Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – ஓர் விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 16

ngUQ;rj;jk;(ntsp.16:1)

 

Njthyaj;jpypUe;J cz;lhd xU ngUQ;rj;jk; me;j VO J}jUlNd ePq;fs; Ngha;j; NjtDila Nfhgfyrq;fisg; g+kpapd;Nky; Cw;Wq;fs; vd;w fl;lis gpwf;fpwJ. fl;lis nfhLg;gth; Njthjp Njtdhf fhzg;gLfpwhh;. fh;j;jUila rj;jk; fhNj]; tdhe;jpuj;ij mjpugz;Zfpw rj;jk;. mNj ngUQ;rj;jk; ,q;Nf Nfl;fpwJ. NfhgfyrkhdJ G+kpapy; Cw;wg;gl Ntz;Lk;> VO Nfhgfyrq;fSk; G+kpapy; Cw;wg;gl;lTld; NjtDila Nfhgk; KbfpwJ. kfh cgj;jput fhyj;jpd; filrp gFjpapy; Nfhgfyrk; Cw;wg;gLfpwJ.

7 Nfhgfyrq;fSila J}jh;fs;

Kjyhk; Nfhg fyrk;(ntsp.16:2)

 

Kjyhk; J}jd; Ngha;> jd; fyrj;jpYs;sijg; g+kpapd;Nky; Cw;wpdhd;> clNd kpUfj;jpd; Kj;jpihiaj; jhpj;jth;fSk; mjpd; nrh&gj;ij tzq;Ffpwth;fSkhfpa kD\h;fSf;Fg; nghy;yhj nfhba Gz;Zz;lhapw;W. fs;sj;jPh;f;fjhprp kpUfj;jpw;F nrh&gj;ij cz;lhf;fp> me;j nrh&gk;; NgRk;gb nra;fpwhd;> me;j nrh&gj;ij G+kpapd; Fbfs; ahtUk; tzq;Fk; gb nra;fpwhd;> tpw;fTk;> thq;fTk; Ntz;Lnkd;why; me;jpf;fpwp];JtpDila Kj;jpiuia jhpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. grpahw;w Ntz;Lk; vd;why; thq;fTk;> tpw;fTk; Ntz;Lk;> mjdhy; mNdfh; Kj;jpiuia jhpf;fpwth;fshf khwptpLthh;fs;. Mdhy; nrh&gj;ij tzq;fp> Kj;jpiuia jhpj;Jf;nfhz;lth;fs; Nky; NjtDila Nfhghf;fpid tUfpwJ. mth;fSf;F nfhba Gz;Zz;lhapw;W. ,J tpf;fpuf Muhjidf;Fk;> rpiy topghl;bw;Fk;  cz;lhfpw Njt Nfhghf;fpid MFk;. ,J Nghd;w rk;gtq;fs; gioa Vw;ghl;bd; fhyj;jpy; ele;jij Ntjj;jpy; thrpf;f KbAk;. NkhNrapd; ehl;fspy; vfpg;jpah; NkYk; mth;fSila kpUf[Ptd;fs;NkYk; vhpge;jkhd nfhg;Gsq;fs; vOk;gpw;W(ahj;.9:10). Mdhy; ,q;F kpUfj;jpd; nrh&gj;ij tzq;fpdth;fSf;Fk;> Kj;jpiuia jhpj;j kD\h;fSf;F khj;jpuk; Gz; cz;lhfpwJ.

 

,uz;lhk; Nfhg fyrk;(ntsp.16:3)

 

,uz;lhk; J}jd; jd; fyrj;jpYs;sijr; rKj;jpuj;jpNy Cw;wpdhd;> clNd mJ nrj;jtDila ,uj;jk; Nghyhapw;W> rKj;jpuj;jpYs;s gpuhzpfs; ahTk; khz;LNghapd. ntsp.8:8>9-y; ,uz;lhk; J}jd; vf;fhsk; Cjpd NghJ mf;fpdpahy; vhpfpw nghpa kiyNghd;wnjhd;W rKj;jpuj;jpNy Nghlg;gl;lJ> mjpdhy; rKj;jpuj;jpy; %d;wpnyhUgq;F ,uj;jkhapw;W. rKj;jpuj;jpypUe;j [PtDs;s rpU\;bfspy; %d;wpnyhUgq;F nrj;Jg;Nghapw;W> fg;gy;fspy; %d;wpnyhUgq;F Nrjkhapw;W vd;W vOjg;gl;bUf;fpwJ. Mdhy; ,q;F ghh;f;Fk; NghJ rKj;jpuk; nrj;jtDila ,uj;jk; Nghyhapw;W vd;W vOjg;gl;bUf;fpwJ. nfl;Lg;Ngha;> er;Rj;jd;ikAilajha; khwpw;W vd;W $wyhk;. Mifahy; mj;jid [PtuhrpfSk; khz;L NghfpwJ. Njt Nfhghf;fpidapd; msT $bf;nfhz;L gaq;fukha; khWtijg; ghh;f;fKbAk;.

%d;whk; Nfhg fyrk;(ntsp.16:4-7)

 

%d;whk; J}jd; jd; fyrj;jpYs;sij MWfspYk;> eP&w;WfspYk; Cw;wpdhd;> clNd mitfs; ,uj;jkhapd. NkhNrAk; MNuhDk; ghh;NthDila fz;fSf;F Kd;ghfTk;> mtd; Copaf;fhuhpd; fz;fSf;F Kd;ghfTk; Nfhiy Xq;fp> ejpapYs;s jz;zPiu mbf;f> ejpapYs;s jz;zPnuy;yhk; ,uj;jkha; khwpg;Nghapw;W. ejpapd; kPd;fs; nrj;J> ejp ehwpg;Nghapw;W. ejpapd; jz;zPiuf; Fbf;f vfpg;jpaUf;Ff; $lhkw;Nghapw;W. vfpg;J Njrk; vq;Fk; ,uj;jkhapUe;jJ(ahj;.7:20>21). md;W vfpg;J Njrk; kl;Lk; ,uj;jkhapw;W. ,q;F ghh;f;Fk; NghJ G+kp KOtJk; fhzg;gLfpw ePh;epiyfs; vy;yhk; ,uj;jkhf khWfpwJ.

jz;zPh;fspd; J}jd; $Wfpwhd;  ,Uf;fpwtUk; ,Ue;jtUk; ghpRj;jUkhfpa NjthPh; ,g;gb epahae;jPh;f;f ePjpAs;stuhapUf;fpwPh;. mth;fs; ghpRj;jthd;fSila ,uj;jj;ijAk; jPh;f;fjhprpfSila ,uj;jj;ijAk; rpe;jpdgbapdhy;> ,uj;jj;ijNa mth;fSf;Ff; Fbf;ff; nfhLj;jPh;> mjw;Fg; ghj;jpuuhapUf;fpwhh;fs; vd;W nrhy;yg;gLfpwJ. ,q;F jz;zPhpd; J}jd; vd;W vOjg;gl;Ls;sJ. Mf Mz;ltUila xt;nthU rpU\;bfSf;Fk; xU J}jd; fhzg;glf;$Lk;. jz;zPhpd; J}jd; $WtJ vd;d? Njtd; ePjpAs;sth;. Mk;> xt;nthU fhhpaq;fisAk; Mz;lth; ePjpNahL nra;fpwth;.

Nehthtpd; fhyj;jpy; fhzg;gl;l [dq;fSf;F kde;jpUk;g jtizf;nfhLj;jhh;> Mifahy; Nehth 120 tU\k; gpurq;fk; gz;zpdhh;> kde;jpUk;ghj gl;rj;jpy; jhd; nts;sj;jpdhy; G+kpia mopj;jhh;. Nehth ePjpkhdha; fhzg;gl;ljd; epkpj;jk; mtDk; mtd; tPl;lhUk; epahaj;jPh;g;gpypUe;J jg;Gfpd;wdh;. NrhNjhk;> nfhNkuhtpd; ghtq;fs; Njt r%fj;jpy; vl;bd NghJ> Njtd; clNd mopf;fhky; jk;Kila J}jid mDg;gp mg;gbg;gl;l ght fphpiafs; fhzg;gLfpwjh vd;W ftdpf;fpwhh;. mth;fs; kde;jpUk;ghj gl;rj;jpy; mf;fpdpahy; mopj;Jg;NghLfpwhh;> mJ Nghy cgj;jput fhyj;jpy; fhzg;gLfpw [dq;fSf;Fk; kde;jpUk;g jtiz nfhLj;jhh;. 2000 tU\q;fshf jk;Kila Copaf;fhuh;fis nfhz;L Ngrpdhh;> ,uz;L rhl;rpfis mDg;gpdhh;> MdhYk; ,th;fs; kde;jpUk;gtpy;iy. 

gypgPlj;jpypUe;J NtnwhU J}jDk; Mk;> rh;tty;yikAs;s Njtdhfpa fh;j;jhNt> ck;Kila epahaj;jPh;g;Gfs; rj;jpaKk; ePjpAkhditfs; vd;W nrhy;Yfpwhd;. Njtd; ePjpguh;> ePjpNahL xt;nthU  fhhpaq;fisAk; ePjpaha; nra;J epahae;jPh;f;fpwth; vd;W $wp MNkhjpf;fpwhh;.

ehd;fhk; Nfhg fyrk;(ntsp.16:8>9)  

ehd;fhk; J}jd; jd; fyrj;jpYs;sijr; #hpad;Nky; Cw;wg;gLfpwJ. #hpaDila c\;zk; mjpfhpf;fpwJ.  jPapdhy; kD\iuj; jfpf;Fk;gb mjw;F mjpfhuq; nfhLf;fg;gLfpwJ. ,Njh> R+isisg;Nghy vhpfpw ehs; tUk;(ky;.4:1) vd;w jPh;f;fjhprdk; epiwNtWfpwJ. Mz;lth; jd;Dila rpU\;bfspd; Nky; mjpfhuk; cslsth;. mtUila thh;j;ijfspd; gbNa ,itfs; nray;gLk;.

kD\h;fs; kpFe;j c\;zj;jpdhNy jfpf;fg;gl;L> ,e;j thijfisr; nra;a mjpfhuKs;s NjtDila ehkj;ijj; J}\pj;jhh;fNsay;yhky; mtiu kfpikg;gLj;j kde;jpUk;gtpy;iy. thijfs; Njtdhy; mDg;gg;gl;l NghJ [dq;fSila ,Ujak; fbdg;gl;L fhzg;gLfpwJ. kde;jpUk;ghjgb fhzg;gLfpwJ.

Ie;jhtJ Nfhg fyrk;(ntsp.16:10>11)

 

Ie;jhk; J}jd; jd; fyrj;jpYs;sij kpUfj;jpDila rpq;fhrdj;jpd;Nky; Cw;wpdhd;> mg;nghOJ mjpd; uh[;ak; ,Usile;jJ> ntsp.13:1-y; rKj;jpuj;jpypUe;J Vwp tUfpw kpUfk; me;jpf;fpwp];J. mtd; Kjy; %d;wiu tUlKk; rkhjhdkhf fhzg;gLthd;> kW ghjp tU\j;jpy; vUrNykpy; fl;lg;gl Nghfpw Njthyaj;jpy; jd;Dila cUtj;ij itg;ghd;. mtd; Nuhk rhk;uh[;j;jpd;  ,uh[hthf fhzg;gLthd;. Ie;jhtJ thijia  me;jpf;fpwp];JtpDila rpq;fhrdj;jpd; Nky; Njtd; Cw;wptpLfpwhh;. mjdhy; mtDila ,uh[;ak; ,UsilfpwJ.  mth;fs; tUj;jj;jpdhNy jq;fs; ehTfisf; fbj;Jf;nfhz;L> jq;fs; tUj;jq;fshYk;> jq;fs; Gz;fshYk;> guNyhfj;jpd; Njtidj; J}\pj;jhh;fNsay;yhky;> jq;fs; fphpiafis tpl;L kde;jpUk;gtpy;iy. xt;nthU thijfSk; xd;wd;gpd; xd;whf tUfpwJ. ,ilntsp vt;tsT vd vOjg;gltpy;iy. %d;W ehl;fs; vfpg;ij fhhpUs; %bw;W> xUtiunahUth; fhzf;$lhjpUe;jJ (ahj;.10:22>23). mij tpl ,e;j fhhpUs; gaq;fukhdjhf ,Uf;Fk;. vd;whYk; jq;fs; fphpiafis  tpl;L kde;jpUk;gtpy;iy> khwhf Njtidj; J}\pj;jhh;fs;.

MwhtJ Nfhg fyrk;(ntsp.16:12-16)

 

Mwhk; J}jd; jd; fyrj;jpYs;sij Igpuhj; vd;Dk; nghpa ejpapd;Nky; Cw;wpdhd;. ntsp.9:14y;  Ig;gpuhj;J ejpiaf;Fwpj;J vOjg;gl;bUe;jJ. ,e;j ejpahdJ ,g;NghJ <uhf;> rphpah ehLfspd; topahf gha;fpwJ. Mjpapy; VNjd; Njhl;lj;jpd; topahf gha;e;j ehd;F ejpfspy; xd;whFk;.  MwhtJ Nfhgfyrk;  Igpuhj; ejpapy; Cw;wpdTld; ejp tw;wp NghfpwJ. #hpad; cjpf;Fe; jpirapypUe;JtUk; uh[hf;fSf;F top Maj;jkhFk;gb me;j ejpapd; jz;zPh; tw;wpg;Nghapw;W. #hpad; cjpf;Fk; Njrk; vd;gJ Mrpah ehLfis Fwpf;fpwJ. Mrpah ehLfspypUe;J mh;knfNjhd; Aj;jj;jpw;F vUrNykpw;Fs; tu Ntz;Lk;. mjw;fhf top Maj;jg;gLj;jg;gLfpwJ.  nrq;fliy tw;wpg;Nghf gz;zpdth;> Nahh;jhid tw;wpNghf gz;zpdth; Igpuhj; ejpia tw;wp Nghf gz;ZtJ Nyrhd fhhpak;. ,e;j mh;knfNjhd; Aj;jk; ntsp.19:11-ypUe;J elf;fpwJ. ,NaR nts;isf;Fjpiuapy; Vwp te;J rj;JUNthL Aj;jk; gz;Zthh;. ,q;F mt;Aj;jj;jpw;F top Maj;jkhfpwJ. Jd;khh;f;fh;fis mth;fSila ,uh[hthfpa me;jpf;fpwp];JNthL epahak; jPh;f;Fk;gb Njtd; topia Maj;jg;gLj;Jfpwhh;.

tYrh;g;gj;jpd; thapYk; kpUfj;jpd; thapYk;  fs;sj;jPh;f;fjhprpapd; thapYkpUe;J jtisfSf;F xg;ghd %d;W mRj;j Mtpfs; Gwg;gl;LtUfpwJ. Nghyp jphpj;Jtj;jd; tha;fspypUe;J Gwg;gl;L tUfpwJ. mitfs; mw;Gjq;fisr; nra;fpw gprhRfspd; Mtpfs;> mitfs; g+Nyhfnkq;FKs;s uh[hf;fisr; rh;tty;yikAs;s NjtDila kfhehspy; elf;Fk; Aj;jj;jpw;Ff; $l;br; Nrh;f;Fk;gbf;Fg; Gwg;gl;Lg; NghfpwJ. ,itfs; tQ;rpf;fpw Mtpfs;. jq;fSila tQ;rfj;jhYk; #o;r;rpfshYk; G+Nyhfk; vq;Fk; cs;s ,uh[hf;fis mh;knfNjhd; Aj;jj;jpw;F nfhz;LNrh;f;Fk;.

jpUlidg;Nghy; tUfpNwd;(ntsp.16:15)

,Njh> jpUlidg;Nghy; tUfpNwd;. jd; khdk; fhzg;glj;jf;fjhf eph;thzkha; elthjgbf;F tpopj;Jf;nfhz;L> jd; t];jpuq;fisf; fhj;Jf;nfhs;Sfpwtd; ghf;fpathd;. ,e;j MNyhridia>  thrpf;fpw xt;nthUtUf;Fk; Njtd; nfhLf;fpwhh;;. fh;j;jUila ehs; ,utpNy jpUld; tUfpwtpjkha; tUk;. mg;nghOJ thdq;fs; klkl vd;W mfd;WNghk;> G+jq;fs; nte;J cUfpg;Nghk;> G+kpAk; mjpYs;s fphpiafSk; vhpe;J mope;JNghk;(2NgJU.3:10). Mifahy; eP Nfl;Lg; ngw;Wf;nfhz;l tifia epidT$h;e;J> mijf; iff;nfhz;L kde;jpUk;G. eP tpopj;jpuhtpl;lhy;> jpUlidg;Nghy; cd;Nky; tUNtd;> ehd; cd;Nky; tUk;Ntisia mwpahjpUg;gha;(ntsp.3:3).

Mz;ltUila tUif rLjpapy; ,Uf;Fk;. mth; tUtjw;F jhkjpg;gjd; fhuzk; kDf;Fyk; vy;yhk; ,ul;rpf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gjw;fhfNt. mth; tUk; NghJ eph;thzpfshf fhzg;glhjgbf;F tpopj;Jf;nfhz;L ,Uf;fpwtd; jhd; mtUila tUifapy; Nghf KbAk;. eph;thzp vd;gJ ghtj;ij Fwpf;fpwJ. Mjhk;> Vths; ghtk; nra;j NghJ jhd; jhq;fs; eph;thzpfs; vd;w czh;T mth;fSf;Fs; te;jJ. ghtpfs; vd;W czh;e;J nfhz;lhh;fs;. ghtk; nra;Ak; Kd;Gk; mth;fs; eph;thzpfshf jhd; fhzg;gl;lhh;fs;. Mdhy; Njt kfpikapdhy; epug;ggl;bUe;jhh;fs;. ghtk; nra;j NghJ Njt kfpik vLg;gl;L Nghapw;W. mjdhy; eph;thzpfshf khwptpLfpwhh;fs;. Mz;ltUila tUifapy; nry;y Ntz;Lk; vd;why; ,ul;rpg;gpd; t];jpuq;fis jhpj;jpUf;fNtz;Lk;.

tpopg;NghL t];jpuq;fis fhf;f NtzLk;. ,ul;rpf;fg;gl;lhy; NghjhJ> ,ul;rpg;gpd; t];jpuq;fis fh;j;jUila tUif kl;Lk; fhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. KbT ghpae;jk;  epiyj;jpUg;gtNd ,ul;rpf;fg;gLthd;. m[hf;fpuijAk;> eph;tprhuKk; jhd; NrhNjhkpd; mopTf;F fhuzkhapUe;jJ. ,ufrpa tUifapy; ahUk; iftplg;gLtJ Mz;ltUila rpj;jky;y. eufk; gprhRf;fhfTk;> mtd; J}jh;fSf;fhfTk; Maj;jg;gl;lNjad;wp kD\Df;fhf my;y. Nfhgfyr epahaj;jPh;g;gpd; kj;jpapy; ,e;j xU trdk; thrpf;fpwth;fSf;F vr;rhpg;ghf vOjg;gl;Ls;sJ.

VohtJ Nfhg fyrk;(ntsp.16:17-21)

 

7 Nfhgfyrq;fspdhy; cz;lhFk; thijfs; 

Vohk; J}jd; jd; fyrj;jpYs;sij Mfhaj;jpy; Cw;wpdhd;> mg;nghOJ guNyhfj;jpd; Myaj;jpYs;s rpq;fhrdj;jpypUe;J: Mapw;W vd;W nrhy;ypa ngUQ;rj;jk; gpwe;jJ. ve;j Njthyaj;jpypUe;J Cw;Wq;fs; vd;w ngUQ;rj;jk; Njhd;wpaNjh> mq;fpUe;Nj Vohk; J}jd; Nfhgfyrj;ij Cw;wpdTld; Mapw;W  vd;w ngUQ;rj;jKk; tUfpwJ.

rj;jq;fSk; ,bKof;fq;fSk; kpd;dy;fSk; cz;lhapd> g+kp kpfTk; mjph;e;jJ> g+kpapd;Nky; kD\h;fs; cz;lhd ehs;Kjw;nfhz;L mg;gbg;gl;l nghpa mjph;r;rpAz;lhdjpy;iy.   kfh efukhfpa vUrNyk; %d;Wgq;fhfg; gphpf;fg;gl;lJ> Gw[hjpfSila gl;lzq;fs; tpOe;jd.

kfhghgpNyhDf;Fj; NjtDila cf;fpukhd Nfhghf;fpidahfpa kJTs;s ghj;jpuj;ijf; nfhLf;Fk;gb mJ mtUf;FKd;ghf epidg;G+l;lg;gl;lJ. ,jDila tpsf;fkhdJ 17>18 mjpfhuq;fspy; tUfpwJ.

jPTfs; ahTk; mfd;WNghapd> gh;tjq;fs; fhzg;glhkw;Nghapd.  jhye;J epiwahd nghpa fy;kioAk; thdj;jpypUe;J kD\h;Nky; tpOe;jJ> me;jf; fy;kioapdhy; cz;lhd thijapdpkpj;jk; kD\h;fs; Njtidj; J}\pj;jhh;fs;> me;j thij kfh nfhbjhapUe;jJ. jhye;J epiw vd;gJ Rkhh; EW gTz;l; vilahFk;. gioa Vw;ghl;bNy Njtid J}\pf;fpwth;fs; fy;nywpe;J nfhy;ygl Ntz;Lk; vd;W gpukhzk; cz;L. mJ Nghy  fy;kio mth;fs; Nky; tpOfpwJ. Njtid J}\pj;jth;fis mth; gopthq;Fk; Ntis te;eJ.

Leave a comment