Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – ஓர் விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 17

jz;zPh;fspd; Nky; cl;fhh;e;jpUf;fpw kfh Ntrp(ntsp.17:1-3>15)

VO fyrq;fisAila me;j VO J}jhpy; xUtd; te;J NahthNdhL Ngrp eP th> jpushd jz;zPh;fs;Nky; cl;fhh;e;jpUf;fpw kfh NtrpNahNl g+kpapd; uh[hf;fs; Ntrpj;jdk;gz;zpdhh;fNs> mtSila Ntrpj;jdkhfpa kJthy; g+kpapd; FbfSk; ntwpnfhz;bUe;jhh;fNs> mtSf;F tUfpw Mf;fpidia cdf;Ff; fhz;gpg;Ngd; vd;W nrhy;yp> Mtpf;Fs; Nahthid tdhe;juj;jpw;Ff; nfhz;LNghdhd;.

,e;j ,lj;jpy; kfh Ntrp vd;W Ntjk; ahiu miof;fpwJ?. ,NaRit gpd;gw;Wfpwth;fshd> cj;jkkhd rigia kzthl;b vd;Nw Ntjk; miof;fpwJ. fpwp];J vd;Dk; XNu GU\Df;fhf epakpf;fg;gl;lJ jhd; kzthl;b rig. Mdhy;> tpf;fpuf Muhjidfshy; epiwe;j fs;s cgNjrq;fshy; epiwe;j Gwk;ghd rigia  Ntjk; kfh Ntrp vd;W miof;fpwJ. NjtDila cz;ikahd thh;j;ijapypUe;J [dq;fis Mlk;guq;fisf;fhl;b> rlq;fhr;rhuq;fisf; fhl;b tQ;rpj;jjpdhNy Ntrp vd;W miof;fg;gLfpwhs;.

jpushd jz;zPh;fs; Nky; cl;fhh;e;jpUf;fpw Ntrp vd;W Fwpg;gpLtJ ,e;j mjpfhuj;jpd; 15-k; trdj;jpd; gb  jpushd jz;zPh;fs; [dq;fisAk;> $l;lq;fisAk;> [hjpfisAk;> ghi\f;fhuiuAk; Fwpg;gjhFk;. ,jpypUe;J ,J cyfk; KOtJk; fhzg;gLfpw xU mikg;ig> rigia Fwpf;fpwJ. ntsp.17:9-d; gb me;j kfh Ntrp xU efuj;jpd; Nky; mkh;e;jpUf;fpwhs;> me;j efuk; VO kiyfshy; #og;gl;Ls;sJ. VO kiyfshy; #o;e;j gl;lzk; Nuhk; efuk; MFk;. mJ cyfshtpa cz;ik. me;j VO kiyfspd; ngah;fs;> Capital, Palatine, Anentine, Caelian, Esquiline, Viminal, and Quirinal. kzthl;b rigAk; xU efuj;jpw;F xg;gplg;gl;Ls;sJ. me;j efuk; ntsp. 21:2-d; gb Gjpa vUrNyk;. mJNghy fs;s rigahfpa NtrpAk; xU efuj;jpw;F xg;gplg;gl;Ls;shs;. me;j efuk; ghgpNyhdhfpa Nuhk;.

cgj;jput fhyj;jpy; me;jpf;fpwp];Jtpd; jiyikaplk; Nuhk; efukhf fhzg;gLk;. ,NaRtpd; ehl;fspy; fhzg;gl;L tpOe;JNghd Nuhk rhk;uh[;ak; kPz;Lk; caph;ngw;W vOk;Gk;. mjw;F milahskhfj;jhd; ,e;ehl;fspy; INuhg;gpa $l;;likg;G ehLfs;  vOk;GfpwJ. Jtf;fj;jpy; rkhjhdg;gpuG Nghy jd;id ntspg;gLj;Jfpw me;jpf;fpwp];JTf;F khh;f;f rk;ge;jkhf jd;id epWj;jpf;nfhs;Stjw;F rignahd;W Njitg;gLk;. me;j rig cyfk; KOtJk; gue;J tphpe;jjhf fhzg;glNtz;Lk;. mg;gbg;gl;l rig Nuhkd; fj;Njhypf;f rigahf fhzg;gLfpwJ. ,q;F khh;f;f rk;ge;jg;gl;l ghgpNyhd; vd;W miof;fg;gLtJk; ,e;j rigNa.

17> 18-tJ mjpfhuq;fis jpahdpf;Fk; NghJ> ghgpNyhd; vd;W mbf;fb tUtjhy;> gioa Vw;ghl;L ghgpNyhNdhL Fok;gp tp;lf;$lhJ. fhuzk; gioa Vw;ghl;L ghgpNyhd;  rkkhd epyg;gug;ig nfhz;l ,lk;. mijr;Rw;wpYk; Fd;Wfs; ,y;iy. mJ <uhf;fpy; ,g;NghJ mope;J Ngha; fhzg;gLfpwJ. Mdhy; Kjy;Kjyhf G+kpapy; Fog;gk; Njhd;wpd  ,lk; gioa Vw;ghl;L ehl;fspy; fhzg;gl;l ghgpNyhdpy; jhd;. ghNgy; vd;whNy Fog;gk; vd;W jhd; mh;j;jk;. tpf;fpuf Muhjid Njhd;wpd ,lKk; mJNt. Kjd;Kjypy; rhj;jhDila fphpia ntspg;gl;l ,lKk; mJNt. ,q;F fhzg;gl;l rhj;jhDila rpq;fhrkhdJ> ngh;fK rigf;F khw;wg;gl;ljhf ntsp. 2:13-y; thrpf;fpNwhk;. mq;fpUe;J cgj;jput fhyj;jpd; Jtf;fj;jpy; mJ Nuhkpw;F khWk;. vg;gb gioa Vw;ghl;L ghgpNyhd; tpf;fpuf Muhjidapd; gpwg;gplNkh> mJNghy fpwp];jt tpf;fpufq;fspd; gpwg;gplkhf  Nuhk; fhzg;gLfpwJ. khj;jpuky;y> Ntjhfk Nghjidfis jphpj;Jf;$wp khpahis Muhjpg;gJ>  jpUtpUe;jpy; mg;gKk;> urKk; nfhLf;fhky; mg;gj;ij khj;jpuk; nfhLg;gJ> ghpRj;j Mtpahdtiu Gwf;fzpg;gJ> ghpRj;j jz;zPh; njspg;gJ> n[gkhiy Rw;WtJ Nghd;w Gw[hjpfSila rlq;fhr;rhuq;fis fpwp];jtj;jpy; nfhz;L te;jJk; ,th;fNs. Mz;lth; gpynjy;gpah rigia ghh;j;J $Wk; NghJ vd; trdj;ij cz;ikaha; ifnfhz;l gbahy;> tu Nghfpw Nrhjidf;fhyj;jpw;F ehDk; cd;id jg;Gtpg;Ngd; vd;whh;. mg;gbahdhy; trdj;ij cz;ikaha; iff;nfhs;shj rig Nrhjidf;fhyj;jpw;Fs; gpuNtrpf;Fk; vd;gJ mh;j;jk;. Nuhk rigfs; trdj;ij jphpj;J Nghl;ljpdhy; Nrhjidf;fhyj;jpD}lha;> cgj;jputfhyj;jpD}lha; nry;Yk;.

kpUfj;jpd; Nky; tPw;wpUf;Fk; Ntrp

VO jiyfisAk; gj;Jf; nfhk;GfisAk; cilaJk; J}\zkhd ehkq;fshy; epiwe;jJkhd rptg;GepwKs;s kpUfj;jpd;Nky;  ];jphP VwpapUf;f Nahthd; fhz;fpwhd;. ,e;j kpUfk; me;jpf;fpwp];J. ];jphPahdts; me;jpf;fpwp];Jtpd; Nky; mkh;e;jpUf;fpwhs;. cgj;jput fhyj;jpd; Kjy; ghjpapy; ];jphpia Rkf;fputdha; mtNshL rhkhjhdkha; fhzg;gLthd;. filrpapy; kpUfk; Nghy khwp mtisNa mopf;fpwtdhf khWthd;.

];jphPapd; Mlk;guKk;> IRthpaKk;(ntsp.17:4)

];jphP ,uj;jhk;guKk; rptg;ghd MilAe;jhpj;J> nghd;dpdhYk; ,uj;jpdq;fspdhYk; Kj;Jf;fspdhYk; rpq;fhhpf;fg;gl;bUe;jhs;.  ,uj;jhk;guKk;> rpfg;Gk; Nghg;gpd; Milapy; cs;s Kf;fpakhd epwq;fs; MFk;. Nghg;Gfs; gjtpapy; tUk; NghJ Ie;J tpjkhd Milfis jhpj;Jf;nfhs;thh;fs;. mitfspy; Kjd;ikahditfs; ,uj;jhk;guKk; rpfg;G epwKkhf fhzg;gLfpwJ. Nkyq;fp Kj;Jf;fshy; gjpf;fg;gl;L> cah;e;j jiyg;ghif ,uj;jpdq;fshy;> nghd;dpdhy; myq;fhpf;fg;gl;L fhzg;gLk;. ,q;F vOjg;gl;Ls;sJ Nghg;Gtpd;; MilfNshL nghUe;JfpwJ!.

jd; Ntrpj;jdkhfpa mUtUg;GfshYk; mRj;jj;jhYk; epiwe;j nghw;ghj;jpuj;ijj; jd; ifapNy gpbj;jpUe;jhs;. nghd; nja;tj;Jtj;ij Fwpf;fpwJ. ,NaR gpwe;j NghJ Qhdpfs; nghd;id fhzpf;ifahf nrYj;jpdhh;fs;. ntspNa ghh;f;Fk; NghJ gf;jpf;Fhpah;fs;. Mdhy; cs;Ns mUtUg;GfshYk; mRj;jj;jhYk; epiwe;jpUf;fpwJ. Ntjk; tpf;fpuf Muhjidia Ntrpj;jdk; vd;W miof;fpwJ. mJNt mUtUg;igAk; mRj;jj;ijAk; Fwpf;fpwjhAk; fhzg;gLfpwJ.

];jphpapd; ehkk; (ntsp.17:5>6)

,];uNty; [dq;fshfpa ,yl;rj;J ehw;gj;J ehyhapuk; Nghpd; new;;wpapy; gpjhtpd; ehkk; jhpf;fg;gl;bUe;jJ. mJNghy ];jphpapd; new;wpapYk; xU ehkk; vOjg;gl;bUf;fpwJ. mJ mtSila gpjhthfpa rhj;jhDila ehkk;. me;j ehkk; – ,ufrpak;> kfh ghgpNyhd> G+kpapYs;;s mUtUg;GfSf;F jha;. mtSila  ehkq;fspy; xd;W ,ufrpak;.  gTy; GU\d;> kidtp cwitg;gw;wp vNgrpah; 5-y;  Fwpg;gpLk;NghJ> mtd; fpwp];JNthLk; rigNahLk; mij xg;gpl;L> me;j cwit xU ,ufrpakhf Fwpg;gpLfpwhh;. mJNghy me;jpf;fpwp];JTf;Fk;> ];jphpf;Fk; cs;s cwT xU ,ufrpakhf vOjg;gl;Ls;sJ.    fj;Njhypf;f rigapd; ghuk;ghpaKk; topghl;L KiwfSk; gioa ghgpNyhdpa khh;f;fj;jpd; kWgpwg;G MFk;. MfNt> kfh ghgpNyhd; vd;Wk; vOjg;gl;Ls;sJ.  NtrpfSf;Fk; g+kpapYs;s mUtUg;GfSf;Fk; jha; vd;gJ tpf;fpuf Muhjidf;Fk;;> ngha;khh;f;fj;jpw;Fk; jha; vd;gjhFk;.

];jphpahdts; ghpRj;jthd;fspd; ,uj;jj;jpdhYk; ,NaRtpDila rhl;rpfspd; ,uj;jj;jpdhYk; ntwpnfhz;bUf;fpwhs;. rig tuyhw;iw jpUg;gpg;ghh;f;Fk;NghJ fpl;yh; nfhd;w A+jh;fisf;fhl;bYk; mNdf fpwp];jth;fisf; nfhd;wJ fj;Njhypf;f rigNa.   mNdfiu rpq;fq;fSf;F czthf;fpdhh;fs;. mNdfh; mf;fpdpahy; nfhOj;jg;gl;lhh;fs;> Ntjj;ij Mq;fpyj;jpy; nkhopngah;j;jjpdhy; mNdfiu nfhd;whh;fs;. rPh;jpUj;jj;jpw;F m];jpghukha; fhzg;gl;l  khh;l;bd;Y}jiu $l nfhiy nra;a Kaw;rpj;jhh;fs;;.   Nahthd; ,e;j fhl;rpfis ghh;j;J Mr;rhpag;gLfpwhd;.

];jphPAk;> kpUfKk;(ntsp.17:7-13)

];jphPapDila ,ufrpaj;ijAk;> VO jiyfisAk; gj;Jf; nfhk;GfisAKilajha; ,tisr; Rkf;fpw kpUfj;jpDila ,ufrpaj;ijAk; cdf;Fr; nrhy;YfpNwd;.  eP fz;l kpUfk; Kd;Nd ,Ue;jJ> ,g;nghOJ ,y;iy> mJ ghjhsj;jpypUe;J Vwpte;J> ehrkilag;NghfpwJ.

kpUfk; Kd;G fhzg;gl;lJ. mtid NeGfhj;Ner;rhh; vdTk;> A+jh]; vdTk; Fwpg;gpLfpwth;fSk; cz;L. Nfl;bd; kfdhfpa ghtkD\d; ntspg;gl;lhnyhopa> me;j ehs; tuhJ(2njr.2:3). ,q;F Nfl;bd; kfd; vd;W miog;gJ me;jpf;fpwp];JitNa.  Nfl;bd; kfd; nfl;Lg;NghdhNday;yhky;> mth;fspy; xUtDk; nfl;Lg;Nghftpy;iy (Nahthd;.17:12). ,q;F Nfl;bd; kfd; vd;W ,NaR miog;gJ A+jhi] MFk;.   me;jpf;fpwp];JTk;> A+jhRk;;> Nfl;bd; kfd; vd;W miof;fg;gLtijg; ghh;f;fpNwhk;. ,g;NghJ ,y;iy vd;why; fp.gp.96-y; Nahthd; gj;K jPtpy; jhprdq;fis fhz;fpw ehlfspy; ,y;iy. gpd;G ghjhsj;jpypUe;J VwptUthd;. ntsp.9:11-y; mitfSf;F xU uh[d; cz;L> mtd; ghjhsj;jpd; J}jd;> vgpnuA ghi\apNy mngj;Njhd; vd;Wk;> fpNuf;F ghi\apNy mg;nghy;ypNahd; vd;Wk; mtDf;Fg; ngah;. ,td; ghjhsj;jpypUe;J Vwp tUfpw kpUfNk. ,e;j kpUfkhdJ ntsp.13:1-y; rKj;jpuj;jpypUe;J Vwp tUfpwJ. cyfj;Njhw;wKjy; [PtG];jfj;jpy; NgnuOjg;gl;buhj g+kpapd; Fbfs;> ,Ue;jJk;> ,uhkw;NghdJk;> ,dp ,Ug;gJkhapUf;fpw kpUfj;ijg; ghh;j;J Mr;rhpag;gLthh;fs;.

kpUfj;jpd; VO jiyfs; VO uh[hf;fs;> ,th;fspy; Ie;JNgh; tpOe;jhh;fs;> xUtd; ,Uf;fpwhd;> kw;wtd; ,d;Dk; tutpy;iy> tUk;NghJ mtd;  nfhQ;rf;fhyk; jhpj;jpUf;f Ntz;Lk;. VO ,uh[hf;fspy; Ie;J ,uh[hf;fs;  vfpg;J> mrPhpah> ghgpNyhd;> ngh;rpah> fpNuf;f rhk;uh[;aq;fspd; ,uh[hf;fisf; Fwpf;fpwJ. mth;fs; NahthDila ehl;fSf;F Kd;ghf  tpOe;jhh;fs;> mth;fSila ,uh[;aghuq;fs; Kbe;J NghdJ.  xUtd; ,Uf;fpwhd; vd;gJ ,NaRtpd; ehl;fspy; fhzg;gl;l Nuhk rhk;uh[;aj;ij Fwpf;fpwJ. kw;wtd; kPz;Lk; tutpy;iy vd;gJ tpOe;j Nuhkrhk;uh[;ak; kPz;Lk; me;jpf;fpwp];Jtpd; ehl;fspy; vOk;Gk;. ,Ue;jJk; ,uhjJkhfpa kpUfNk vl;lhtjhdtDk;> mt;NtopypUe;J Njhd;WfpwtDk;> ehrkilag; NghfpwtDkhapUf;fpwhd;. VohtJ ,uh[;aj;jpypUe;J Njhd;Wfpw ,uh[h me;jpf;fpwp];J. mtd; jhd; vl;lhtJ ,uh[h. mtd; jhd; ehrkilag;Nghfpwtd;.

gj;Jf; nfhk;GfSk; gj;J uh[hf;fshk;> ,th;fs; ,d;Dk; uh[;ak; ngwtpy;iy> ,th;fs; kpUfj;JlNd$l xUkzp NeuksTk; uh[hf;fs;Nghy mjpfhuk; ngw;Wf; nfhs;Sfpwhh;fs;. ,th;fs; xNu NahridAs;sth;fs;> ,th;fs; jq;fs; ty;yikiaAk; mjpfhuj;ijAk; kpUfj;jpw;Ff; nfhLg;ghh;fs;. vl;lhtJ rhk;uh[;aj;jpd; ,uh[hthfpa me;jpf;fpwp];JNthL rpwpJfhyk; (xUkzpNeuk;) ,e;j gj;J ,uh[hf;fs; fhzg;gLthh;fs;. INuhg;gpa $l;lzp ehLfspy; gj;J ty;yikAs;s ehLfs; vOk;Gk;. mth;fs; jq;fs; mjpfhuq;fisnay;yhk; me;jpf;fpwp];JTf;F nfhLg;ghh;fs;.  jhdpNaypd; jhprdj;jpd;gbAk; mg;gbNa MFk;.

Ml;Lf;Fl;bahdtNuhL Aj;jk; gz;Zthh;fs;(ntsp.17:14)

me;jpf;fpwp];JTk;> mtDilath;fSk;     Ml;Lf;Fl;bahdtUlNd Aj;jk;gz;Zthh;fs;> Ml;Lf;Fl;bahdth; fh;j;jhjp fh;j;jUk; uh[hjp uh[hTkhapUf;fpwgbahy; mth;fis n[apg;ghh;> ,e;j Aj;jk; mh;nkfjhd; Aj;jj;ij Fwpf;fpwJ. ntsp 19:11-21 tiu thrpf;Fk;NghJ ,e;j Aj;jj;ijg;gw;wp vOjg;gl;Ls;sJ. ,NaR nts;isf; Fjpiuapd; Nky; tUthh;. mth; Aj;jj;jpy; ty;y Njtd;> n[af;fpwp];Jthf ,Uf;fpw gbahy;> mtNu n[apg;ghh;. Ml;Lf; Fl;bahdtNuhL $l ,Uf;fpwth;fs; miof;fg;gl;lth;fSk; njhpe;J nfhs;sg;gl;lth;fSk; cz;ikAs;sth;fSkhapUf;fpwhh;fs;.

kfh Ntrpapd; mopT(ntsp.17:15-18)

[dq;fs;> $l;lq;fs;> [hjpfs;;> ghi\f;fhuh;> ,uh[hf;fs; Nky; MSif nra;Jf;nfhz;bUe;j ];jphpia> kpUfj;jpd; gj;J nfhk;Gfshfpa  gj;J ,uh[hf;fshy; mopf;fg;gLths;. ];jphp kpUfj;jpd; Nky;> rhj;jhDila rpq;fhrdj;jpd; Nky; rpy fhyq;fs; mkh;jpUf;f KbAk;. mjd; gpd;G mtDila J}z;LjyhNy mopf;fg;gLths;.    gj;Jf; nfhk;Gfshdth;fs; me;j Ntrpiag; gifj;J> mtisg; ghOk; eph;thzKkhf;fp> mtSila khk;rj;ijg; gl;rpj;J> mtis neUg;gpdhy; Rl;nlhpj;Jg;NghLthh;fs;. ,itaidj;Jk; Njt rpj;jj;jpd;gbNa elf;fpwJ vd;gij “Njtd; jk;Kila thh;j;ijfs; epiwNtWksTk;> mth;fs; jkJ Nahridia epiwNtw;Wfpwjw;Fk;> xNu NahridAs;sth;fshapUe;J> jq;fs; uh[;aj;ij kpUfj;jpw;Ff; nfhLf;fpwjw;Fk; mth;fSila ,Ujaq;fis Vtpdhh;”> vd;w trdj;jpypUe;J mwpe;Jnfhs;sKbAk;.

Leave a comment