Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

தானியேலின் புஸ்தகம் – விளக்கவுரை

mjpfhuk; - 1

jhdpNaypd; G];jfk; jhdpNayhy; vOjg;gl;lJ. jhdpNay; vd;w ngahpd; mh;j;jk; “fh;j;jNu vd; epahahjpgjp (God is my judge)” vd;gjhFk;.

jhdpNaypd; G];jfj;ij ,U gphpTfshf gphpf;fyhk;. jhdpNay; Xd;W Kjy; MW mjpfhuq;fs; rhpj;jpugFjpahf fhzg;gLfpwJ. rhpj;jpuk; vd;why; ele;j rk;gtq;fisg;gw;wp $WtjhFk;. VO Kjy; gd;dpuz;L mjpfhuq;fs; jhdpNay; fz;l jhprdq;fshFk;. jhprdq;fs; vd;gJ elf;fg;Nghfpw fhhpaq;fisg;gw;wp $WtjhFk;.

jhdpNay; G];jfk; ,uz;L nkhopfspy; vOjg;gl;bUf;fpwJ. Kjyhk; mjpfhuk; Kjy; trdj;jpypUe;J ,uz;lhk; mjpfhuk; %d;whk; trdk; tiuAk;> vl;lhk; mjpfhuk; xd;whk; trdj;jpypUe;J filrp tiuf;Fk; vgpNua nkhopapy; vOjg;gl;Ls;sJ. ,uz;lhk; mjpfhuk; ehd;fhk; trdj;jpypUe;J Vohk; mjpfhuk;; ,Ugj;njl;lhk; trdk; tiuf;Fk; muhkpf;(Aramaic) nkhopapy; vOjg;gl;Ls;sJ.

jhdpNay; G];jfj;jpy; jhdpNaYila gpwg;ig gw;wpAk;> ngw;Nwhiu gw;wpAk;> mtUila taij gw;wpAk;> kuzj;ijg;gw;wpAk; vJTk; vOjg;gltpy;iy. Mdhy; mth; ,uh[Fyj;ij Nrh;e;jth; vd;gJ jhdpNay; 1:3-d; gb GydhfpwJ.

A+jhtpd; ,uh[thfpa Nahahf;fPk;:

,];uNtyh;fs; fhdhDf;Fs;shf gpuNtrpj;jgpd;G Rkhh; 450 tU\q;fs; epahajpgjpfshy; tprhhpf;fg;gl;lhh;fs;. mth;fSs; filrp epahajpgjp rhKNty;.  rhKNty; epahajpgjpahf ,Uf;Fk; NghJ ,];uNty; [dq;fs; jq;fis Ms Gw[hjpfis Nghy uh[h Ntz;Lk; vd;W Nfl;lhh;fs;. mjd; %yk; rhKNty; kpfTk; Jf;fg;gl;L Njtdplj;jpy; njhptpj;j NghJ> ehd; mth;fis Mshj gbf;F vd;idj;jhd; js;spdhh;fs;(1rhK.8:7). Mifahy; eP mth;fSf;F uh[hit Vw;gLj;J  vd;W $wpdhh;;. mjd; %yk; Kjd; Kjyhf rTy; ,];uNtypd; Nky; uh[hthf njhpe;J nfhs;sg;gl;lhh;.

rTy; fh;j;jhpd; fl;lisfSf;F fPo;gbahjjhYk;> ngha; NgrpdjdhYk;> Njtd; mtid js;sptpl;L> jhtPij uh[hthf Vw;gLj;jpdhh;. jhtPJ NjtDila ,Ujaj;jpw;F Vw;wtdha;> mtUf;F gphpakha; Ml;rp nra;jhh;. mjdpkpj;jk; fh;j;jh;  ,];uNtypd; rpq;fhrdj;jpd; Nky; cl;fhUk; GU\d; jhtPJf;F ,y;yhkw;Nghtjpy;iy(1,uh.8:25) vd;W thf;F nfhLj;jhh;. me;j thf;Fjj;jj;jpd; gb jhtPJila ehl;fSf;F gpd;G mtUila Fkhudhfpa rhnyhNkhd; rk];j ,];uNtypd; Nky; uh[hthf Vw;gLj;jg;gl;lhh;. rhnyhNkhd; Jtf;fj;jpy; NjtDf;F gphpakhf Ml;rp nra;jhYk;> gpw;ghL mNef Gw[hjp ];jPhpfis kidtpfshfTk;> kWkidahl;bfshfTk; njhpe;J nfhz;ljhy;> mth;fs; rhnyhNkhDila ,Ujaj;ij Njtid tpl;L tOtpNghf gz;zpdhh;fs;. mtd; jd; jfg;gdhfpa jhtPij Nghy Mz;ltiu cj;jkhf gpd;gw;wtpy;iy. mjdpkpj;jk; rhnyhNkhdpd; ehl;fSf;F gpd;G ,];uNty; NjrkhdJ tlgFjp(,];uNty;)> njd;gFjp(A+jh) vd ,uz;lhf gphpe;jJ. tlgFjpapy; gjpndl;L uh[hf;fs; Njhd;wpdhh;fs;. mth;fspy; jhtPjpd; tk;rj;jpy; ahUk; tutpy;iy. mth;fspy; mNefh; Njtid tpl;L J}uk; Ngha; ghfhy;fis gpd;gw;wpdhh;fs;.

njd; gFjpapy; gj;njhd;gJ uh[hf;fs; Njhd;wpdhh;fs;;. mth;fs; midtUk; jhtPjpd; tk;rj;jpy; Njhd;wpdth;fs;. mth;fspy; rpy ,uh[hf;fs; NjtDf;F gphpakhfTk;> rpy uh[hf;fs; NjtDf;F gphpakpy;yhkYk; Ml;rp nra;jhh;fs;. A+jhtpd; filrp Ie;J uh[hf;fSk; Njtid tpl;L kpfTk; J}uk; Ngha; Ml;rp nra;jhh;fs;. A+jhtpd; gjpNdohtJ ,uh[hthfpa Nahahf;fPk;; fh;j;jUila ghh;itf;F nghy;yhg;ghdij nra;jhd;(2,uh.23:37). ,tDila Ml;rpapd; %d;whk; tU\j;jpy; fp.K.606-y; NeGfhj;Ner;rhh; vUrNyik Kw;wpif Nghl;lhd;(jhdp:1:1). mg;nghOJ Mz;ltH a+jhtpd; uh[hthfpa Nahahf;fPikAk; NjtDila Myaj;jpd; ghj;jpuq;fspy; rpytw;iwAk; ,];uNty; Gj;jpuUf;Fs;Ns uh[Fyj;jhHfspYk; Jiukf;fspYk; ahnjhU khRk; ,y;yhjtHfSk;> mofhdtHfSk;> rfy Qhdj;jpYk; NjwpdtHfSk;> mwptpy; rpwe;jtHfSk;> fy;tpapy; epGzUk;> uh[htpd; mukidapy; Nrtpf;fj; jpwikAs;stHfSkhfpa rpy thypgiuAk; mtd; ifapy; xg;Gf;nfhLj;jhH. mg;nghOjpypUe;J vNukpah jPh;f;fjhprpapd; thh;j;ijapd; gb A+jhtpd; vOgJ tUl ghgpNyhdpa rpiwapUg;G Muk;gkhfpwJ(vNu.25:12).

NeGfhj;Ner;rhh; NjtDila Myaj;jpd; ghj;jpuq;fis nfhz;L Ngha; rpNeahH(ghgpNyhd;) Njrj;jpYs;s jd; NjtDila Nfhtpypd; gz;lrhiyf;Fs; itj;jhd;. rpNeahh; Njrj;jpd; Kjy; uh[h epk;Nuhj;. ghNgy; NfhGuk; rpNeahh; Njrj;jpy; jhd; fhzg;gl;lJ(Mjp.10:10).

Nahahf;fPk; %d;W tU\k; NeGfhj;Ner;rhiu Nrtpj;J gpd;G mtDf;F tpNuhjhkhf fyfk; gz;zpdhhd;. mtd; kuzkile;j gpd;G mtDila kfdhfpa Nahahf;fPd; gjpndl;lhk; tajpy; uh[hthfp %d;W khjk; murhz;lhd;. ,tDk; fh;j;Uila ghh;itf;F nghy;yhg;ghdij nra;jhd;. gpd;G NeGfhj;Ner;rhh; mtDf;F tpNuhjkha; te;J mtidAk; mtd; jhiaAk;> mtd; Copaf;fhuh;fisAk;> NjtDila Myaj;jpd; rfy gzpKl;LfisAk; rpiwgpbj;Jf;nfhz;L ghgpNyhDf;F Nghdhd;. mtDila ];jhdj;jpy; mtd; rpwpa jfg;gdhfpa kj;jdpahit(rpNjf;fpah) uh[hthf itj;jhd;. ,tDk; fh;j;Uila ghh;itf;F nghy;yhg;ghdij nra;jhd;. mtDila uh[;aghuj;jpd; gjpndhd;whk; tU\k; kPz;Lk; NeGfhj;Ner;rhh; rfy ,uhZtj;NjhLk; ,tDf;F tpNuhjkhf te;J mtDila Fkhuh;fis mtd; fz;fSf;F Kd;ghf ntl;b ,td; fz;fis FUlhf;fp ghgpNyhDf;F rpiwg;gpbj;Jf;nfhz;L Nghdhd;. fh;j;jUila Myaj;ijAk;> uh[htpd; mukidiaAk;> vUrNykpd; rfy fl;llq;fisAk;> nghpa tPLfs; vy;yhtw;iwAk; mf;fpdpahy; Rl;nlhpj;J Nghl;lhd;(2,uh.25:9).

cghfkk; 28Mk; mjpfhuj;jpy; ,];uNty; [dq;fSf;F Kd;ghf fh;j;jh; Mrph;thj;ijAk; rhgj;ijAk; itj;jhh;. fh;j;jUila fw;gidfspd; gb [Ptpj;jhy; Mrph;thjk;> tpl;Ltpl;lhy; rhgk;. me;j mNdf rhgq;fspy;  rpiwapUg;Gk; xd;W (cgh:28:32>50>51>52). vNrf;fpah ,uh[hTk; kjpaPdkhf jd;Dila nghf;fp\ rhiyfs; midj;ijAk;  ghgpNyhdpa uh[hTila mjpgjpfSf;F fhz;gpj;jhd;. mg;nghOJ Vrhah jPh;f;fjhprp  vNrf;fpahit Nehf;fp: fh;j;jUila thh;j;ijiaf; NfSk;. ,Njh ehl;fs; tUk;> mg;nghOJ ckJ tPl;by; cs;sjpYk;> ckJ gpjhf;fs; ,e;ehs;tiuf;Fk; Nrh;j;jjpYk; xd;Wk; kPjpahf itf;fg;glhky; vy;yhk; ghgpNyhDf;Ff; nfhz;LNghfg;gLk;.  ePh; ngwg;Nghfpw ckJ re;jhdkhfpa ckJ Fkhuh;fspYk; rpyh; ghgpNyhd; mukidapNy mukid Ntiyf;fhuuhapUg;ghh;fs; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh; vd;whd;(2,uh.20:12-19). NjtDila ,e;j thh;j;ijfspd;gbAk;> vNukpah jPh;f;fjhrpapDila thh;j;ijapd;gbAk; A+jh [dq;fs; rpiwg;gl;LNghdhh;fs;.

NeGfhj;Ner;rhhpd; fl;lis(jhdp:1:4-7)

NeGfhj;Ner;rhh; jhd; rpiwgpbj;Jnfhz;L te;j jhdpNay;> mddpah> kP\hNty;> mrhpah vd;w ehd;F A+j thypgh;fSf;Fk; fy;Njaupd; vOj;ijAk; ghi\iaAk; fw;Wf;nfhLf;fTk;> jhd; cz;Zk; Ngh[dj;jpNyAk; jhd; Fbf;Fk; jpuhl;rurj;jpNyAk; jpdk; xU gq;if mtHfSf;F epakpj;J> mtHfis %d;WtU\k; tsHf;fTk;> mjpd; KbtpNy mtHfis Nrhjpg;gjhfTk; gpujhdpfspd; jiytDf;F fl;lisapl;lhd;. gpujhdpfspd; jiytd;> jhdpNaYf;F ngy;nj\hj;rhH vd;Wk;> mddpahTf;F rhj;uhf; vd;Wk;> kP\hNtYf;F Nk\hf; vd;Wk;> mrhpahTf;F MNgj;NeNfh vd;Wk; kWngahpl;lhd;.

jhdpNaYila jPh;khdk;(jhdp.1:8)

jhdpNaYf;Fk; mtd; ez;gh;fSf;Fk; ,uh[htpd; muz;kidapy; Nrtpg;gJk;> ngaiu khw;wpaJk; jtwhf njhpatpy;iy. xUNtis mth;fs; NahNrg;gpd; rhpj;jpuj;ij thrpj;jpUf;f $Lk;. NahNrg;G rhg;ehj;gd;Ndah vd;w ngaNuhL ghh;NthDila muz;kidapy; Nrtpj;jij mwpe;jpUf;f $Lk;. fy;Njahpd; ghi\ia fw;W nfhs;tJk; jtwhf njhpatpy;iy. fhuzk; NkhNrAk; vfpg;jpd; rfy rh];jpuq;fisAk; fw;W thf;fpYk; nra;ifapYk; ty;ytdhf fhzg;gl;lhd; vd;gijAk; mwpe;jpUg;ghh;fs;.

Mdhy; ,uh[htpd; Ngh[dKk;> ghdKk; jPl;Ls;sJ vd;W xJf;Ffpwhh;fs;. fhuzk; vd;d vd;W vOjg;gltpy;iy. Nytp. 11-y; Njtd; vitfis Grpf;f $lhJ vd;W nrhd;dNuh mitfs; ,uh[htpd; Ngh[dj;jpy; fhzg;gl;bUf;fyhk;. khj;jpuky;y ,uh[htpd; Ngh[dKk; ghdKk; ghgpNyhdpa tpf;fpuq;fSf;F gilf;fg;gl;lgpd;G cz;gjhf $l fhzg;gl;bUf;fyhk;. NjtDila fl;lisfis kPWtJ ghtk; vd;gij mwpe;J uh[htpd; czTfis ntWj;jpUf;ff;$Lk;. Mifahy; me;j czTfshy; jq;fis jPl;Lg;gLj;jyhfhJ vd;W jPh;khdpj;jhh;fs;. jPh;khdk; jhdpNay; vLj;jhh; vd;W vOjg;gl;bUe;jhYk; mJ ehd;F NgUila jPh;khdNk. Mifahy; jq;fis jPl;Lg;gLj;jhjgb gpujhdpfspd; jiytdplj;jpy; Ntz;bf;nfhz;lhh;fs;.

jhdpNay; vLj;j jPh;khdNk mtDila ngaiu Ntjj;jpy; ,lk; ngw nra;jJ. Rkhh; 2500 tU\q;fSf;F gpd;Gk; mtiuf;Fwpj;J jpahdpf;fpNwhk; vd;why; mtUila jPh;khdNk. mth;fSila cWjpahd jPh;khdj;jpdhy; fh;j;jh; mth;fSf;fhf nray;gl Jtq;Ffpwhh;.

gpujhdpfspd; fz;fspy; jhdpNaYf;F jaT> ,uf;fk;(jhdp.1:9>10)

Njtd; jk;Kila gps;isfSf;F jaT fpilf;fg;gz;Zfpwth;. fh;jjUila ghh;itapy; ey;yth;fshf fhzg;gLk; NghJ NjtjaitTk;> kD\ jaitAk; nfhLf;fpwth;. ey;ytd; fh;j;jhplj;jpy; jia ngWfpwhd;(ePjp.12:2). jhdpNaYf;Fk;> mtDila ez;gh;fshd rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfhTf;Fk; gpujhdpfspd; fz;fspy; jait fl;lisapl;hh;.

NahNrg;G Nghj;jpghhpd; kidtpapd; %ykhf jtwhf Fw;wQ;rhl;lg;gl;L rpiwapy; milf;fg;gl;l NghJ fh;j;jh; NahNrg;NghL ,Ue;j gbahy; rpiwr;rhiyj;jiytDila fz;fspy; jaT fpilf;f nra;J rpiwrhiyapNy jiytdhf cah;j;jg;gLfpwhh; (Mjp.39:21). fh;j;jh; vfpg;jpa [dq;fspd; fz;fspy; ,];uNty; [dq;fSf;F jaT fpilf;f gz;zpdjhy;> ,];uNty; [dq;fs; Nfl;;l nghd;> nts;spia nfhLj;jh;fs;.

gpujhdpfspd; fz;fspy; jhdpNaYf;F jaT fpilj;jhYk;> gpujhdp; NeGfhj;Ner;rhUf;F gag;gLfpwhd;. cq;fs; Kfq;fs; thbg;Nghdhy; uh[h vd;id rpur;Nrjk; gz;ZthNu vd;W mtd; fyq;Ffpwhd;.

gj;J ehl;fs; Nrhjid(jhdp:1:11-13)

jhdpNay;> mddpah> kP\hNty;> mrhpah vd;gtHfs;Nky; tprhhpg;Gf;fhudhf itf;fg;gl;l Nky;\hH vd;gtid ghh;j;J $Wfpwhh;fs; gj;Jehs;tiuf;Fk; ckJ mbahiur; Nrhjpj;Jg;ghUk;. vq;fSf;Fg; Grpf;fg; gUg;G Kjyhd kuf;fwpfisAk;> Fbf;fj; jz;zPiuAk; nfhLj;J> vq;fs; Kfq;fisAk; uh[Ngh[dj;jpy; Grpf;fpw thypgUila Kfq;fisAk; xj;Jg;ghUk;. gpd;G ePH fhz;fpwgb ckJ mbahUf;Fr; nra;Ak;;. mtd; ,e;jf; fhhpaj;jpNy mtHfSf;Fr; nrtpnfhLj;J> gj;JehssTk; mtHfisr; Nrhjpj;Jg;ghHj;jhd;.

jhdpNaYf;Fk;> mtd; ez;gh;fSf;Fk; fh;j;jh; epr;rak; cjtp nra;thh; vd;w tpRthrk; fhzg;gl;lJ. Mifahy; jhd; gj;J ehl;fs; Nrhjpj;J ghh;f;Fk; gbf;F ek;gpf;ifNahL $Wfpwhh;fs;. ,e;j ehd;F thypgUila If;fpak;> xUkdg;ghL mth;fis tpRthr tPuh;fshf khw;WfpwJ.

gpujhdpfspd; jiytdhfpa m];NgdhRtpd; tprhhpg;Gfhudhfpa Nky;\hh; gj;Jehs;fs; mth;fis Nrhjpj;J ghh;j;j gpd;G uh[Ngh[dj;ijg; Grpj;j vy;yh thypgiug; ghHf;fpYk; mtHfs; Kfk; fisAs;sjhAk;> ruPuk; G\;bAs;sjhAk; fhzg;gl;lJ. Njtd; mg;gj;ijAk;> jz;zPiuAk; MrPh;tjpf;fpwth; (ahj;:23:35).

mth;fSila rhPuk; G\;bahf fhzg;gl;lij fz;l Nky;\hH> mtHfs; Grpf;ff; fl;lisahd Ngh[dj;ijAk;> mtHfs; Fbf;ff; fl;lisahd jpuhl;rurj;ijAk; ePf;fpitj;J> mtHfSf;Fg; gUg;G Kjyhditfisf; nfhLj;jhd;.

tpNr\pj;j fpUig(jhdp.1:17)

,e;j ehY thypgUf;Fk; Njtd; rfy vOj;jpYk; Qhdj;jpYk; mwpitAk; rkhHj;jpaj;ijAk; nfhLj;jhH. ,e;j QhdKk;> mwpTk; ghgpNyhdpa fy;tpia fw;wjpdhNyh my;yJ mth;fSila cztpdhNyh te;jJ my;y. NjtDf;F gae;J mRj;jj;jpw;F tpyf jPh;khdpj;jjpdhy; Njtd; fpUigaha; nfhLj;jJ. fh;j;jUf;F gag;gLjNy Qhdj;jpd; Muk;gk;. ghpRj;jhpd; mwpNt mwpT(ePjp.9:10).

jhtPJ $Wfpwhh;> ePh; ck;Kila fw;gidfisf; nfhz;L vd;id vd; rj;JUf;fspYk; mjpf QhdKs;stdhf;FfpwPh;> mitfs; vd;iwf;Fk; vd;DlNd ,Uf;fpwJ. ck;Kila rhl;rpfs; vd; jpahdkhapUf;fpwgbahy;> vdf;Fg; Nghjpj;jth;fnsy;yhhpYk; mwpTs;stdhapUf;fpNwd;. ck;Kila fl;lisfis ehd; iff;nfhz;bUf;fpwgbahy;> KjpNahh;fisg;ghh;f;fpYk; QhdKs;stdhapUf;fpNwd;(rq;.119.98-100).

Qhdk;> mwpTNthL mth;fSf;F rhkh;j;jpaj;ijAk;(ability) nfhLj;jhh;. rhkh;j;jpak; vd;why; ve;j fhhpaj;ijAk; nra;a Njitahd jpwik MFk;. rhkh;j;jpaj;ij ekf;F jUgth; fh;j;jh;. Nehth Ngioia nra;Ak; NghJ mij nra;tjw;Fhpa jpwikia nfhLj;jth; fh;j;jh;. Nehththy; ,t;tsT kpUfq;fs;> gwitfis ghJfhf;f $ba Ngioia vg;gb cUthf;fpapUf;f $Lk;. Njtd; mjw;Fhpa rhkh;j;jpaj;ij nfhLf;Fk; NghJ fhhpaq;fis yFthf nra;J Kbf;fyhk;.

jhdpNaYf;F ,uz;L klq;F MrPh;thjk;

jhdpNaYf;F QhdKk;> mwpTk; khj;jpuky;y. rfy jhprdq;fisAk;> nrhg;gdq;fisAk; mwpajf;f mwpitAk; $l;b nfhLj;jhh;. cq;fSf;Fs; xUtd; jPh;f;fjhprpahapUe;jhy;> fh;j;juhfpa ehd; jhprdj;jpy; vd;id mtDf;F ntspg;gLj;jp> nrhg;gdj;jpy; mtNdhNl NgRNtd;(vz;.12:6). fh;j;jh; jhdpNaYf;F jPh;f;fjhprd fpUigia nfhLj;J kfpikahd Copaj;jpw;F mtid njhpe;J nfhz;lhh;. jhdpNaypd; G];jfk; jhdpNaiy jPh;f;fjhprp vd;W miof;ftpy;iy. Mdhy; ,NaR kj;.25:15-y; jhdpNaiy jPh;f;fjhprp vd;W miof;fpwhh;.

gj;J klq;F rkh;j;jh;fs;(jhdp.1:18-20)

uh[htpdplj;jpy; nfhz;LtUfpwjw;Ff; Fwpj;j ehl;fs;(%d;W tU\k;) epiwNtwpdNghJ> gpujhdpfspd; jiytd; mtHfis NeGfhj;Ner;rhUf;F Kd;ghf nfhz;Lte;J tpl;lhd;. uh[h mtHfNshNl Ngrpdhd;. mtHfs; vy;yhUf;Fs;Sk; jhdpNay;> mddpah> kP\hNty;> mrupah vd;gtHfisg;Nghy NtnwhUtUk; fhzg;gltpy;iy. Mifahy; ,tHfs; uh[rKfj;jpy; epd;whHfs;.

Qhdj;Jf;Fk; Gj;jpf;Fk; mLj;j ve;j tp\aj;jpy; uh[h mtHfisf; Nfl;L tprhupj;jhNdh> mjpNy jd; uh[;ak; vq;FKs;s rfy rh];jpupfspYk; N[hrpaupYk; mtHfisg; gj;J klq;F rkHj;juhf fz;lhd;.

jhdpNaYk;> mtd; ez;gh;fSk; vLj;j jPh;khdk; xd;W. Mdhy; Njtd; mth;fSf;F jaitAk; ,uf;fj;ijAk; fpilf;fg;gz;zpdhh;. KffisiaAk;> rhPuG\;bia nfhLj;jhh;. Qhdj;ijAk;> mwpitAk; nfhLj;jhh;> nrhg;gdq;fis mwpAk; fpUigia nfhLj;jhh;. khj;jpuky;y gj;J klq;F rkh;j;juhf khw;wpdhh;. XNu jPh;khdk;> gj;J klq;F Mrph;thjk;.

NfhNu]; uh[h(jhdp.1:21)

NfhNu]; vd;w ngh;rpa uh[h uh[;aghuk;gz;Zk; Kjyhk; tU\kl;Lk; jhdpNay; mq;Nf ,Ue;jhd;. NeGfhj;Ner;rhh; rpiwgpbj;J te;jgpd;G vNukpah jPh;f;fjhprpapd; thh;j;ijapd;gb 70 tU\Kk; (fp.K.606 Kjy; fp.K536 tiu)> mjd; gpd;G Nkjpadhfpa jhpAtpd; ehl;fspYk;> ngh;rpadhfpa NfhNu]; uh[htpd; Ml;rpapd; Kjyhk; tU\k; kl;Lk; jhdpNay; ghgpNyhdpy; ,Ue;jhd;. ,e;j NfhNu]; uh[htpd; ehl;fspy; jhd;> Njtd; mtDila Mtpia VtpdjhNy> NeGfhj;Ner;rhuhy; ,bj;JNghlg;gl;l vUrNyk; NjtMyaj;ij jpUk;g fl;l nrUghNgypd; jiyikapd; fPo; [dq;fs; mDg;gg;gl;lhh;fs;(2 ehshfkk; 36:22-23> v];wh 1:1-4). vNukpah 29:10-y; “ghgpNyhdpNy vOgJtU\k; epiwNtwpdgpd;G ehd; cq;fisr; re;jpj;J> cq;fis ,t;tplj;Jf;Fj; jpUk;gptug;gz;Zk;gbf;F cq;fs; Nky; vd; ey;thh;j;ijia epiwNtwg;gz;ZNtd; vd;W fh;j;jh; nrhy;Yfpwhh;” vd;w thh;j;ij NfhNu]; uh[htpd; ehl;fspy; epiwNtwpdJ.

Leave a comment