtNdh> n[ak; nfhs;Sfpwtd; vtNdh …. vd;W Mz;lth; $Wfpwhh;.  mth;fSf;fhf jhd; [Pt fphPlk;>  [Pt  tpUl;rj;jpd; fdp>  ntz;t];;jpuk;> rpq;fhrdk;> Gjpa ehkk;> kiwthd kd;dh> NkYk; [hjpfs; Nky; mjpfhuk; itf;fg; gl;Ls;sJ.  ahiu n[apg;gth;fSf;F ,itfs; itf;fg;gl;Ls;sJ.  rj;JUitAk;>  mtDila  NridiaAk;  n[apg;gth;fSf;F  jhd;.

gTy; jd; tho;f;ifapd; filrp Neuj;jpy;>  jPNkhj;NjATf;F vOJk; NghJ> ey;y Nghuhl;lj;ij NghuhbNdd; (I have fought a good fight) (2jPNkhj;NjA: 4:7) vd;W vOJfpwhh;. jPNkhj;NjaplKk; tpRthrj;jpd; ey;y Nghuhl;lj;ij  NghuhLk; gbahf MNyhridf;  $Wfpwhh;(1jPNkhj;NjA:6:12). Mz;ltNuhL epd;W ey;y Nghuhl;lj;ij Nghuhb> [Pt fphPlj;ij Rje;jhpj;J nfhs;Nthk;.

fh;j;jh; jhNk cq;fis MrPh;tjpg;ghuhf.

Leave a comment