Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – ஓர் விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 18

17-Mk; mjpfhuj;jpd; njhlh;r;rpNa 18-Mk; mjpfhuk; MFk;. 17-tJ mjpfhuj;jpy; khh;f;f rk;ge;jkhd ghgpNyhdpd; tpOifiaf; Fwpj;J vOjg;gl;Ls;sJ.  18-Mk; mjpfhuj;jpy; me;j khh;f;fj;ij nfhz;bUe;j efuj;jpd;  tpOjiy Fwpj;J vOjg;gl;Ls;sJ. ntsp.17:9-d; gb me;j efuk; VO kiyfspd; Nky; mike;jpUg;gjhf $wg;gl;bUf;fpwJ. mjd; %yk; Nuhk; efiu  Fwpf;fpwJ vd;gij mwpa KbAk;.  gioa Vw;ghl;L ghgpNyhidf; Fwpj;J Mjp.10:10-y; thrpf;fyhk;;. ghgpNyhid epk;Nuhj; Mz;lhd;. ghNgy; vd;w NfhGuk; mq;F jhd; fl;lg;gl;lJ. ghgpNyhdpa Kiw topghLfshfpa tpf;fpuf> Njtijfs; Muhjid Jtq;fpd ,lKk; mJNt. Mdhy; ,J rkntspahd G+kp MFk;. ,J kiyfshy; #o;e;j ,lKk; my;y. ,e;j ,lk; <uhf; Njrj;jpy; fhzg;gLfpwJ.  ,jDila mopitf; Fwpj;J Ntjj;jpy; jPh;f;fjhprdk;  fhzg;gLfpwJ. “uh[;aq;fSf;Fs; myq;fhuKk;> fy;NjaUila gpujhd kfpikAkhfpa ghgpNyhdhdJ Njtdhy; NrhNjhKk; nfhNkhuhTk; ftpo;f;fg;gl;lJNghy ftpo;f;fg;gLk;. ,dp xUNghJk; mjpy; xU tUk; FbNaWtJkpy;iy> jiyKiwNjhWk; mjpy; xUtUk; jq;fpj; jhpg;gJkpy;iy> mq;Nf mugpad; $lhuk; NghLtJkpy;iy> mq;Nf Nka;g;gh; ke;ijia kwpg;gJkpy;iy (Vrhah.13:19>20). fhuzk; NjtDila nrhe;j [dq;fshfpa A+jhit rpiwg;gpbj;jjpdhNy Njtd; rgpf;fpwhh;. MjpapNy rhj;jhd; jd; fphpiafis Jtq;fpd ,lk; ,Jthf fhzg;gl;lhYk;> mtd; jd;Dila rpq;fhrdj;ij ntsp.2:12>13-d; gb ngh;fK rigf;F khw;wpajhf thrpf;f KbAk;. cgj;jput fhyj;jpy; me;jpf;fpwp];J Nuhk; efiu nfhz;l INuhg;gh ehLfspypUe;J rkhjhdg;gpuGthf ntspg;gLthd;.  ,e;j mjpfhuj;jpy; vOjg;gl;l trdq;fs; Nuhkpw;F xj;jjhf fhzg;gLfpwJ. Nuhk rigfSila topghl;L KiwfSk;> gioa ghgpNyhdpa topghl;L KiwfSk; xj;jjhf fhzg;gLfpwJ.

kfh ghgpNyhd; tpOe;jJ! tpOe;jJ!(ntsp.18:1-5)

NtnwhU J}jd; kpFe;j mjpfhuKilatdha;> thdj;jpypUe;J ,wq;fptuf;fz;Nld;> mtDila kfpikapdhy; g+kp gpufhrkhapw;W. mtd; gyj;j rj;jkpl;L: kfh ghgpNyhd; tpOe;jJ! tpOe;jJ! mJ Nga;fSila FbapUg;Gk;> rfytpj mRj;jMtpfSila fhty;tPLk;> mRj;jKk; mUtUg;GKs;s rfytpj gwitfSila $Lkhapw;W.  mtSila Ntrpj;jdj;jpd; cf;fpukhd kJit vy;yh [hjpfSk; Fbj;jhh;fs;> g+kpapd; uh[hf;fs; mtNshNl Ntrpj;jdk;gz;zpdhh;fs;> g+kpapd; th;j;jfh; mtSila nry;tr; nrUf;fpd; kpFjpapdhy; IRthpathd;fshdhh;fs; vd;W tpsk;gpdhd;. ghgpNyhDf;F epahaj;jPh;g;G nfhLg;gth; Njtd;. ,e;j ,lj;jpy; Ntrpj;jdk; vd;W mNdf Kiw tUfpwJ. Ntrpj;jdk; vd;gJ tpf;fpuf Muhjidia Fwpf;fpwJ. Njtd; ek;Kila rpU\;bf;fh;j;jh;> cq;fs; rpU\;bfNu cq;fs; ehafh;(you maker is your husband) vd;W Ntjk; $WfpwJ. fpwp];Jthfpa kzthsid js;sptpl;L> tpf;fpufq;fis tzq;Fk; NghJ> tpf;fpufk; kzthsdhf khWfpwJ. mjw;Fs;shf fhzg;gLfpw MtpNahL tpgrhuk; nra;tjha; fhzg;gLfpwJ.  Ntrpj;jdj;jpd; kJit rfy [dq;fSf;Fk; Fbf;f nfhLj;jhs; vd;W $wg;gl;Ls;sJ. fj;Njhypf;f rig jhd; ghgpNyhdpa gof;f tof;fkhd tpf;fpuf Muhjidia fpwp];jtj;jpw;Fs; nfhz;L te;jJ> Ntjj;jpw;F xt;thj Muhjid Kiwikfis nfhz;L te;jJk; mth;fNs. Njtijfs; topghl;il khw;wp khpahis Muhjpf;fpw Kiwikfis nfhz;Lte;jhh;fs;.

thdj;jpypUe;J cz;lhd rj;jk;(ntsp.18:4)

NtnwhU rj;jk; thdj;jpypUe;J cz;lhff; Nfl;Nld;. mJ: vd; [dq;fNs> ePq;fs; mtSila ghtq;fSf;F cld;glhkYk;> mtSf;F NehpLk; thijfspy; mfg;glhkYk; ,Uf;Fk;gbf;F mtistpl;L ntspNa thUq;fs;. cgj;jput fhyj;jpy; ghgpNyhdpy; fhzg;gLfpwth;fSf;F Mz;lth; nfhLf;fpw vr;rhpf;if MFk;.

Njtd; fpUigaha; ,uz;L rhl;rpfis mDg;gpdhh;. mth;fs; ,NaRNt Nkrpah vd;W mwptpj;jpUf;ff; $Lk;. J}jid mDg;gp ,yl;rj;J ehw;gj;J ehyhapuk; Ngh; Kj;jpiu Nghl;lhh;. mth;fSk; ,NaRTf;F rhl;rpfsha; fhzg;gl;bUf;ff; $Lk;. ghgpNyhid tpl;L ntspNa tuhky; fhzg;gl;lhy; ghgpNyhdpd; gof;ffq;fs; xl;btpLk;. Nyhj;J NrhNjhkpy; fhzg;gl;ljpd; epkpj;jk; NrhNjhkpd; ght gof;fq;fs; Nyhj;jpd; Fkhuj;jpfNshL xl;bf;nfhz;lJ. mjdpkpj;jk; jd; jfg;gNdhL tpgr;rhuk; nra;jhh;fs;. Nkhthgpa> mk;Nkhdpa re;jjpfs; mjdpkpj;jkha; gpwe;jJ. mth;fs; NjtDila [dq;fshfpa ,];uNtyh;fSf;F vjph;j;J epd;whh;fs; vd;gjhf Ntjj;jpd; thapyhf mwpayhk;. Mifahy; jhd; ghgpNyhdpypUe;J> ght gof;ftof;fq;fspy; ,Ue;J> ntspNa thUq;fs; vd;W J}jd; fl;lisf;nfhLf;fpwhh;.

Ntjk; $WfpwJ> xUtd; cq;fsplj;jpy; te;J ,e;j cgNjrj;ijf;  nfhz;L tuhkypUe;jhy;> mtid cq;fs; tPl;bNy Vw;Wf;nfhs;shkYk;> mtDf;F  tho;j;Jjy; nrhy;yhkYk; ,Uq;fs;. mtDf;F tho;j;Jjy; nrhy;Yfpwtd; mtDila JHf;fphpiafSf;F gq;Fs;stdhfpwhd; (2Nahthd;.10>11).  tho;j;Jjy; nrhy;YfpwtNd JHf;fphpiafSf;F gq;Fs;stdha; fhzg;gl;lhy;> ghgpNyhdpy; epiyj;jpUe;jhy; mtSila ghtj;jpy; gq;F cs;sth;fsha; fhzg;gLtJ vt;tsT mjpfk;. Mdhy;> ghgpNyhid tpl;L xUtUk; ntspNa te;jhh;fs; vd Ntjj;jpy; vOjg;gltpy;iy. mtSila ghtk; thdghpae;jk; vl;bdJ> mtSila mepahaq;fisj; Njtd; epidT$h;e;jhh;> Mifahy; ePjpguuhfpa Njtd; epahaj;jPh;g;G nfhLf;fpwhh;.

epahaj;jPh;g;gpd; msT(ntsp.18:7>8)

mts; vt;tsT nry;thf;fha; fhzg;gl;lhNsh mt;tsT mjpfkhd epahaj;jPh;g;ig Njtd; nfhLf;fg;Nghfpwhh;. mts; jd;id kfpikg;gLj;jp> nry;tr;nrUf;fha; tho;e;jnjt;tsNth mt;tstha; thijiaAk; Jf;fj;ijAk; mtSf;Ff; nfhLf;fpwhh;. ehd; uh[];jphPaha; tPw;wpUf;fpNwd;> ehd; ifk;ngz;zy;y> ehd; Jf;fj;ijf; fhz;gjpy;iynad;W mts; jd; ,Ujaj;jpNy vz;zpdhs;.  Mifahy; mtSf;F tUk; thijfshfpa rhTk; Jf;fKk; gQ;rKk; xNu ehspNy tUk;> mts; mf;fpdpapdhNy Rl;nlhpf;fg;gLths;> mtSf;F epahaj;jPh;g;Gf; nfhLf;Fk; Njtdhfpa fh;j;jh; ty;yikAs;sth;. my;NyYah!

%d;W tpjkhd [dq;fspd; Jf;fpg;G:

  1. G+kpapd; ,uh[hf;fs;(ntsp.18:9>10)

mts; Rl;nlhpf;fg;gl;jpdhNy> mtSlNd Ntrpj;jdQ;nra;J nry;tr;nrUf;fha; tho;e;j g+kpapd; uh[hf;fs; mts; Ntfpwjpdhy; cz;lhd Gifiaf; fz;L mtSf;fhf mOJ Gyk;gp>  mtSf;F cz;lhd thijapdhy; gae;J> J}uj;jpNy epd;W: IiaNah! ghgpNyhd;> kfh efuNk! gykhd gl;lzNk! xNu ehopifapy; cdf;F Mf;fpid te;jNj! vd;ghh;fs;. kiy Nghy ek;gpf;nfhz;bUe;jitfs; vy;yhk; XU kzp Neuj;jpy; xd;Wk; ,y;yhky; NghdNj vd;W Jf;fpg;ghh;fs;.

  1. g+kpapd; th;j;jfh;fs;(ntsp.18:11-16)

g+kpapd; th;j;jfh;fSk; jq;fs; jq;fs; ruf;Ffshfpa nghd;idAk;> nts;spiaAk;> ,uj;jpdq;fisAk;> Kj;Jf;fisAk;> ry;yhitAk;> ,uj;jhk;guj;ijAk;> gl;lhilfisAk;> rptg;ghilfisAk;> rfytpj thridf; fl;ilfisAk;> je;jj;jpdhy; nra;jpUf;fpw rfytpj t];Jf;fisAk;> tpiyAah;e;j kuj;jpdhYk; ntz;fyj;jpdhYk; ,Uk;gpdhYk; nts;isf; fy;ypdhYk; nra;jpUf;fpw rfytpj t];Jf;fisAk;> ,ytq;fg;gl;iliaAk;> J}gth;f;fq;fisAk;> ijyq;fisAk;> rhk;gpuhzpiaAk;> jpuhl;rurj;ijAk;> vz;nziaAk;> nky;ypa khitAk;> NfhJikiaAk;> khLfisAk;> MLfisAk;> FjpiufisAk;> ,ujq;fisAk;> mbikfisAk;> kD\Uila Mj;Jkhf;fisAk; ,dpf; nfhs;thhpy;yhjgbahy;> mtSf;fhf mOJ Gyk;Gthh;fs;.

cd; Mj;Jkh ,r;rpj;j goth;f;fq;fs; cd;idtpl;L ePq;fpg;Nghapd> nfhOikahditfSk; rk;gpukkhditfSk; cd;idtpl;L ePq;fpg;Nghapd> eP mitfis ,dpf; fhz;gjpy;iy. ,g;gbg;gl;litfisf; nfhz;L th;j;jfk;gz;zp> mtshy; IRthpathd;fshdth;fs; mtSf;F cz;lhd thijapdhy; gae;J> J}uj;jpNy epd;W> IiaNah! ry;yhTk; ,uj;jhk;guKk; rptg;ghilAk; jhpj;J> nghd;dpdhYk; ,uj;jpdq;fspdhYk; Kj;Jf;fspdhYk; rpq;fhhpf;fg;gl;bUe;j kfh efuNk! xU ehopifapNy ,t;tsT IRthpaKk; mope;JNghapw;Nw! vd;W nrhy;yp> mOJ Jf;fpg;ghh;fs;.  mth;fSk; J}uj;jpNy epd;W xU kzp Neuj;jpy; mopT te;jNj vd;W Gyk;Gthh;fs;.

  1. khYkpfs;> fg;gy;fspy; ahj;jpih gz;Zfpwth;fs;(ntsp.18:17-19)

khYkpfs; ahtUk;> fg;gy;fspy; ahj;jpiu gz;Zfpwth;fs; ahtUk;> fg;gyhl;fSk;> rKj;jpuj;jpNy njhopy;nra;fpw ahtUk; J}uj;jpNy epd;W> mtd; Ntfpwjpdhy; cz;lhd Gifiag; ghh;j;J: ,e;j kfh efuj;jpw;nfhg;ghd efuk; cz;Nlh vd;W rj;jkpl;L>  jq;fs; jiyfs;Nky; GOjpiag;Nghl;Lf;nfhz;L: IiaNah> kfh efuNk! rKj;jpuj;jpNy fg;gy;fisAila midtUk; ,tSila cr;rpjkhd rk;g+uzj;jpdhy; IRthpathd;fshdhh;fNs! xU ehopifapNy ,ts; ghoha;g;NghdhNs! vd;W mOJ Jf;fpj;J XykpLthh;fs;. ,jpypUe;J kPz;Lk; ,e;j gl;lzk; Nuhikf; Fwpf;fpwJ vd;gij mwpayhk;. Nuhk; xU JiwKfg;gl;lzk;. flypUe;J Rkhh; 15 iky; J}uj;jpy; fhzg;gLfpw gl;lzk;. Mdhy; gioa Vw;ghl;L ghgpNyhd; rKj;jpuj;jpypUe;J Rkhh; 300 iky;fSf;F J}ukha; fhzg;gl;l ,lk;. khYkpfs; fg;gypypUe;J mopitg;ghh;f;f $Lkhdhy; mJ fly; mUNf fhzg;gLfpw gl;lzkhf fhzg;glNtz;Lk;.

guNyhfj;jpd; fsp$Ujy;(ntsp.18:20-24)

guNyhfNk! ghpRj;jthd;fshfpa mg;Ngh];jyh;fNs! jPh;f;fjhprpfNs! mtisf;Fwpj;Jf; fsp$Uq;fs;. cq;fs; epkpj;jk; Njtd; mtis epahae;jPh;j;jhNu! vd;W J}jd; nrhd;dhd;. jPh;f;fjhprpfSila ,uj;jKk;> ghpRj;jthd;fSila ,uj;jKk;> g+kpapy; nfhy;yg;gl;l midtUila ,uj;jKk; mtsplj;jpy; fhzg;gl;lJ. mNdf NjtkD\h;fs; nfhy;yg;gl;l ,lk; Nuhk;.  ,NaRtpd; rp\uhfpa NgJUit rpYitapd; miwe;J nfhd;wth;fs; Nuhkh;fNs. gTy; rpuNrjk; gz;zg;gl;L nfhiy nra;ag;gl;l ,lKk; mJNt. ePNuh vd;w kd;dd; mNdf fpw];jth;fis nfhd;W Ftpj;jhd;. me;jpf;fpwp];Jit ,uh[hthf nfhz;bUe;jj efuj;ij Njtd; epahae;jPh;j;jjpd; %yk; guNyhfk; fsp$UfpwJ.

gyKs;s J}jndhUtd; nghpa Ve;jpuf;fy;iynahj;j xU fy;iy vLj;Jr; rKj;jpuj;jpNy vwpe;J: ,g;gbNa ghgpNyhd; kfhefuk; Ntfkha;j; js;Sz;L> ,dp xU NghJk; fhzg;glhkw;NghFk;. “vd;dplj;jpy; tpRthrkhapUf;fpw ,e;jr; rpwpahpy; xUtDf;F ,lwy; cz;lhf;Ffpwtd; vtNdh> mtDila fOj;jpy; Ve;jpuf;fy;iyf; fl;b> rKj;jpuj;jpd; Moj;jpNy mtid mkpo;j;JfpwJ mtDf;F eykhapUf;Fk;(kj;.18:6)” vd;W ,NaR $Wk; NghJ mNdfUf;F ,lwyha; fhzg;gl;l gl;lzk; fhzg;glkhy; NghtJ epr;rak;.  mjd; moptpd; epkpj;jk; Rukz;lyf;fhuUk;> fPjthj;jpaf;fhuUk;> ehfRuf;fhuUk;> vf;fhsf;fhuUkhdth;fSila rj;jk; ,dp mq;F  Nfl;fg;gLtJkpy;iy> ve;jj; njhopyhspAk; mq;F fhzg;gLtJkpy;iy> ve;jpurj;jk; ,dp Nfl;fg;gLtJkpy;iy.  tpsf;Fntspr;rk;  gpufhrpg;gJkpy;iy> kzthsDk; kzthl;bAkhdth;fSila rj;jk; ; Nfl;fg;gLtJkpy;iy.  NrhNjhk; Nfhkhuh mope;jJ Nghy> fhzg;glhky; NghdJ Nghy> ,f;fhy ghgpNyhd; mopAk;.

Leave a comment