Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – ஓர் விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 22

g spq;if Nghd;w [Pt ejp(ntsp.22:1)

gspq;ifg;Nghy; njspthd [Ptj;jz;zPUs;s Rj;jkhd ejp NjtDk; Ml;Lf;Fl;bahdtUk; ,Uf;fpw rpq;fhrdj;jpypUe;J Gwg;gl;LtUfpwij Nahthd; fhz;fpwhd;. Gjpa G+kpapy; rKj;jpuk; ,y;iy. Mdhy; [Pt ejpAz;L. cyf ejpfis Nghd;W mRj;jq;fshy; epiwe;jJ my;y. NjtDila rpq;fhrdj;jpypUe;J Gwg;gLfpw  Rj;jkhd [Pt ejp. gpjhthfpa NjtDk;> Ml;Lf;Fl;bahdtUkhfpa ,NaR fpwp];J ,Uf;fpw rpq;fhrdj;jpypUe;J Mtpahdtuhfpa Njtd; [Ptejpahf  Gwg;gl;L tUfpwhh;. xU ejpAz;L> mjpd; ePh;f;fhy;fs; NjtDila efuj;ijAk;> cd;djkhdth; thrk;gz;Zk; ghpRj;j ];jyj;ijAk; re;Njh\pg;gpf;Fk;(rq;.46:4). NjtDila uh[;ak; Grpg;Gk; Fbg;Gky;y> mJ ePjpAk; rkhjhdKk; ghpRj;jhtpapdhy; cz;lhFk; re;Njh\KkhapUf;fpwJ(Nuhkh; 14:17). ,NaR>  rkhhpah ];jPhpia ghh;j;J $wpdhh;> ehd; nfhLf;Fk; jz;zPiuf; Fbf;fpwtDf;Nfh xUf;fhYk; jhfKz;lhfhJ: ehd; mtDf;Ff;nfhLf;Fk; jz;zPh; mtDf;Fs;Ns epj;jpa [Ptfhykha; CWfpw eP&w;whapUf;Fk; vd;whh;(Nahthd;.4:14). vd;dplj;jpy; tpRthrkhapUf;fpwtd; vtNdh> mtd; cs;sj;jpypUe;J [Ptj;jz;zPUs;s ejpfs; XLk; vd;whh;.  jk;ik tpRthrpf;fpwth;fs; milag;Nghfpw Mtpiaf;Fwpj;J ,g;gbr; nrhd;dhh; vd;W Nahthd;.7:37>38-y; thrpf;fyhk;. [Ptjz;zPUs;s ejp ghpRj;jhtpf;F xg;ghf ,q;F $wg;gl;Ls;sJ.  [Pt ejp Gjpa vUrNyik vg;nghOJk; re;Njh\pg;gpf;Fk;.

[Pt ejp

MjpapNy Njtd; kD\id rpU\;bj;J VNjdpy; itj;j NghJ Njhl;lj;Jf;Fj; jz;zPH gha;r;Rk;gbf;F xU ejpia cUthf;fpdhh;. Mjpg;ngw;Nwhiu me;j ejp kfpo;tpj;jpUf;ff; $Lk;.   Mdhy; mth;fs; ghtk; nra;jgpd;G G+kpapd; gujPrpahfpa VNjdpy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gl;L epj;a re;Njh\j;ij ,oe;J Nghdhh;fs;.  Mdhy; Gjpa vUrNykpy;> [Ptejpapd; [Ptjz;zPh; ek;ik vg;nghOJk; kfpo;tpf;Fk;.

[PttpUl;rk;(ntsp.22:2-5)

efuj;Jf;F  tPjp fhzg;gLfpwJ. tPjp Rj;j nghd;;dhyhdJ. tPjpapd; kj;jpapYk;> [Pt ejpapd; ,UfiufspYk; [PttpUl;rk; ,Ue;jJ.  mit gd;dpuz;Ltpjkhd fdpfisj;jUk;  mJ khje;NjhWk; jd; fdpiaf; nfhLf;Fk;> me;j tpUl;rj;jpd; ,iyfs; [dq;fs; MNuhf;fpakilfpwjw;F VJthditfs;.

[Pt tpUl;rk; VNjd; Njhl;lj;jpd; eLtpy; fhzg;gl;l tpUl;rk;(Mjp.2:9). Mjp ngw;Nwhh; tpyf;fg;gl;l ed;ik jPik mwpaj;jf;f tpUl;rj;jpd; fdpia Grpj;J ghtk; nra;j gpd;G> [Pt tpUl;rj;ij Grpf;;f $lhj gb Njhl;lj;jpypUe;J mth;fis Njtd; Juj;jpdhh;. Rlnuhsp gl;laj;ij [PttpUl;rj;jpw;F fhtyhf itj;jhh;. kPz;Lk; xUtd; [PttpUl;rj;jpd; fdpia Grpf;fNtz;Lnkdpy; Rlnuhsp gl;laj;ij re;jpf;;fNtz;Lk;.  Gjpa Vw;ghl;by; rpYit jhd; Rlnuhsp gl;lakha; fhzg;gLfpwJ.  ,NaR $wpdhh; xUtd; vd;id gpd;gw;wp tu tpUk;gpdhy; jd;idj;jhd; ntWj;J> jd; rpYitia vLj;Jf;nfhz;L vd;id gpd;gw;;wf;fltd;. Mj;Jkhtpy; rpYit mDjpdk; ,ilgl;L fpwp];Jtpd; rpe;ijf;Fs;shf rpiwgLj;jNtz;Lk;. rpYit ,y;yhj gb rpq;fhrdk; ,y;iy. Mz;lth; vNgR rigia ghh;j;J $Wk; NghJ  n[aq;nfhs;SfpwtndtNdh mtDf;Fj; NjtDila gujPrpd; kj;jpapypUf;fpw [PttpUl;rj;jpd; fdpiag; Grpf;ff; nfhLg;Ngd; (ntsp.2:7). ,NaRit n[ak; nfhs;Sk;gb> cyfj;ij n[apf;Fk;gb nra;jJ rpYit. rpYitg;ghijapy; jd; [Ptpaj;ij fl;Lfpw kD\d; cyfj;ijAk;> ghtj;ijAk;> rj;JUitAk; n[aq;nfhs;Sthd;. mtNd Gjpa vUrNykpy;  [Pt tpUl;rj;jpd; fdpia Grpg;ghd;;. 

,dp xU rhgKkpuhJ.  fhuzk; NjtDk; Ml;Lf;Fl;bahdtUk; ,Uf;fpw rpq;fhrdk; mq;fpUf;Fk;. rhgk; vg;gb te;jJ? fPo;gbahikahy; te;jJ. NjtDila MSifia kD\d; js;sptpl;L gprhrpd; MSiff;F xg;Gf;nfhLj;jjpdhy; jhd; rhgk; te;jJ. Njtd; Mjhik ghh;j;J G+kp cd;dpkpj;jk; rgpf;fg;gl;bUf;Fk;. mJ Ks;Sk;> FUf;Fk; Kisg;gpf;Fk;. tpah;it rpe;jp eP rhg;gpLtha; vd;W rgpj;jhh;. Ks; rhgj;ij Fwpf;fpwJ. Mdhy; Gjpa vUrNykpy; Njtd; MSif nra;fpw gbahy; rhgk; ,y;iy. vy;yh rhgq;fSk; xope;jJ.

mtUila Copaf;fhuh; mtiu Nrtpj;J> mtUila rKfj;ijj; jhprpg;ghh;fs;> mtUila ehkk; mth;fSila new;wpfspy; ,Uf;Fk;. Njtd; mtUilath;fis Copaf;fhuh;fs; vd;W miog;gJ vj;jid nghpa ghf;fpak;. ehk; mtUilath;fs; vd;gjw;F milahskhf mtUila ehkk; new;wpfspy; fhzg;gLk;. mtUilath;fs; mtUila Kfj;ij jhprpg;ghh;fs;. kD\Dila ghtNk NjtDila Kfj;ij mtDf;F kiwj;jJ. Mjhk; ghtk; nra;jgpd;G jhd; NjDila r%fj;jpw;F tpyfp> mtUila Kfj;ijg; ghh;f;ff; $lhjgb Xb xope;jhd;. Mifahy; jhd; NkhNraplk; Mz;lth; $wpdhh;> vd;id xUtDk; fhzKbahJ> fz;L capNuhL ,Uf;fTk; KbahJ. Mdhy; ghtk; ghpfhpf;fg;gl;lgpd;G ghpRj;jKs;s NjtDila Kfj;ij Gjpa vUrNykpy; ehk; jhprpg;Nghk;.

Gjpa vUrNykpy; ,uhf;fhykpuhJ> tpsf;Fk; #hpaDila ntspr;rKk; mth;fSf;F Ntz;Ltjpy;iy> Njtdhfpa fh;j;jNu mth;fs; Nky; gpufhrpg;ghh;.  Gjpa vUrNykpy; ,Us; fhzg;glhJ. Mjp 1:2 $WfpwJ> Moj;jpd; Nky; ,Us; ,Ue;jJ. me;j ,Us; rj;JUtpd; tpOifahy; cz;lhdJ(Vrhah 14> vNrf;fpNay; 28). Njtd; $wpa Kjy; thh;j;ij> ntspr;rk; cz;lhff;fltJ. ,NaR G+kpapy; gpwe;jNghJk; ,Uspy; ,Ue;j [dq;fs;> me;jfhuj;jpd; gpbapypUe;j [dq;fs; nghpa ntspr;rj;ijf; fz;lhh;fs;> vd Ntjk; $WfpwJ. me;jfhuj;jpd; mjpgjp epahae;jPh;f;fg;gl;L mf;;fpdp flypy; js;sg;gl;ljhy; ,Uspd; Mjpf;fk; Xa;e;jJ. 

Gjpa vUrNykpy; xspaha; ,Uf;fpw NjtNd ek;Nky; gpufhrpg;gjhy; tpsf;Fk; #hpaDk; Njitapy;iy. ehk;; rjhfhyq;fspYk; murhSNthk;. Njtd; kD\id mtUila rfy rpU\;bfisAk; MSk;gbahf cUthf;fpdhh; (Mjp. 1:26). ghtk; nra;jNghJ  MSifia ,oe;J Nghdhd;. Mdhy; n[aq;nfhz;lth;fs; Gjpa vUrNykpy; MSifia jpUk;g ngWfpwhh;fs;. rjh fhyKk; MSif nra;thh;fs;.

,e;j trdq;fs; cd;ikAk; rj;jpakkhditfs;(ntsp.22:6)

,e;j trdq;fs; cz;ikAk; rj;jpaKkhditfs;. rPf;fpukha;r; rk;gtpf;f Ntz;baitfisj; jk;Kila Copaf;fhuUf;Ff; fhz;gpf;Fk;nghUl;L> ghpRj;j jPh;f;fjhprpfspd; fh;j;juhfpa Njtdhdth; jk;Kila J}jid mDg;gpdhh;. ntsp.1:1-y; vOjg;gl;l mNj trdk; ,q;Fk; vOjg;gl;bUg;gij ghh;f;f KbAk;. fhj;jUila thh;j;ij r%yKk; rj;jpak;. thdKk; G+kpAk; xope;JNghdhYk; fh;j;jUila thh;j;ij xUNghJk; xopahJ. ,e;j rj;jpakhd jPh;f;fjhprd thh;j;ijfs; rPf;fpuk; rk;gtpf;f  Ntz;baitfs;. me;j thh;j;ijfis rig mwpa Ntz;Lk;> fh;j;jUila gps;isfs;  mwpa ntz;Lk; vd;gjw;fhf ghpRj;j jPh;f;fjhprpfspd; Njtd; J}jid mDg;gpdhh;. 

,Njh rPf;;fpukha; tUfpNwd;(ntsp.22:7-17)

,Njh> rPf;fpukha; tUfpNwd;> ,e;j thh;j;ijahdJ ntspg;;gLj;jypy; ehd;F Kiw tUfpwJ. ,e;j mjpfhuj;jpy; khj;jpuk; %d;W Kiw tUfpwJ. mtw;Ws; ,J Kjy; Kiw. Kjy; E}w;;whz;L mg;Ngh];jyh;fs; fpwp];Jtpd; tUifia vjph;ghh;j;J fhzg;gl;lhh;fs;. xUtiu xUth; ghh;f;Fk; NghJ khuehjh vd;W $wp tho;j;Jthh;fs;. khuehjh vd;why; fh;j;jh; tUfpwhh; vd;W mh;j;jk;. fhuzk; ,NaR $wpapUe;jhh;> ehd; Ngha; cq;fSf;fhf ];jyj;ij Maj;jk; gz;zpdgpd;G jpUk;g tUNtd;. ,NaR guNkwp nry;Yk;NghJ Jjh;fs; $wpdhh;fs;> mth; jpUk;g tUthh;.  filrp fhy rigahd yNthjpf;Nfah rigahdJ Mz;ltUila tUifapd; vjph;g;ghh;g;NghL fhzg;gl Ntz;Lk;. khj;jpuky;y> ,e;jg; G];jfj;jpYs;s jPh;f;fjhprd trdq;fisf; iff;nfhs;Sfpwtd; ghf;fpathd; vd;whh;. trdj;ij Nfl;L tpl;LtpLfpwth;fisg;pYk; ifnfhs;Sfpwtd; ghf;fpathd;.

Nahthd; ,itfisf; fz;Lk; Nfl;Lk; ,Ue;jhd;. Nahthd; ,e;j Nkd;ikahd fhl;rpfis ghh;j;jNghJ> ,itfis fhz;gpj;j J}jid tzq;Fk;gb mtd; ghjj;jpy; tpOe;jhd;. J}jd; Nahthid Nehf;fp eP ,g;gbr; nra;ahjgbf;Fg; ghh;> cd;NdhLk; cd; rNfhjuNuhLk; jPh;f;fjhprpfNshLk;> ,e;jg; G];jfj;jpd; trdq;fisf; iff;nfhs;Sfpwth;fNshLq;$l ehDk; xU Copaf;fhud;> Njtidj; njhOJnfhs; vd;whd;. njhOiff;F ghj;jpuh; Njtd; xUtNu.

,e;jg; G];jfj;jpYs;s jPh;f;fjhprd trdq;fis Kj;jpiuNghlNtz;lhk;> fhyk; rkPgkhapUf;fpwJ vd;W Nahthdplk; $Wfpwhh;. NahthDf;F gy E}w;whz;LfSf;F Kd;ghf tho;e;j jhdpNay; jhd; fz;l jhprdj;jpd; mh;j;jj;ij mwpa Kad;w NghJ ,e;j thHj;ijfs; KbT fhykl;Lk; GijnghUshf itf;fg;gl;Lk; Kj;jhpf;fg;gl;Lk; ,Uf;Fk;(jhdp.12:9) vd;W $wpdhh;. Mdhy; NahthDf;F vy;yhtw;iwAk; ntspg;gLj;Jfpwhh;.  ,e;j nra;jpahdJ NahthDf;F ntspg;gLjg;gl;l fhyk; fp.gp Kjy; E}w;whz;bd; filrp thf;fpy; MFk;. ,d;Dk; fhyk; rkPgk; Mftpy;iyah vd;w  Nfs;tp vof;$Lk;. ntspg;gLj;jy; G];jfj;jpd; nra;jpahdJ VO fhyq;fspy; fhzg;gl;l VO rigfSf;F nfhLf;fg;gl;lJ MFk;. mjhtJ nge;NjNfh];Nj ehspy; rig Jtq;fpdjpy; ,Ue;J> rig vLj;Jf;nfhs;sg;gLk; tiuf;Fk; fhzg;gLfpw rigapd; fhyk; 7 Mf gphpf;fg;gl;Ls;sJ. yNthjpf;Nfah rigapd; fhyk; jhd;  VohtJ rigapd; fhyk;.  mjd; fhyk; jhd; filrp fhykhf fhzg;gLfpwJ. Mz;ltUila tUifapd; fhykhf fhzg;gLfpwJ.  me;j ehl;fspy; jhd; ehk; fhzg;gLfpwNwhk;. 

mepahaQ;nra;fpwtd; ,d;Dk; mepahaQ;nra;al;Lk;> mRj;jkhapUf;fpwtd; ,d;Dk; mRj;jkhapUf;fl;Lk;> ePjpAs;std; ,d;Dk; ePjpnra;al;Lk;> ghpRj;jKs;std; ,d;Dk; ghpRj;jkhfl;Lk;. Mz;lth; ,uz;L $l;l [dq;fisg;gw;wp ,q;F $Wfpwhh;.  xU $l;lj;jhh; mepahak; nra;fpwth;fSk; mRj;jkhapUf;fpwth;fSkhf fhzg;gLfpwhh;fs;. Mz;lth; mth;fis epj;jpa mf;fpdpf;F epakpj;jpUg;gjpdhhy; mg;gbNa fhzg;gLk;gb $wp vr;rhpf;fpwhh;. kW$l;lj;jhh; ePjpAs;sth;fSk; ghpRj;jKs;sth;fSkha; fhzg;gLfpwhh;fs;. mth;fs; epj;jpa uh[;aj;jpw;F chpath;fs;. mth;fs; ,d;Dk; ePjp nra;Ak;gbf;Fk; ghpRj;jkhFk;gbf;Fk; cw;rhfg;gLj;Jfpwhh;. 

,Njh> rPf;fpukha; tUfpNwd;> mtdtDila fphpiafspd;gb mtdtDf;F ehd; mspf;Fk; gyd; vd;NdhNl$l tUfpwJ. ,e;j mjpfhuj;jpy; ,uz;lhtJ Kiwahf rPf;fpukhf tUfpNwd; vd;W $Wfpwhh;. Mk; Mz;lth; rPf;fpukhf tug;Nghfpwhh;.

ehd; my;ghTk; XnkfhTk;> MjpAk; me;jKk;> Ke;jpdtUk; gpe;jpdtUkhapUf;fpNwd;. my;gh> Xnkfh vd;gJ fpNuf;f vOj;jpd;; Kjy; vOj;Jk; filrp vOj;Jkhf fhzg;gLfpwJ. ,NaRNt vy;yhtw;;wpd; Jtf;fk;> mtNu KbT> vy;yhk; mtUf;nfd;Wk;> mth; %ykhfTk; rpU\;bf;fg;gl;lJ. my;NyYah!

[PttpUl;rj;jpd;Nky; mjpfhuKs;sth;fshtjw;Fk;> thry;fs; topaha; efuj;jpw;Fs; gpuNtrpg;gjw;Fk; mtUila fw;gidfspd;gb nra;fpwth;fs; ghf;fpathd;fs;. [PttpUl;rj;jpd; fdpia Grpg;gjw;Fk;> Gjpa vUrNyKf;Fs; FbAhpikg;ngw;wth;fsha; thry;fs; topahf tuNtw;NghL gpuNtrpg;gjw;Fk; mtUila fw;gidfspd;gb nra;fpwtd; ghf;fpathd;.

eha;fSk;> #dpaf;fhuUk;> tpgrhuf;fhuUk;> nfhiyghjfUk;> tpf;fpufhuhjidf;fhuUk;> ngha;ia tpUk;gp mjpd;gb nra;fpw ahtUk; Gwk;Ng ,Ug;ghh;fs;. mth;fs; Gwk;Ng mf;fpdpf;flypy; js;sg;gLthh;fs;.

rigfspy; ,itfis cq;fSf;Fr; rhl;rpahf mwptpf;Fk;gbf;F ,NaRthfpa ehd; vd; J}jid mDg;gpNdd;.  ntspg;gLj;jy; G];jfj;ij VO fhyq;fspy; fhzg;gl;l VO rigfSf;F mwptpf;Fk; gb Njtd; nfhLj;jhh;. Mifahy; vy;yh rigfSk; ,e;j jPh;f;fjhprd nra;jpia mwpe;Jnfhs;sNtz;Lk;. ve;j xU rig ,e;j nra;jpia mwpahky; fhzg;gLfpwNjh mJ NjtDila vy;yh gpuNah[dhd MNyhridfisAk; ngw;w rigahf fhzKbahJ. Fwpg;ghf ,e;j filrp ehl;fspy; vy;yh rigfSk; ,e;j nra;jpia mwpaNtz;Lk; vd;gJ Njtrpj;jk;.  Mifahy; jhd; VO rigfSf;Fk; chpa nra;jpia(ntsp. 2>3 mjpfhuq;fs;) $wp tpl;L> Mtpahdth; rigfSf;F nrhy;Yfpwij fhJs;;std; Nfl;lf;fltd; vd;W $wpdhh;. ,d;W Mtpahdth; ek;ikg;ghh;j;Jk; $WtJ ,JNt. fhJs;std; Nfl;ffltd;.

ehd; jhtPjpd; NtUk; re;jjpAk;> gpufhrKs;s tpbnts;sp el;rj;jpuKkhapUf;fpNwd; vd;whh;. kj;.1:1-y; Mgpufhkpd; Fkhudhfpa jhtPjpd; Fkhudhd ,NaR fpwp];Jtpd; tk;r tuyhW vd;W vOjg;gl;Ls;sJ. jhtPjpd; tk;rj;jpy; Njhd;wpath; ,NaR. <rhnad;Dk; mbkuj;jpypUe;J xU Jsph; Njhd;wp> mtd; Nth;fspypUe;J xU fpis vOk;gpr; nropf;Fk;(Vrhah.11:1). Mk; mth; jhtPjpd; NtUk; re;ejpAkhdth;. gioa Vw;ghl;bd; filrp G];jfj;jpd; filrp mjpfhuj;jpy; Mz;ltUf;F nfhLf;fg;gl;l ehkk; “ePjpapd; #hpad;(ky;.4:2)”. Gjpa Vw;ghl;bd; filrp G];jfj;jpy; filrp mjpfhuj;jpy; nfhLf;fg;gl;Ls;s ehkk; “gpufhrKs;;s tpbnts;;sp el;rj;jpuk;”. 

th!

MtpAk; kzthl;bAk; th vd;fpwhh;fs;> Nfl;fpwtDk; th vd;ghdhf> jhfkhapUf;fpwtd; tuf;fltd;> tpUg;gKs;std; [Ptj;jz;zPih ,ytrkha; thq;fpf;nfhs;sf;fltd;. ,J filrp miog;ghf fhzg;gLfpwJ. Mtpahd Njtd; ,Ujaf;fjit jl;b ,NaRtz;il th vd;W miof;fpwhh;> kzthl;b rigAk; ,NaRtz;il th vd;W miof;fpwJ. nra;jpia Nfl;fpwtDk;> ,NaRtz;il [dq;fis th vd;W  miof;fNtz;Lk;.  jhfkha; ,Uf;fpwtDk; tpUg;gKilatDk; ,NaRz;ilf;F ,d;Nw thUq;fs;.  X> jhfkhapUf;fpwth;fNs> ePq;fs; vy;yhUk; jz;zPh;fsz;ilf;F thUq;fs;> gzkpy;yhjth;fNs> ePq;fs; te;J> thq;fpr; rhg;gpLq;fs;> ePq;fs; te;J> gzKkpd;wp tpiyAkpd;wpj; jpuhl;rurKk; ghYk; nfhs;Sq;fs;(Vrhah.55:1). ,ul;rpg;gpd; jz;zPiu ,d;Nw ,ytrkha; nkhz;L nfhs;Sq;fs;.

filrp vr;rhpf;if(ntsp.22:18-21)

,e;jg; G];jfj;jpYs;s jPh;f;fjhprd trdq;fisf; Nfl;fpw ahtUf;Fk; ehd; rhl;rpahf vr;rhpf;fpwjhtJ: xUtd; ,itfNshNl vijahfpYk; $l;bdhy;> ,e;jg; G];jfj;jpy; vOjpapUf;fpw thijfis Njtd; mtd;Nky; $l;Lthh;. xUtd; ,e;jj; jPh;f;fjhprd G];jfj;jpd; trdq;fspypUe;J vijahfpYk; vLj;Jg;Nghl;lhy;> [PtG];jfj;jpypUe;Jk;> ghpRj;j efuj;jpypUe;Jk;> ,e;jg; G];jfj;jpy; vOjg;gl;litfspypUe;Jk;> mtDila gq;if Njtd; vLj;Jg;NghLthh;. ehd; cq;fSf;Ff; fw;gpf;Fk; cq;fs; Njtdhfpa fh;j;jhpd; fl;lisfis ePq;fs; iff;nfhs;Sk;gb> ehd; cq;fSf;Ff; fw;gpf;fpw trdj;NjhNl ePq;fs; xd;Wk; $l;lTk; Ntz;lhk;> mjpy; xd;Wk; Fiwf;fTk; Ntz;lhk;(cgh.4:2) vd;W NkhNr ,];uNty; [dq;fSf;F $Wfpwhh;. Ntjthf;fpaq;fnsy;yhk; Njt Mtpapdhy; mUsg;gl;bUf;fpwJ(2jPNkh.3:16). Mifahy; xd;iwAk; $l;lf;$lhJ. thijapdhy; thjpf;fg;glf; $lhJ. xd;iwAk; vLj;J Fiwj;J Nghjpf;f $lhJ. mg;gbnra;jhy; Mz;lth; [PtG];jfj;jpypUe;Jk;> Gjpa vUrNykpypUe;Jk;> ,e;j G];jfj;jpy; vOjg;gl;Ls;s Mrph;thjq;fspypUe;Jk; gq;if vLj;Jg;NghLthh;.

,itfisr; rhl;rpahf mwptpf;fpwth;: nka;ahfNt ehd; rPf;fpukha; tUfpNwd; vd;whh;. ,NaR Ntjj;jpy; $wpd filrp thh;j;ij MFk;. Mk; Mz;lth; ntF rPf;fpuj;jpy; tug;Nghfpwhh;. mtiu re;jpf;f Maj;jkhF> Maj;jg;gLj;J. Mz;ltUila thh;j;ijia Nfl;l Nahthd; $Wfpwhh; Mnkd;> fh;j;juhfpa ,NaRNt> thUk;. ehKk; Mz;ltNu rPf;fpukha; thUk; vd;W $WNthkh! khuehjh! 

ek;Kila fh;j;juhfpa ,NaRfpwp];Jtpd; fpUig cq;fs; midtNuhLq;$l ,Ug;gjhf. Mnkd;.

Leave a comment