Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – ஓர் விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 6

ntspg;gLj;jy; 6 Kjy; 19 mjpfhuq;fs; jhdpNaYila 70 thu jhprdj;NjhL kpfTk; nghUe;Jtjhy;  mijf; Fwpj;J mwpe;Jnfhs;StJ ey;yJ.

jhdpNayp; vOgJ thu jhprdk;(jhdp. 9:1-27)

ghgpNyhdpa rpiwapUg;gpd; ehl;fSf;F gpd;G jhdpNay;> Nkjpadhfpa jhpAtpd; Ml;rp fhyj;jpy; vNukpah jPh;f;fjhprpapd; G];jfj;ij thrpj;Jnfhz;bUf;Fk; NghJ vUrNykpd; gho;fbg;Gfs; epiwNtw 70 tU\q;fs; nry;Yk; vd;gijawpfpwhh;. 70 tU\j;jpd; KbT fhyj;ij mwptjw;F jhdpNay; cgthrj;jpYk; n[gj;jpYk; fhzg;gl;l Ntisapy; fhgphpNay; J}jd; fle;J te;J NtnwhU ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;Jfpwhd;. mJjhd; 70 thu jhprdkhFk;. mij (jhdp. 9:24-27)-y; thrpf;fyhk;. …….kPWjiyj; jtpf;fpwjw;Fk;> ghtq;fisj; njhiyf;fpwjw;Fk; mf;fpukj;ij eptpHj;jpgz;Zfpwjw;Fk;> epj;jpa ePjpia tUtpf;fpwjw;Fk;> jhprdj;ijAk; jPHf;fjhprdj;ijAk; Kj;jhpf;fpwjw;Fk;> kfh ghpRj;jKs;stiu mgpN\fk;gz;Ztpf;fpwjw;Fk;> cd; [dj;jpd;NkYk; cd; ghpRj;j efuj;jpd;NkYk; vOgJ thuq;fs; nry;Yk;gb Fwpf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,g;NghJk; eP mwpe;J czHe;J nfhs;sNtz;baJ vd;dntd;why;: vUrNyikj; jpUk;g vLg;gpj;Jf; fl;Lfpwjw;fhd fl;lis ntspg;gLtJKjy;> gpuGthfpa Nkrpah tUkl;Lk; VOthuKk;> mWgj;jpuz;L thuKk; nry;Yk;. mitfspy; tPjpfSk; myq;fq;fSk; kWgbAk; fl;lg;gLk;. MdhYk; ,Lf;fkhd fhyq;fspy; ,g;gbahFk;. me;j mWgj;jpuz;L thuq;fSf;Fg; gpd;G Nkrpah rq;fhpf;fg;gLthH. MdhYk; jkf;fhf my;y. efuj;ijAk; ghpRj;j];jyj;ijAk; tug;Nghfpw gpuGtpd; [dq;fs; mopj;Jg;NghLthHfs;. mjpd; KbT [yg;gputhfk;Nghy ,Uf;Fk;. KbTghpae;jk; Aj;jKk; ehrKk; cz;lhf epakpf;fg;gl;lJ. mtd; xU thuksTk; mNefUf;F cld;gbf;ifia cWjpg;gLj;jp> me;j thuk; ghjp nrd;wNghJ gypiaAk; fhzpf;ifiaAk; xopag;gz;Zthd;. mUtUg;ghd nrl;ilfNshL ghohf;Ffpwtd; te;J ,wq;Fthd;> epHzapf;fg;gl;bUf;fpw epH%yk; ghohf;Ffpwtd;Nky; jPUkl;Lk; nrhhpAk; vd;whd;.

,e;j jhprdk; Gw[hjpfSf;Fhpajy;y. ,J ,];uNtyh;fSf;FhpaJ. jhdpNaypd; [dj;jpd;NkYk; ghpRj;j efukhfpa vUrNykpd; NkYk; vOgJ thuq;fs; nry;Yk;. 70 thufhyj;ij %d;W fhyfl;lkhf gphpf;fg;gl;Ls;sJ. 7 thuk;> 62 thuk;> kw;Wk; 1 thukhf fhzg;gLfpwJ.

vUrNyikj; jpUk;g vLg;gpj;Jf; fl;Lfpwjw;fhd fl;lis ntspg;gLtJKjy;> gpuGthfpa Nkrpah tUkl;Lk; VOthuKk;> mWgj;jpuz;L thuKk; nry;Yk;. vUrNyikj; jpUk;g vLg;gpj;Jf; fl;Lfpwjw;fhd fl;lis> ,];uNty; [dq;fs; ghgpNyhdpa rpiwapUg;gpy; fhzg;gLk; NghJ ntspg;gl;lJ.

KjyhtJ nrUghNgypd; jiyikapy; (v];wh 1:1>2) Kjy; $l;l [dk; ngh;rpah ,uh[hthfpa NfhNu]pd;  mDkjpNahL Rkhh; fp.K. 536-y; vUrNyKf;F tUfpwhh;fs;. mth;fs; rhnyhNkhdhy; fl;lg;gl;L NeGfhj;Ner;rhuhy; ,bf;fg;gl;l Myaj;ij vLj;J fl;Lfpwhh;fs;.

,uz;lhtJ $l;l [dk; Ntjghufdhfpa v];whtpd; jiyikapy;(v];wh 7:1-27)  ngh;rpah ,uh[hthfpa mh;jr\;lhtpd; mDkjpNahL  Rkhh; fp.K. 458-y; vUrNyKf;F tUfpwhh;fs;. v];wh epahag;gpukhzj;ij ,];uNty; [dq;fSf;F fUj;jha; fw;WnfhLj;J> mth;fSila Gw[hjp kidtpfis js;sptpLk;gb $wp>  Mtpf;Fhpa gpufhukhf fl;Ltpf;fpwhh;.

%d;whtJ  13 Mz;LfSf;F gpwF neNfkpahtpd; jiyikapy; (neNfkpah 2:1-8) Rkhh; fp.K. 445-y;  ngh;rpah ,uh[hthfpa mh;jr\;lhtpd; mDkjpNahL vUrNykpw;F tUfpwhh;fs;. ,th;fs; vUrNyik jpUk;g vLj;J fl;Lfpwhh;fs;. tPjpfSk; myq;fq;fisAk; fl;Lfpwhh;fs;.

vUrNyikj; jpUk;g vLg;gpj;Jf; fl;Lfpwjw;fhd fl;lis ntspg;gl;l fp.K. 445 Kjy;   Nkrpahthfpa ,NaR rq;fhpf;fg;gLk;gbf;F ,uh[hthf vUrNykpw;Fs; fp.gp 30-y; fOijapd; Nky; Vwp gtdpahf te;jJ tiu Rkhh; 475 tUlq;fs; MfpwJ. fp.K. 445w;Fk; fp.gp. 30w;Fk; ,ilg;gl;l tU\q;fs; 475 MFk;;. ,e;j 475 tU\q;fs;; [{ypad; Mz;LfshFk;. mjhtJ xU tUlj;jpw;F 365-1/4 ehl;fs;. Mdhy; Ntjj;jpd;gb 1 tU\k; vd;gJ 360 ehl;fs;. mij tpsf;fkhf mwpe;Jnfhs;s Nehthitf;Fwpj;J gbj;jhy; GhpAk;;(for this study, please visit our link http://www.wogim.org/year360.htm ). Mf Ntjhfkj;jpd; xU tUl ehl;fshfpa 360 ehl;fshy; 475 tU\q;fis khw;Wk;NghJ 483 tU\q;fs; tUk;. 483 tU\q;fis 7-My; tFf;Fk;NghJ 69 fpilf;Fk;. ,Jjhd; 7 thuKk;> 62 thuKkhfpa 69 thuq;fshf fhzg;gLfpwJ. 1 thuk; vd;gJ 7 tU\j;ijf;Fwpf;fpwJ.

Kjy; Kj;jpiu(ntsp 6:1>2)

ntspg;gLj;jy; G];jfj;jpy; Kf;fpakhf %d;W tifahd epahaj;jPh;g;Gfisf; Fwpj;J vOjg;gl;Ls;sJ. VO Kj;jpiu epahaj;jPh;g;G> VO vf;fhs epahaj;jPh;g;G kw;Wk; VO Nfhgfyr epahaj;jPh;g;Gfshf fhzg;gLfpwJ.

Ml;Lf;Fl;bahdth; Kj;jpiufspy; xd;iw cilf;fpwhh;. ,NaR Kj;jpiuia cilf;Fk; NghJ cgj;jputf;fhyk; Jtq;FfpwJ.  jhdpNaYila  jhprdj;jpd; 70- tJ thuk; Jtq;FfpwJ. Nkrpah rq;fhpf;fg;gl;lJld; 69 thuq;fs; epiwNtwptpl;lJ vd;gJ NkNy Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.  kPjp XUthuf;fhyk; fhzg;gLfpwJ. mJ VO tU\j;ij Fwpf;fpwJ. mjpNy tu Nghfpw gpuG ntspg;gl Ntz;Lk;.   mtd; jhd; me;jpf;fpwp];J. mtd; jhd; nts;isf;Fjpiuapd;Nky; Vwp  tUfpwtd;.

mg;nghOJ ehd;F [Ptd;fspy; xd;W Nahthid  Nehf;fp: eP te;J ghh; vd;W ,bKof;fk; Nghd;w rj;jkha;r;  nrhy;yf;  Nfl;fpwhh;.

Nahthd;; ghh;j;jNghJ> ,Njh> xU nts;isf;Fjpiuiaf; fhz;fpwhh;;> mjpd;Nky; VwpapUe;jtd; tpy;iyg; gpbj;jpUe;jhd;> mtDf;F xU fphPlq; nfhLf;fg;gl;lJ> mtd; n[apf;fpwtdhfTk; n[apg;gtdhfTk; Gwg;gl;lhd;.  nts;isf; Fjpiuapd; Nky; VwpapUe;jtd;  tpy;iy gpbj;jpUe;jhd;.  mjpy; mk;G ,y;iy. fphPlj;NjhL tutpy;iy. Mdhy; fphPlk; nfhLf;fg;gl;lJ.

ntsp. 19:11-13-y;>  xU nts;isf;Fjpiu fhzg;gLfpwJ> mjpd;Nky; VwpapUe;jth; cz;ikAk; rj;jpaKKs;stnud;dg;gl;lth;> mth; ePjpaha; epahae;jPh;j;J Aj;jk;gz;Zfpwth;. mtUila fz;fs; mf;fpdp [Pthiyiag;NghypUe;jd> mtUila rpurpd;Nky; mNef fphPlq;fs; ,Ue;jd> mtUf;Nfad;wp NtnwhUtUf;Fe; njhpahj xU ehkKk; vOjpapUe;jJ.  ,uj;jj;jpy; Njha;f;fg;gl;l t];jpuj;ijj; jhpj;jpUe;jhh;> mtUila ehkk; NjtDila thh;j;ij vd;gNj. ,J ,NaRitf;Fwpf;fpwjhf fhzg;gLfpwJ.

me;jpf;fpwp];J jd;id fpwp];Jit Nghy fhl;b nfhs;Sfpwtd;(one who imitate Christ). Mifahy; jhd; me;jpf;fpwp];JTk; nts;isf; Fjpiuapd; Nky; tUfpwhd;.

nts;isf;Fjpiu

,d;W [dq;fs; Kd;ghf fhzg;gLfpw gpur;ridfspy; xd;W vy;yhk; xd;W Nghy; fhzg;gLtJ jhd;. gFj;jwpfpw fpUig ,y;iynadpy;> Mtpf;FhpaijAk; khk;rj;jpw;FhpaijAk;> NjtDf;FhpaijAk; gprhrpw;FhpaijAk;> [PtDf;FhpaijAk; Nfl;bw;FhpaijAk;> fpwp]JTf;FhpaijAk; me;jpf;fpwp];JTf;FhpaijAk;> mwpe;Jnfhs;StJ ,ayhj fhhpak;.   Mifahy; gFj;jwpfpw fpUig cilath;fsha; fhzg;glNtz;Lk;. gprhrpd; je;jpuq;fs; ehk; mwpahjitfs; my;yNt.

2000 tU\q;fSf;F Kd;G Nkrpahthf Mz;lth; ntspg;gl;l NghJ A+jh;fs; mtiu Vw;Wf; nfhs;stpy;iy.  mth; jk; nrhe;jkhdth;fSf;fha;  te;jhh;> nrhe;jkhdth;fNsh mtiu Vw;Wf;nfhs;stpy;iy. mtiu jr;rDila kfd;> gprhR gpbj;jtd;> ngay;nrG+y; vd;nwy;yhk; ghpahrk; gz;zp> fd;dj;jpy; mbj;J Jg;gp> kuzj;jpw;F xg;Gf;nfhLj;jhh;fs;. mg;nghOJ ,NaR $wpdhh;> ehd; vd; gpjhtpd; ehkj;jpdhNy te;jpUe;Jk; ePq;fs; vd;id Vw;Wf;nfhs;stpy;iy> NtnwhUtd; jd; Raehkj;jpdhNy tUthd;; mtid Vw;Wf;nfhs;tPh;fs;(Nahthd;:5:43). mJ Nghy me;jpf;fpwp];J jd; Ra ehkj;jpy; tUthd;> mtid A+jh;fs; Vw;Wnfhs;thh;fs;.  mtNdhL $l cld;gbf;if nra;J nfhs;thh;fs;. mg;gbNa mtid Nkrpahthf Vw;Wf;nfhs;thh;fs;.  mtd; xU thuksTk; (7 tU\k;)  mNefUf;F cld;gbf;ifia cWjpg;gLj;jp> me;j thuk; ghjp nrd;wNghJ(3-1/2 tU\k;) gypiaAk; fhzpf;ifiaAk; xopag;gz;Zthd;. mUtUg;ghd nrl;ilfNshL ghohf;Ffpwtd; te;J ,wq;Fthd;> epHzapf;fg;gl;bUf;fpw epH%yk; ghohf;Ffpwtd;Nky; jPUkl;Lk; nrhhpAk;;(jhdpNay;:9:27).

mtNdhL nfhz;l cld;gbf;ifapd; gb vUrNyk; Njthyak; jpUk;gf; fl;lg;gLk;. mjw;F mtd; cjtpr; nra;fpwtd; Nghy jd;idf;fhl;bnfhs;thd;. mtd; Jtf;fj;jpy;; rkhjhd gpuG Nghy fhzg;gLthd;. Mdhy; filrpapy; kpUfk; Nghy jd; ,\;l gb nra;fpwtdhf khwptpLthd;. cgj;jput fhyj;jpd; Kjy;ghjp (Kjy; %d;wiu tUlk;); Kbe;jTld; jd; cUtj;ij Njthyaj;jpy; itg;ghd;. A+jh;fis tzq;Fk; gb nra;thd;> mJkhj;jpuky;y kDf;Fyk; KOtijAk; tzq;Fk; gb nra;thd;. mg;NghJ jhd; A+jh;fSila fz;fs; jpwf;fg;gLk;. cdf;F ahnjhU tp;f;fpufj;ij cz;lhf;fTk;> ek];fhpf;fTk; Ntz;lhk; vd;w fw;gidia epidj;Jg; ghh;g;ghh;fs;. jhq;fs; Fj;jpdth;fis Nehf;fpg;ghh;g;ghh;fs;(ntsp. 1:7).

,uz;lhk; Kj;jpiu (ntsp 6:3>4)

Ml;LFl;bahdth; ,uz;lhk; Kj;jpiuia cilj;jNghJ> ,uz;lhk; [PtdhdJ: eP te;Jghh; vd;W nrhy;yf;Nfl;Nld;. mg;nghOJ rptg;ghd NtnwhU Fjpiu Gwg;gl;lJ> mjpd;Nky; VwpapUe;jtDf;F> g+kpapYs;sth;fs; xUtiunahUth; nfhiynra;aj;jf;fjhfr; rkhjhdj;ijg; g+kpapypUe;njLj;Jg; NghLk;gbahd mjpfhuk; nfhLf;fg;gl;lJ: xU nghpa gl;laKk; mtDf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ.

rpfg;Gf;Fjpiu

rpfg;G Fjpiuapd; Nky; tPw;wpUg;gtd; ahh;? Nkw;$wg;gl;l trdj;jpypUe;J G+kp KOtjpYk; ,Ue;J rhkhjdj;ij vLf;f $ba ngyk; nghUe;jpatd; mtd;.   mg;gbahdhy; cyfk; KOtJk; nry;y $ba ty;iyik gilj;j MAjq;fis cilatdha; fhzg;gl Ntz;Lk;.  ,jDila tpsf;fj;ij mwpa Ntz;Lkhdhy;  vNrf;fpay; G];jfj;jpd; 38>39-Mk;  mjpfhuq;fis thrpj;jhy; Ghpe;J nfhs;s KbAk;.

kDGj;jpuNd> NkNrf; J}ghy; [hjpfspd; jiyikahd mjpgjpahfpa khNfhF Njrj;jhdhd NfhFf;F vjpuhf eP cd; Kfj;ijj; jpUg;gp> mtDf;F tpNuhjkhfj; jPh;f;fjhprdk; ciuj;J> nrhy;yNtz;baJ vd;dntd;why;: fh;j;juhfpa Mz;lth; ciuf;fpwhh;> NkNrf; J}ghy; [hjpfspd; mjpgjpahfpa NfhNf> ,Njh> ehd; cdf;F tpNuhjkhf tUNtd;(vNr:38:2>3). ,q;F khNfhF Njrj;jhDk;> Nkrhf;> J}ghy; [hjpfspd; mjpgjpAkhfpa NfhFf;F tpNuhjkhf jPh;f;fjhprdk; ciuf;Fk; gbahf Njtd; ciuf;fpwhh;. ,e;j NfhF vd;gtd; ahh;?

Nehthtpd; ehl;fspy; G+kp nts;sj;jpdhy; mope;jJ vd;Wk;  NehthTk;> mtd; FLk;gKk; mopTf;F jg;gpdjhf Mjpahfkj;jpy; thrpf;fyhk;. Nehthtpd; %d;W Fkhuhpd; ngah;fs; Nrk;> fhk;> ahg;Ngj;. ahg;Ngj;Jf;F Fkhuh; VO Ngh;.  ahg;Ngj;jpd; FkhuH> Nfhkh;> khNfhF> khjha;> ahthd;> J}ghy;> NkNrf;F> jPuh]; vd;gtHfs;(Mjp:10:2). mth;fspy; Nfhkh;> khNfhF> J}ghy;> NkNrf;F U\;ah $l;likg;G ehLfspd; %jhijah;fs;. vNrf;fpay;:38:15y; tl jpirapYs;s ];jhdj;jpypUe;J tUthh;fs; vd;W vOjg;gl;bUf;fpwJ. vUrNykpd; tlNfhb Kid U\;ahthf fhzg;gLfpwJ. NfhFtpd;  jiyikapy; mth;fs; tUthh;fs;. NfhF vd;w thh;j;ijapd; vgpnua gjk; “Nuh\;” vd;gjhf fhzg;gLfpwJ. Nuh\pypUe;J jhd; U\;a vd;w thh;j;ij te;jJ. NkNrf; vd;w gjj;jpypUe;J kh];Nfh te;jjhf fUjg;gLfpwJ.

,tNdhL $l fhzg;gLfpwth;fs; ahh;? mth;fNshNl$lg; ngh;rpaUk;> vj;jpNahg;gpaUk;> yPgpaUk; ,Ug;ghh;fs;> mth;fnsy;yhUk; Nflfk; gpbj;J> jiyr;rPuhTe; jhpj;jpUg;gth;fs;. NfhNkUk; mtDila vy;yh ,uhZtq;fSk;> tljpirapYs;s Njhfh;kh tk;rj;jhUk; mth;fSila vy;yh ,uhZtq;fSkhfpa jpushd [dq;fs; mtDlNd $l ,Ug;ghh;fs;(vNr:38:5>6). ,th;fs; ahUf;F tpNuhjkha; tUth;fs; vd;gij vNrf;fpay; 38:8y; thrpf;fyhk;> gw;gy [dq;fspypUe;J Nrh;j;J nfhs;sg;gl;L te;jth;fSf;F tpNuhjkha; tUthh;fs;.   ,];uNty; Njrk; 1948-y; Rje;jpuk; mile;j Ntisapy; gy Njrq;fspy; rpjwp fhzg;gl;l A+jh;fs; ,];uNty; Njrj;jpw;F te;jhh;fs;;. ,];uNtyh;fSf;F tpNuhjkhf NfhFtpd; jiyikapy; me;j ehLfs;  Aj;jj;jpw;F tUfpwJ. ,];uNty; Rfj;NjhL jq;fp ,Uf;fpw ehl;fspy;  Aj;jj;jpw;F tUthh;fs; vd thrpf;fpNwhk;> ,];uNty; Njrk; Rfj;NjhL jq;fpapUg;gjpd; fhuzk; ,g;NghJ jhd; nts;is  Fjpiuapd; Nky; vwp te;j me;jpf;fpwp];JNthL cldgbf;if nra;jjpdhy; rhkhjhdj;NjhL fhzg;gLfpwhh;fs;. rkhjhdKk; rTf;fpaKk; cz;nld;W mtHfs; nrhy;Yk;NghJ> fHg;gtjpahdtSf;F Ntjid tUfpwJNghy mopT rbjpaha; mtHfs;Nky; tUk;> mtHfs; jg;gpg;Nghtjpy;iy(1njrNyh. 5:3). mJ Nghy rhkhjhdkha FbapUf;fpw Ntisapy; rbjpaha; mopT tUk;.

,th;fs; vjw;fhf ,];uNtYf;F tpNuhjkha; tUfpwhh;fs;?.    ehd; nfhs;isaplTk; #iwahlTk;> kjpy;fspy;yhky; fplf;fpw fpuhkq;fSs;s Njrj;Jf;F tpNuhjkha;g;NghNtd;> eph;tprhukha;r; Rfj;NjhNl FbapUf;fpwth;fspd; Nky; tUNtd;> mth;fs; vy;yhUk; kjpy;fspy;yhky; FbapUf;fpwhh;fs;> mth;fSf;Fj; jho;g;ghSk; ,y;iy> fjTfSk; ,y;iy vd;gha;(vNr.38:12). mjhtJ nfhs;isaplTk; #iwaplTk; ,];uNtYf;F tpNuhjkha; tUthh;fs;. U\;ahtpd; nghUshjhuk; ,e;ehl;fspy; kpf Nkhrkhf fhzg;gLfpwJ. ty;yuR vd;w me;j];ij ,oe;JNghd epiyapy;; fhzg;gLfpwJ. Mifahy; jhd; me;jehL rtf;flypYs;s jhJ cg;Gf;fspd; NkYk;> kj;jpa fpof;fpd; ehLfspd; vz;nza; tsj;jpd; NkYk; jd; fz;fis itj;jpUf;fpwJ.

,];uNty; Njrj;jpw;Fs; tu Ntz;Lnkdpy;> U\;ahit cjtpf;F miog;gjw;F xU ehL fhzg;glNtz;Lk;. ghy];jPdh ehL kpf tpiutpy; cUthFk; vd nra;jpfs; $WfpwJ.. jdp ehL cUthFk; NghJ tpkhdjsk;> flw;giljsq;fs; vy;yhk; cUthFk;. vd;why; ,];uNty; ehl;Lf;F tpNhjkha; tUtJ> NfhFtpd; jiyikapy; tUfpw ehLfSf;F vspjhfptpLk;.

,];uNtYf;F cjtpahf vOk;Gk; ehLfs; vit? Nrgh Njrj;jhUk;> Njjhd; Njrj;jhUk;> jh;\Prpd; th;j;jfUk; mjpDila ghyrpq;fq;fshd midtUk; cd;id Nehf;fp: eP nfhs;isapl my;yNth tUfpwhnad;Wk;> eP #iwahb> nts;spiaAk; nghd;idAk; M];jpiaAk; vLj;Jf;nfhs;Sfpwjw;Fk;> MLfisAk; khLfisAk; gpbf;fpwjw;Fk;> kpfTk; nfhs;isapLfpwjw;Fk; my;yNth cd;Dila $l;lj;ijf; $l;bdhnad;Wk; nrhy;Ythh;fs;(vNr.38:13). ,e;j Nrgh Njjhd; Njrj;jhh;  ahh;? jh;\Prpd; th;j;jfUk; mjd; ghyrpq;fq;fSk; ahh;? ,q;fpyhe;J Njrk; th;j;jf Njrkhf fhzg;gLfpwJ. mJ jha; rpq;fk;> mNdf ehLfs; me;ehl;bypUe;J cUthfpAs;sJ. mjDila ghyrpq;f Njrq;fs; vit? mnkhpf;fh> fdlh> M];Nuypah> epArpyhe;J ,d;Dk; gy ehLfs; ,q;fpyhe;J Njrj;jpdplj;jpypUe;J Njhd;wpa ehLfsha; fhzg;gLfpwJ. Kjy; cyf Aj;jk;> ,uz;lhk; cyf Aj;jk;> nfhhpah> tpal;dhk; kw;Wk; tisFlh Aj;jq;fspy; vy;yhk; jha; rpq;fKk; ghyrpq;fq;fSk; Nrh;e;Nj fhzg;gl;ld. mJ Nghy ,f;fhyfl;lj;jpYk; ,];uNtYf;F Mjuthf tUthh;fs;. cyfNk Aj;jj;jpw;F ,uz;L $l;likg;Gfspd; fPo; epw;Fk;.

,];uNtYf;fha; Aj;jk; gz;Zfpwth; ahh;? ,];uNtypd; Njtdhfpa fh;j;jh;. mth; Aj;jj;jpy; ty;y Njtd;. gioa Vw;ghL KOtjpYk; ehk; thrpf;Fk; NghJ mth; ,];uNtYf;fhf Aj;jk; gz;zpdij mNdf ,lq;fspy; Ntjj;jpy; thrpf;f KbAk;. vNrf;fpay;.38:3-y; ehd; cdf;F tpNuhjkha; tUNtd; vd;W $Wfpwhh;. ,];uNty; Njrj;Jf;F tpNuhjkhff; NfhF tUk;fhyj;jpy; vd; cf;fpuk; vd; ehrpapy; VWnkd;W fh;j;juhfpa Mz;lth; nrhy;Yfpwhh;. me;ehspNy ,];uNty; Njrj;jpNy nghpa mjph;r;rp cz;lhfp> vd; gpurd;dj;jpdhy; rKj;jpuj;J kr;rq;fSk;> Mfhaj;Jg;gwitfSk;> ntspapd; kpUfq;fSk;> jiuapy; CUfpw rfy gpuhzpfSk;> Njrnkq;FKs;s rfy eu[Ptd;fSk; mjpUk;> gh;tjq;fs; ,bAk;> nrq;Fj;jhditfs; tpOk;> vy;yh kjpy;fSk; jiuapNy tpOe;JNghk; vd;W vd; vhpr;rypdhYk; vd; rpdj;jpd; mf;fpdpapdhYk; epr;rakha;r; nrhy;YfpNwd;. vd; vy;yh kiyfspYk; gl;laj;ij mtDf;F tpNuhjkhf tutiog;Ngd; vd;W fh;j;juhfpa Mz;lth; nrhy;Yfpwhh;> mtdtd; gl;lak; mtdtd; rNfhjuDf;F tpNuhjkhapUf;Fk;. nfhs;isNehapdhYk; ,uj;jk; rpe;JjypdhYk; ehd; mtNdhNl tof;fhb> mtd;NkYk; mtd; ,uhZtq;fspd;NkYk; mtNdhbUf;Fk; jpushd [dq;fspd;NkYk; nts;skha; mbf;Fk; kioiaAk;> ngUq;fy;kioiaAk;> mf;fpdpiaAk;> fe;jfj;ijAk;  tU\pf;fg;gz;ZNtd;. ,t;tpjkha; ehd; mNef [hjpfspd; fz;fSf;F Kd;ghf vd; kfj;Jtj;ijAk; vd; ghpRj;jj;ijAk; tpsq;fg;gz;zp> mwpag;gLNtd;> mg;nghOJ ehd; fh;j;jh; vd;W  mwpe;Jnfhs;thh;fs;(vNr.38:18-23). Njtd; ,];uNtYf;fhf Aj;jk;  gz;ZtjpdhNy ,];uNtypd; rj;JUf;fs; tpOthh;fs;. NfhFtpd; jiyikapy; te;j ,uhZtk; Kw;wpYk; mopAk;. MW Nghpy; Ie;J Ngh; ,we;J Nghthh;fs;.  ,];uNty; tk;rj;jhh;> Njrj;ijr; Rj;jk;gz;Zk;gbf;F mth;fisg; Gijj;Jj;jPu VOkhjk; nry;Yk;(vNr.39:12).

Vd; Mz;lth; ,];uNtYf;fhf Aj;jk; gz;Zthh;? ,];uNtyh; Mz;ltUila nrhe;j [dk;. mtUila rk;gj;J. mtUila Nr\;lGj;jpud;. Mgpufhk; <rhf;F ahf;NfhNghL gz;zpd cld;gbf;ifia epidj;jUSfpw fh;j;jh;.

%d;whk; Kj;jpiu (ntsp 6:5>6)

%d;whk; Kj;jpiuia cilj;jNghJ> %d;whk; [PtdhdJ: eP te;Jghh; vd;W nrhy;yf;Nfl;Nld;. ehd; ghh;j;jNghJ> ,Njh> xU fWg;Gf;Fjpiuiaf; fz;Nld;> mjpd;Nky; VwpapUe;jtd; xU juhirj; jd; ifapNy gpbj;jpUe;jhd;.

fWg;Gf;Fjpiu

mg;nghOJ> xU gzj;Jf;F xUgb NfhJiknad;Wk;> xU gzj;Jf;F %d;Wgb thw;NfhJiknad;Wk;> vz;nziaAk; jpuhl;rurj;ijAk; Nrjg;gLj;jhNj vd;Wk;> ehd;F [Ptd;fspd; kj;jpapypUe;J cz;lhd rj;jj;ijf; Nfl;Nld;. fWg;Gf;Fjpiu gQ;rj;ij Fwpf;fpwjha; fhzg;gLfpwJ. Aj;jj;jpw;F gpd;G gQ;rk; tUtJ ,aw;ifahf fhzg;gLfpwJ. xU gzk; vd;gJ mbikapd; xUehs; $yp> Mifahy; xUgzj;jpw;F xUgb NfhJikjhd;. Aj;jj;jpw;F gpd;G nfhba gQ;rk; tUfpwijf;Fwpf;fpwJ. czT jhdpa jl;Lghl;ilAk; Fwpf;fpwjhf fhzg;gLfpwJ.

ehyhk; Kj;jpiu (ntsp 6:7>8)

ehyhk; Kj;jpiuia cilj;jNghJ> ehyhk; [PtdhdJ: eP te;Jghh; vd;W nrhy;YQ; rj;jj;ijf; Nfl;Nld;. ehd; ghh;j;jNghJ> ,Njh> kq;fpd epwKs;s xU Fjpiuiaf; fz;Nld;.

kq;fpd Fjpiu

mjpd;Nky; VwpapUe;jtDf;F kuzk; vd;W ngah;> ghjhsk; mtd;gpd; nrd;wJ. gl;laj;jpdhYk;> gQ;rj;jpdhYk;> rhtpdhYk;> g+kpapd; J\;l kpUfq;fspdhYk;> g+kpapd; fhw;gq;fpYs;sth;fisf; nfhiy nra;Ak; gbahd mjpfhuk; mitfSf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ. ,e;j Fjpiuapd; Nky; ,Ue;jtDf;F khj;jpuk; kuzk; vd;w ngah; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. kq;fpd epwk; nfhs;is Nehia Fwpf;fpwJ. Aj;jj;jpw;F gpd;G nghpa gQ;rk;> mjd; gpd;G nfhs;isNeha;  cUthfp>  G+kpapy; ehd;fpy; xU gq;F [dq;fs; khpj;J Nghfpwhh;fs;. [dj;Jf;F tpNuhjkha; [dKk;> uh[;aj;Jf;F tpNuhjkha; uh[;aKk; vOk;Gk;> gQ;rq;fSk;> nfhs;isNeha;fSk;> g+kpajph;r;rpfSk; gy ,lq;fspy; cz;lhFk(kj;.24:7) vd;w Mz;ltUila xypt kiy ntspg;ghLfs; epiwNtWk; ehl;fshf mitfs; fhzg;gLk;.

Ie;jhk; Kj;jpiu (ntsp 6:9-11)

mth; Ie;jhk; Kj;jpiuia cilj;jNghJ> Njttrdj;jpdpkpj;jKk; jhq;fs; nfhLj;j rhl;rpapdpkpj;jKk; nfhy;yg;gl;lth;fSila Mj;Jkhf;fisg; gypgPlj;jpd; fPNo fz;Nld;.

gypgPlj;jpy; fPo; fhzg;gl;l Mj;Jkhf;fs; ahh;?  ,th;fs; ,uj;j rhl;rpfsha; nfhy;yg;gl;l A+jh;fs;. vgpnuah; 11-k; mjpfhuj;jpy; tpRthr tPuh;fspd; gl;baypy; tpRthrj;jpdhNy MNgy;> VNdhf;F> Nehth> Mgpufhk;> rhuhs;> <rhf;F> ahf;NfhG Nghd;w mNdf tpRthr tPuh;fis thrpf;f KbAk;.

NtWrpyH epe;ijfisAk; mbfisAk; fl;LfisAk;  fhtiyAk;  mEgtpj;jhHfs;. fy;nywpAz;lhHfs;> thshy; mWg;Gz;lhHfs;> ghPl;ir ghHf;fg;gl;lhHfs;> gl;laj;jpdhNy ntl;lg;gl;L khpj;jhHfs;> nrk;kwpahl;Lj; Njhy;fisAk; nts;shl;Lj;Njhy;fisAk; NghHj;Jf;nfhz;L jphpe;J> FiwitAk; cgj;jputj;ijAk; Jd;gj;ijAk; mEgtpj;jhHfs;(vgp. 11:37). ,Nj Nghy gioa Vw;ghl;L ehl;fspy; mNdf Njt gps;isfs; NjtDf;fhf ,uj;j rhl;rpfshf khpj;jth;fs; cz;L. mth;fs; jhd; gypgPlj;jpd; fPo; fhzg;gl;l Mj;Jkhf;fs;. gypgPlk; vd;gJ gypnrYj;jg;gLfpw ,lj;ij (Place of sacrifice) Fwpf;fpwJ. mJNghy mNdf gioa Vw;ghl;L ghpRj;jthd;fs; ,uj;j rhl;rpfshf gypnrYj;jg;gl;lhh;fs;. Vrhah thshy; mWg;Gz;L nfhiynra;ag;gl;lhh;. Naha;jhtpd; Fkhudhfpa rfhpah vd;w jPh;f;fjhprpia fh;j;jUila Myagpufhuj;jpy; fy;nywpe;J nfhd;whh;fs;. Mrhpg;G$lhuj;jpd; gpufhuj;jpy; Kjypy; fhzg;gLtNj ntz;fy gypgPlk; jhd;. gypgPlj;jpd; fPo;fhzg;gLfpwth;fs; gioa Vw;ghl;L A+jh;fisf;Fwpf;fpwJ.

gypgPlj;jpd; fPo; fhzg;gl;l Mj;Jkhf;fs;  ghpRj;jKk; rj;jpaKKs;s Mz;ltNu> NjthPh; g+kpapd;Nky; FbapUf;fpwth;fsplj;jpy; vq;fs; ,uj;jj;ijf;Fwpj;J vJtiuf;Fk; epahaj;jPh;g;Gr;nra;ahkYk; gopthq;fhkYk; ,Ug;gPh; vd;W kfh rj;jkpl;Lf; $g;gpl;lhh;fs;.  mth;fs; gypgPlj;jpd; fPopUe;J vjw;fhf $g;gpLfpwhh;fs;? Mz;ltNu vq;fs; ,uj;jj;ij Fwpj;J vJ tiuf;Fk; gop thq;fhkYk;> epahaj;jPh;g;G nra;ahkYk; ,Ug;gPh; vd;W gopthq;FjYf;fhf $g;gpLfpwhh;fs;. MNgypd; ,uj;jk; gopthq;FjYf;fha; G+kpapypUe;J Njtid Nehf;fp  $g;gpl;lJ(Mjp:4:10). NkhNrapd; epahag;gpukhzKk; fz;Zf;Ffz;> gy;Yf;Fgy;  vd;W Nghjpf;fpwJ.

fpwp];jt ,uj;j rhl;rpfs; xUNghJk; gopthq;FjYf;fhf $g;gpLtjpy;iy. fhuzk; ekf;F Kd;Ndhbdtuhfpa ,NaR> gpjhNt ,th;fSf;F kd;dpAk; vd;W n[gpj;jhh;. ];Njthd; $l fy;nywpAz;L nfhy;yg;gLk; NghJ Mz;ltNu ,th;fs; Nky; ,e;j ghtj;ij Rkj;jhjpUk;(mg;:7:60) vd;W $Wfpwhh;.  cq;fis Jd;g gLj;Jfpwth;fSf;fhf n[gk; gz;Zq;fs;>  xU fd;dj;jpy; mbj;jhy; kW fd;dj;ij fhl;L vd;W ,NaR $Wfpwhh;.

xt;nthUtUf;Fk; nts;is mq;fpfs; nfhLf;fg;gl;lJ> Mz;lth; mth;fis ePjpkhd;fshf fz;L  ePjpapd; t];jpukhfpa nts;isaq;fpfis nfhLj;J cw;rhf gLj;Jfpwhh;. md;wpAk;> mth;fs; jq;fisg;Nghyf; nfhiy nra;ag;glg; Nghfpwth;fshfpa jq;fs; cld; gzptpilf;fhuUk; jq;fs; rNfhjuUkhdth;fspd; njhif epiwthFksTk; ,d;Dq;nfhQ;rf;fhyk; ,isg;ghwNtz;Lk; vd;W mth;fSf;Fr; nrhy;yg;gl;lJ. mth;fSila rNfhjuh;fshfpa A+jh;fspd; njhif epiwthf Ntz;Lk; mJtiu ,isg;ghw Ntz;Lk;> nghWj;jpUf;f Ntz;Lk;.  kpUfj;jpd; nrhUgj;ij tzq;fhjth;fis nfhiynra;Ak;gb mjpfhuk; nfhLf;fg;gl;lJ(ntsp.13:15). me;ehs;fspYk; mNdf A+jh;fs; nfhiy nra;ag;gLthh;fs;.

Mwhk; Kj ;jpiu (ntsp 6:12-17)

mth; Mwhk; Kj;jpiuia cilf;Fk; NghJ g+kp kpfTk; mjph;e;jJ> kpfg; nghpa G+kpajph;r;rp elf;fpwJ. NahG $Wfpwhh; G+kp cUz;ilahapUf;fpwJ> Mz;lth; G+kpia me;juj;jpNy njhq;f itj;jpUf;fpwhh;. rpU\;bj;jtuhy; mjpuitf;fTk; $Lk;. ,NaR rpYitapy; njhq;fp [Ptid tpl;l NtisapYk; G+kpajph;e;jJ vd;W Ntjj;jpy; thrpf;fyhk;.  ntspg;gLj;jy; tpNr\j;jpy; mNdf ,lj;jpy; G+kp mjph;e;jJ vd;W thrpf;f KbAk;.

#hpad; fWg;Gf; fk;gspiag;Nghyf; fWj;jJ. vfpg;ij %d;W ehs; fhhpUs; %b nfhz;lJ(ahj;:10:22). ,NaR rpYitapy; miwag; gl;l NghJ $l Mwhk;kzp NeuKjy; xd;gjhk;kzp Neuk;tiuf;Fk; g+kpnaq;Fk; me;jfhuk; cz;lhapw;W(kj;:27:45). re;jpud; ,uj;jk; Nghyhapw;W. fh;j;jUila nghpJk; gpufhrKkhd ehs; tUKd;Nd R+hpad; ,UshfTk;> re;jpud; ,uj;jkhfTk; khWk;(mg;:2:20). #hpad; me;jfhug;gLk;> re;jpud; xspiaf; nfhlhjpUf;Fk;> el;rj;jpuq;fs; thdj;jpypUe;J tpOk;> thdj;jpd; rj;Jtq;fs; mirf;fg;gLk;(kj;:24:29).

mj;jpkukhdJ ngUq;fhw;wpdhy; mirf;fg;gLk;NghJ> mjpd; fha;fs; cjpUfpwJNghy> thdj;jpd; el;rj;jpuq;fSk; g+kpapNy tpOe;jJ.  thdKk; RUl;lg;gl;l G];jfk; Nghyhfp tpyfpg;Nghapw;W> kiyfs; jPTfs; ahTk; jq;fs; ,lq;fistpl;L mfd;WNghapd. thdj;jpd; el;rj;jpuq;fs; g+kpapNy tpOe;jJ vd;W nrhy;Yk; NghJ thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; rj;Jtq;fs; tpOfpwjha; fhzg;gLfpwJ.

g+kpapd; uh[hf;fSk;> nghpNahh;fSk;> IRthpathd;fSk;> Nridj;jiyth;fSk;> gythd;fSk;> mbikfs; ahtUk;> RahjPdh; ahtUk;> gh;tjq;fspd; FiffspYk; fd;kiyfspYk; xspj;Jf;nfhz;L>  gh;tjq;fisAk; fd;kiyfisAk; Nehf;fp: ePq;fs; vq;fs;Nky; tpOe;J> rpq;fhrdj;jpd;Nky; tPw;wpUf;fpwtUila Kfj;jpw;Fk;> Ml;Lf;Fl;bahdtUila Nfhgj;jpw;Fk; vq;fis kiwj;Jf;nfhs;Sq;fs;> vd;d ghpjhgkhd tpz;zg;gk;> ,ul;rpg;Gf;fhf fjWtjw;Fg; gjpyhf> mth;fs; kfj;Jtkhd Njtdpd; ghh;itapdpd;W jq;;fis kiwj;Jf; nfhs;s kiyfisAk;> Fd;WfisAk; Nehf;fp nfQ;Rthh;fs;. mtUila Nfhghf;fpidapd; kfh ehs; te;Jtpl;lJ> ahh; epiyepw;ff;$Lk; vd;whh;fs;.

Leave a comment