Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – ஓர் விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 12

#hpaid mzpe;jpUe;j ];jphp(ntsp.12:1>2)

md;wpAk; xU nghpa milahsk; thdj;jpNy fhzg;gl;lJ> xU ];jphP #hpaid mzpe;jpUe;jhs;> mts; ghjq;fspd; fPNo re;jpuDk;> mts; rpurpd; Nky; gd;dpuz;L el;rj;jpuq;fSs;s fphPlKk; ,Ue;jd. mts; fh;g;gtjpahapUe;J> gpurtNtjidaile;J> gps;isngWk;gb tUj;jg;gl;L mywpdhs;.

#hpaid mzpe;jpUe;j ];jphP ,];uNtiy Fwpf;fpwJ. NahNrg;G fz;l nrhg;gdj;ij rw;W Ghpe;J nfhz;lhy; mJ GydhFk;. mtd; nrhg;gdk; fz;L> jd; rNfhjuiu Nehf;fp: ehd; ,d;Dk; xU nrhg;gdj;ijf; fz;Nld;. R+upaDk; re;jpuDk; gjpndhU el;rj;jpuq;fSk; vd;id tzq;fpdJ vd;whd;(Mjp.37:9-11).  #hpad; jfg;gidAk;> re;jpud; jhiaAk;> el;rj;jpuq;fs; mtDila rNfhjuh;fisAk; Fwpf;fpwJ. NahNrg;Gtpd; 11 rNfhjuh;fSk; 11 el;rj;jpuq;fs; vd;why; NahNrg;G gd;dpuz;lhtJ el;rj;jpukhf fhzg;gLfpwhh;. Kjy; Kjyhf Ntjj;jpy; ,];uNty; vd;W miof;fg;gl;lth; ahh;?. ahf;NfhG. Njtd; ahf;NfhG vd;w vj;jDila ngaiu ,];uNty; vd;w Njt gpuGthf khw;Wfpwhh;. Mf NahNrg;G fz;l jhprdKk;; thdj;jpy; Njhd;Wfpw ];jphpapd; Njhw;wKk; xj;jpUg;gjhy; ,J ,];uNtiy Fwpg;gjha; fhzg;gLfpwJ.  mNdfUila fUj;Jg;gb #hpaid mzpe;jpUe;j ];jphP rigf;Nfh> fd;dpkhpahSf;Nfh xg;gplg;gLtjy;y. fhuzk; ];jphP fh;g;gNtjid mile;J gps;is ngWk; gb mywpdhs; vd;W $wg;gl;bUf;fpwJ. rig  kzthl;bf;Fk;> fd;dpiff;Fk; xg;gplg;gl;L> fpwp];J vd;Dk; xNu GU\Df;fha;  epakpf;fg;gl;bUf;fpwNj xopa> xUNghJk; fh;g;g];jphPf;F milahskhf xg;gplg;gltpy;iy. Ml;Lf;Fl;bahdtUila fypahzk; te;jJ> mtUila kidtp jd;id Maj;jk;gz;zpdhs; vd;W nrhy;yf; Nfl;Nld;(ntsp.19:7).

thdj;jpy; fhzg;gl;l ,uz;L milahsq;fs;.

rptg;ghd nghpa tYrh;g;gk;(ntsp.12:3>4)

 mg;nghOJ NtnwhU milahsk; thdj;jpNy fhzg;gl;lJ> VO jiyfisAk;> gj;Jf; nfhk;GfisAk;> jd;jiyfspd;Nky; VO KbfisAKila rptg;ghd nghpa tYrh;g;gkpUe;jJ. mjpd; thy; thdj;jpd; el;rj;jpuq;fspy; %d;wpnyhUgq;if ,Oj;J> mitfisg; g+kpapy; tpoj;js;spw;W> gpurtNtjidg;gLfpw me;j ];jphP gps;is ngw;wTlNd> mtSila gps;isiag; gl;rpj;Jg;NghLk;gbf;F me;j tYrh;g;gk; mtSf;F Kd;ghf epd;wJ.

tYrh;g;gk; rhj;jhid Fwpf;fpwJ. mtd; tpOiff;F Kd;ghf tpbnts;sp el;rj;jpukhf fhzg;gl;ltd;. tpOiff;F gpd;G tYrh;g;gkhf khwptpl;lhd;. ,Nj mjpfhuk; 9-Mk; trdj;jpy; mtid gprhR vd;Wk; gioa ghk;ghfpa tYrh;g;gk; vd;W $wg;gl;bUf;fpwJ.  rpfg;G vd;gJ ,uj;jj;jpd; epwk;> Nahthd;.8:44-d; gb mtd; Mjp Kjy; kD\ nfhiyghjfdha; ,Uf;fpwhd;. MNgypDila ,uj;jk; rpe;jg;gl;lJKjy; ,d;Wk; mNef ghpRj;jthd;fSila rpe;Jfpwtdha; fhzg;gLfpwhd;. nghpa vd;w milnkhopahdJ mtd; ty;yik nghUe;jpatd; vd;gij Fwpg;gjha; fhzg;gLfpwJ. Mdhy; ek;Kila Njtd; rh;t ty;yikAs;sth;.

VO jiy vd;gJ VO Gw[hjpfis rhk;uh[;aq;fis jd; MSiff;Fl;gLj;jp> mitfs; %ykha; NjtDila re;ejpahd ,];uNtiy mbikg;gLj;jpdij; Fwpg;gpLfpwJ. KjyhtJ ,uh[;ak; vfpg;J> mq;Nf ,];uNty; [dq;fs; 430 tU\k; mbikfsha; fhzg;gl;lhh;fs;. ,uz;lhtJ ,uh[;ak; mrPhpah> ,];uNtypd; tlgFjpia rpiwgLj;jpdhh;fs;. %d;whtJ ,uh[;ak; ghgpNyhd;> ,];uNtypd; njd;gFjpia rpiwgLj;jpdhh;fs;.  ehd;fhtJ   ngh;rpa  rhk;uh[;aKk;  ,];uNtiy mbikaha; itj;jpUe;jJ.   Ie;jhtJ   fpNuf;f rhk;uh[;aKk;  ,];uNtiy mbikaha; itj;jpUe;jJ. MwhtJ Nuhk rhk;uh[;ak; ,];uNtiy Mz;lJ. ,NaRTk; Nuhk Ml;rpapd; fhyj;jpy; jhd; gpwe;jhh;.

jhdpNaypd; vOgjhtJ thu jhprdj;jpd; gb> tpOe;J Nghd Nuhk rhk;uh[;a ehLfs; kPz;Lk; caph;ngWk;. VO tU\ cgj;jpufhyj;jpy; ,e;ehLfs; jhd; me;jp fpwp];JTf;F mjpfhuk; nfhLf;Fk;. jiyapy; fhzg;gl;l Kbfs; vd;gJ fphPlq;fis Fwpf;fpwJ. gj;J nfhk;Gfs; vd;gJ Nuhk rhk;uh[;aj;jpd; filrp gj;J ,uh[hf;fspd; ehLfis Fwpf;fpwjha; fhzg;gLfpwJ.   tYrh;g;gj;jpd; thy; thdj;jpd; el;rj;jpuq;fspy; %d;wpnyhUgq;if ,Oj;J> mitfisg; g+kpapy; tpoj;js;spw;W. thy; vd;gJ rhj;jhdpd; je;jpuKs;s thh;j;ijfis Fwpf;fpwJ. NjtDila rpU\;bfspy; vy;yhk; rh;g;gkhdJ kfhje;jpuKs;sjhapUe;jJ. MjpapNy Vthis je;jpukhd thh;j;ijapdhy; tpoj;js;spw;W. mjpdhy; jhd; gprhR tpOe;j NghJ jd;Dila je;jpuKs;s thh;j;ijfspdhy;  %d;wpy; xU gq;F J}jiuAk; ,Oj;Jf;nfhz;L te;jhd;. mtDila Njhw;wk; gy tpjq;fspy; vOjg;gl;bUe;jhYk; mtd; xU Ms;jj;Jtk; cilatdha; fhzg;gLfpwhd;(He is a person).

 ];jphPapd; tpj;jhf ,NaR gpwg;gij jLf;f rhj;jhd; vLj;j Kaw;r;rpfis Ntjj;jpd; %ykha; Ghpe;J nfhs;syhk;. ];jphPapd; tpj;J rh;g;gj;jpd; jiyia eRf;f gpwf;f NghfpwJ(Mjp.3:15) vd;W rhj;jhd; mwpe;jpUe;jhd;. Mifahy; ,e;j tpj;J gpwf;f $lhJ  vd;W MNgypd; Nky; fhaPDf;F vhpr;riy cz;lhf;fp>  MNgiy nfhd;W NghLfpwhd;. MdhYk; Njtd; Nrj; vd;Dk; Njt gf;jpAs;s kD\id Njhd;w gz;zpdhh;. Mgpufhk;> rhuhs; %ykhf   ];jphPapd; tpj;J gpwf;Fk; vd;W  rhj;jhd; mwpe;J 25 tUlk; gps;isapy;yhj gb  jLj;jhd;. Mdhy; fh;j;jh; thf;Fkhwhjth; thf;Fj;jj;jj;jpd; gps;isahfpa <rhf;if nfhLj;jhh;. mjd; gpd;G <rhf;F> nuNgf;fhs; %ykhf ];jphPapd; tpj;J gpwf;Fk; vd;W mwpe;J mth;fSf;F gps;isapy;yhj gb 20  tU\k; jLj;jhd;. mJTk; ntw;wpg;ngwtpy;iy. <rhf;F jd; kidtpf;fha; ntz;bf;nfhz;l NghJ fh;j;jh; mtd; Ntz;Ljiy Nfl;L Vrh> ahf;Nfhig nfhLj;jhh;.  Vrh> ahf;NfhGf;Fs; tpNuhjj;ij vOg;gp tpl;lhd;. ahf;Nfhig mopf;Fk;gb jpl;lk; jPl;bdhd;> mjpYk; rj;JUTf;F n[ak; fpilf;ftpyiy. ,];uNty; [dq;fs; vfpg;jpNy fhzg;gl;l NghJ mth;fis kPl;Fk;gb NkhNr gpw;fg;Nghfpwhd; vd;gijawpe;J 2 tajpw;Fl;gl;l Mz;gps;isfis vy;yhk; nfhd;W NghLk;gbf;F rj;JU ghh;Nthid Vtpdhd;. MdhYk; fh;j;jh; NkhNria fpUigaha; ghJfhj;jhh;.  filrpahf  ];jphPapd; tpj;jhf ,NaR gpwe;j NghJ VNuhJit Vtptpl;L  ,uz;L tajpw;Fl;gl;l Mz;gps;isfis vy;yhk; nfhd;W NghLk; gbf;F  Kaw;rpj;jhd;. mjpYk; Njhy;tpiaf; fz;lhd;.  ,NaRit rpYitapy; miwe;jhy; mNjhL mth; fij Kbe;JtpLk; vd;W epidj;J> A+jhRf;Fs;shf GFe;J ,NaRitf; fhl;bnfhLf;Fk;gb nra;jhd;. ,NaR khpj;jTld; fy;yiwapy; Kj;jpiufs; Nghl;L ghJfhj;jhd;. mjpYk; Njhy;tpiaf; fz;lhd;> ,NaR n[apj;jhh;. Njhy;tpNa rhj;jhDila tuyhW.

Mz;gps;is(ntsp.12:5>6)

rfy [hjpfisAk; ,Ug;Gf;Nfhyhy; MSifnra;Ak; Mz;gps;isia mts; ngw;whs;> mtSila gps;is Njtdplj;jpw;Fk; mtUila rpq;fhrdj;jpdplj;jpw;Fk; vLj;Jf;nfhs;sg;gl;lJ. ];jphPahdts; tdhe;juj;jpw;F Xbg;Nghdhs;> mq;Nf Mapuj;jpUE}w;wWgJehssTk; mtisg; Ngh\pg;gjw;fhfj; Njtdhy; Maj;jkhf;fg;gl;l ,lk; mtSf;F cz;lhapUe;jJ.

 ,Ug;Gf;Nfhyhy; MSif nra;fpwth; vd;gJ ,NaRfpwp];Jit Fwpf;fpwJ. mth; rfy [hjpfisAk; MStjw;F mjpfhuk; ngw;wth;. mth; ,g;NghJ ek;Kila Mz;ltuha; fhzg;gLtJ khj;jpuky;y>  1000 tUl murhl;rpapy; rfy [hjpfisAk; ePjpNahLk;> epahaj;NjhLk;> fz;bg;NghLk; MSif nra;thh;. me;j gps;is guNyhfj;jpw;F vLj;Jf;nfhs;sg;gl;lJ. mth;fs; ghh;j;Jf;nfhz;bUf;ifapy;>  cau vLj;Jf;nfhs;sg;gl;lhh;. mth;fs; fz;fSf;F kiwthf xU Nkfk; mtiu vLj;Jf;nfhz;lJ(mg;. 1:9),NaR ,g;NghJ gpjhtpd; tyJ ghhprj;jpy; fhzg;gLfpwhh;.

 MwhtJ trdj;jpy; Mz; Foe;ijia ngw;nwLj;j ];jphP rhj;jhDf;F jg;g thdhe;juj;jpw;F Xb NghtJ gw;wp vOjg;gl;Ls;sJ. xUNtis ekf;Fs;shf Nfs;tp  vOk;gf; $Lk;. ,NaR gpwe;J Rkhh; 2000 tU\q;fs; Mfptpl;lJ. Mdhy; ehk; ,g;NghJ cgj;jput fhy rk;gtq;fisf; Fwpj;J jpahdpj;J nfhz;bUf;fpNwhk;> khj;jpuky;y ];jphpahdts; cgj;jput fhyj;jpd; kj;jpapy; tdhe;jpuj;jph;f;F Xbg;Nghfpwhs;. ,J vg;gbahFk;?. Ie;jhtJ trdj;jpw;Fk;> MwhtJ trdj;jpw;Fk; ,ilapy; rigapd; fhyk; milg;gl;L fplf;fpwJ.  vg;gb jhdpNaypd; 69 thuj;jpw;Fk;> 70thuj;jpw;Fk; Rkhh; 2000 tU\q;fs; milg;gl;L fplf;fpwNjh mJ  Nghy Ie;jhtJ trdj;jpw;Fk; MwhtJ trdj;jpw;Fk; ,ilapYk; nge;njNfh];Nj ehs; Kjy; rig vLj;Jnfhs;sg;gLfpw ehs; kl;Lk; milgl;L cs;sJ.

tYrh;g;gj;NjhL Aj;jk;(ntsp.12:7-9)

 thdj;jpNy Aj;jKz;lhapw;W> kpfhNtYk; mtidr; Nrh;e;j J}jh;fSk; tYrh;g;gj;NjhNl Aj;jk;gz;zpdhh;fs;> tYrh;g;gKk; mijr;Nrh;e;j J}jUk; Aj;jk;gz;zpAk; n[aq;nfhs;stpy;iy.  thdj;jpy; mth;fs; ,Ue;j ,lKk; fhzg;glhkw;Nghapw;W.  cyfkidj;ijAk; Nkhrk;Nghf;Ffpw gprhR vd;Wk; rhj;jhd; vd;Wk; nrhy;yg;gl;l gioa ghk;ghfpa nghpa tYrh;g;gk; js;sg;gl;lJ> mJ g+kpapNy tpoj;js;sg;gl;lJ> mjNdhNl$l mijr;Nrh;e;j J}jUk; js;sg;gl;lhh;fs;.

thdj;jpy; Aj;jk;

kpfhNtYk; mtDila J}jh;fSk; xUGwk;. rhj;jhDk; mtDila J}jh;fSk; kWGwk;.  thdj;jpNy Aj;jKz;lhapw;W. kpfhNty; cgj;jput fhyj;jpd; kj;jpapy; ,];uNtyh;fSf;fhf vOk;Gk; J}jd;. mtid Fwpj;J cq;fs; mjpgjpahfpa kpfhNty;(jhdp.10:21)> gpujhd mjpgjpahfpa kpfhNty;(jhdp.10:13) vd;Wk; $wg;gl;Ls;sJ.

rhj;jhd; ,g;nghOJ eufj;jpy; ,y;iy. kj;jpa thdj;jpy;  fhzg;gLfpwhd;.  Mfhaj;J mjpfhu gpuG(vNg.2:2)> ,g;gpugQ;rj;jpd; Njtdhdtd;(1nfhhp.4:4)> thdkz;lyq;fspYs;s nghy;yhj Mtpfspd; Nrid(vNg.6:12) vd;W gytpjq;fspy;  rhj;jhid ,Ug;gplk; gw;wp Ntjk; $WfpwJ. rhj;jhd; Aj;jk; gz;zpAk; n[aq;nfhs;stpy;iy. khwhf gioa ghk;ghfpa nghpa tYrh;g;gk; js;sg;gl;lJ> g+kpapNy tpoj;js;sg;gl;lJ. ,NaR rhj;jhDila tpSifiag;gw;wp $Wk;NghJ  rhj;jhd; kpd;diyg;Nghy thdj;jpypUe;J tpOfpwijf; fz;Nld;(Y}f;fh.10:18). Vd; ,g;NghJ kpfhNty; J}jd; tYrh;g;gj;ij tpoj;js;stpy;iy. jil nra;fpw Mtpahdth; G+kpapy; cs;shh;.  jil nra;fpwth; kzthl;b rigNahL nrd;wgpd;G jhd; rhj;jhd; KOtJkha; G+kpapy; fphpia nra;aKbAk;. ,g;NghNj rhj;jhdpd; Mtpfshfpa gprhRfspd; fphpiafs; G+kpapy; mjpfkha; fhzg;gLk; vd;why;> rhj;jhd; G+kpapy; tpoj;js;sg;gLk; NghJ vt;tstha; fhzg;gLk;!

thdj;jpy; fspg;G(ntsp.12:10-12)

thdj;jpNy xU nghpa rj;jKz;lhfp ,ul;rpg;Gk; ty;yikAk; ekJ NjtDila uh[;aKk;> mtUila fpwp];Jtpd; mjpfhuKk; cz;lhapUf;fpwJ> ,uTk; gfYk; ek;Kila NjtDf;F Kd;ghf ek;Kila rNfhjuh;Nky; Fw;wQ; Rkj;Jk;nghUl;L mth;fs;Nky; Fw;wQ;rhl;Lfpwtd; jhoj;js;sg;gl;Lg;Nghdhd;.

thdj;jpy; vLj;Jnfhs;sg;gl;l ghpRj;jthd;fspd; kj;jpapy; fspg;Gz;lhfpwJ. fhuzk; rhj;jhd; kj;jpahfhaj;jpy; fhzg;gLk;NghJ mtDila Ntiy vd;d> NjtDila gps;isfspd; Nky; Fw;wQ; Rkj;Jtjha; fhzg;gLfpwJ.

NahGit Fwpj;J  Fw;wk; rhl;Ltij Ntjj;jpy; thrpf;f KbAk;.  rhj;jhd; fHj;jUf;Fg; gpujpAj;jpukhf: NahG tpUjhthfth NjtDf;Fg; gae;J elf;fpwhd;? ePH mtidAk; mtd; tPl;ilAk; mtDf;F cz;lhd vy;yhtw;iwAk; Rw;wp Ntypailf;ftpy;iyNah? mtd; iffspd; fphpiaia MrPh;tjpj;jPH. mtDila rk;gj;J Njrj;jpy; ngUfpw;W. MdhYk; ck;Kila ifia ePl;b mtDf;F cz;lhditnay;yhk; njhLtPuhdhy;> mg;nghOJ mtd; ckJ Kfj;Jf;F vjpNu ck;ikj; Jh\pf;fhNdh ghUk; vd;whd;(NahG.1:9-11).

 ,NaRit nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf;nfhz;L mtUila ,uj;jj;jhy; fOtg;gl;lth;fs; Nky; Fw;wk; rhl;Lfpwtdhf  rhj;jhd; fhzg;gLfpwhd;. Mifahy; jhd; ehk; NjtDila gps;isfspd;  Nky; Fw;wk; fz;Lgpbf;f Kaw;rpf;Fk; NghJ> ehk; ahUila Mtp cilath;fshf fhzg;gLfpNwhk; vd;gij Nrhjpj;jwptJ ey;yJ.

Fw;wk; rhlLfpwtid n[apg;gJ vg;gb? Ml;Lf;Fl;bapd; ,uj;jj;jpdhYk;  rhl;rpapd; trdj;jpdhYk; mtid n[apf;f KbAk;. ,uz;L rhl;rpfSila Copaj;jpdhy; ,NaRit Vw;Wnfhz;lth;fs; cgj;jputfhyj;jpy; ,e;j MAjq;fs; %ykha; n[apj;jhh;fs;. ,e;ehl;fspy; fhzg;gLfpw Mz;ltUila gps;isfshfpa ekf;Fk; ,itfNs MAjq;fs;. khh;l;bd; Y}jiu xUKiw mtUila ghtgl;baiy fhz;gpj;J rhj;jhd; Fw;wk; rhl;bdNtisapy;> Y}jh; me;jg;ght gl;baypd; Nky; ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jk; rfy ghtq;fisAk; ePf;fp vd;id Rj;jpfhpj;jpUf;fpwJ vd;W vOjpdhuhk;. ,NaR fpwp];Jtpd; ,uj;jk; ek;ik ePjpkhd;fsha; khw;WfpwJ(Nuhkh; 5:9).

rhl;rpapd; trdj;jpdhYk; mtid n[apf;f KbAk;.  Njttrdj;ij ,uz;L gjq;fspy; Fwpg;gplyhk;. Logos &  Rhema.  Logos vd;why; KOtJkhf Njtdhy; $wg;gl;l thh;j;ij. KO Ntjhfkj;ijAk; Fwpf;fpwJ.  Rhema vd;why; Ro;epiyfSf;F Vw;wtpjj;jpy; gad;gLj;jg;gLfpw Njt thh;j;ij(Specific sayings according to the situations). ,e;j MAjk; tpRthrpfSf;F nfhLf;fg;gl;l Xsrjk;. ,NaRNt ,jw;F  ey;y xU cjhuzk;. ,NaR Qhd];;ehdk; ngw;W Nahh;jhdpy; ,Ue;J fiuNawpd clNd> gprhrpdhy; Nrhjpf;fg;gLk; gbf;F tdhe;juj;jpw;F nfhz;L Nghfg;gLfpwhh;. ,e;j ,lj;jpy; gad;gLj;jg;gl;Ls;s Njttrdk; vd;w gjk; Rhema-vd;w fpNuf;f thh;j;ijahf fhzg;gLfpwJ. Rhema vd;w Njttrdkhfpa Mtpapd; gl;laj;ij gad;gLj;jp> rj;JUit Mz;lth; Nkw;nfhs;Sfpwhh;(kj;. 4:1-11). Mz;ltUila thh;j;ijapd;gb ek;Kila tho;f;if fhzg;gLk;NghJ> mNj rhl;rpapd; trdj;ij MAjkhf khw;wp rj;JUit n[apf;fKbAk;.

Mifahy; guNyhfq;fNs! mitfspy; thrkhapUf;fpwth;fNs! fsp$Uq;fs;. g+kpapYk; rKj;jpuj;jpYk; FbapUf;fpwth;fNs! INah> gprhrhdtd; jdf;Ff; nfhQ;rf;fhykhj;jpuk; cz;nld;W mwpe;J> kpFe;j Nfhgq;nfhz;L> cq;fsplj;jpy; ,wq;fpdgbahy;> cq;fSf;F Mgj;JtUk; vd;W nrhy;yf;Nfl;Nld;. ,dp fhzg;gLfpw %d;wiu tUlKk; kfh cgj;jput fhykhFk;. mJjhd; rhj;jhDf;F nfhLf;fg;gl;l nfhQ;rf;fhyk;. mg;NghJ ,Jtiu fz;buhj cgj;jputk; tUk;.

#hpaid mzpe;jpUe;j ];jphPapd; cgj;jputq;fs;(ntsp.12:13-16)

tYrh;g;gkhdJ jhd; g+kpapNy js;sg;gl;lij mwpe;J> me;j Mz;gps;isiag;ngw;w ];jphPiaj; Jd;gg;gLj;jpdJ.  ];jphPahdts; me;jg; ghk;gpd; Kfj;jpw;F tpyfp> xU fhyKk;(xUtUlk;)> fhyq;fSk;(,uz;L tUlk;)> miuf;fhyKk;(miu tUlk;) Mf %d;wiu tU\k; Njtdhy; tdhe;jpuj;jpy;  Maj;jkhf;f ,lj;jpy; Ngh\pf;fg; glj;jf;fjha;   Jhpjkha; gwe;J NghFk; gb ngUq;fOfpd; ,uz;L rpwFfs; mtSf;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ.  rj;JUtpd; cgj;jputj;jpw;F jg;g ,];uNtyUf;F gwe;J nry;tjw;F fOfpd; rpwF nfhLf;fg;gLfpwJ. Mz;lth; $Wfpwhh; ehd; vfpg;jpaUf;Fr; nra;jijAk;> ehd; cq;fisf; fOFfSila nrl;ilfspd;Nky; Rke;J> cq;fis vd;dz;ilapny Nrh;j;Jf;nfhz;lijAk;> ePq;fs; fz;bUf;fpwPh;fs;(ahj;.19:4). vfpg;jpypUe;J ,];uNty; [dq;fis fOfpd; rpwfpd; fPo; Rke;J te;eJNghy> cgj;jputfhyj;jpYk; Mzlth; mth;fSf;F fOfpd; rpwFfisf;nfhLj;J Jhpjkha; milf;fyg;gl;lzj;jpw;Fs;shf nfhz;L Ngha; Nrh;g;ghh;.  vd; [dNk> eP Ngha; cd; miwfSf;Fs;Ns gpuNtrpj;J> cd; fjTfisg; g+l;bf;nfhz;L> rpdk; fle;JNghFkl;Lk; nfhQ;rNeuk; xspj;Jf;nfhs;(Vrhah.26:20) vd;w jPh;f;fjhprd thh;j;ij me;ehspy; epiwNtWk;.

];jphPf;F nfhLf;fg;gl;l ngUq;fOfpd; ,uz;L rpwFfs

mth;fs; xspj;Jf;nfhs;Sfpw gl;lzk; “ngl;uh” vd;W $wg;gLfpwJ. fhuzk; ,J xU muzpg;ghd efuk;. xNu xU Eiothapy; jhd; cz;L. ,e;efuk; gioa Vw;ghl;L VNjhkpa efukha; fhzg;gLfpwJ. Nahh;jhd; Njrj;jpd; njd;gFjpapy; fhzg;gLfpwJ.

NkYk;> ghohf;Ffpw mUtUg;igf;Fwpj;Jj; jhdpNay; jPh;f;fjhprp nrhy;ypapUf;fpwhNd. thrpf;fpwtd; rpe;jpf;ff;fltd;. ePq;fs; mijg; ghpRj;j ];jyj;jpy; epw;ff; fhZk;NghJ>  a+Njahtpy; ,Uf;fpwth;fs; kiyfSf;F Xbg;Nghff;flth;fs;.  tPl;bd;Nky; ,Uf;fpwtd; jd; tPl;bNy vijahfpYk; vLg;gjw;F ,wq;fhjpUf;ff;fltd;.  taypy; ,Uf;fpwtd; jd; t];jpuq;fis vLg;gjw;Fj; jpUk;ghjpUf;ff;fltd;.  me;ehl;fspNy fh;g;gtjpfSf;Fk; ghy;nfhLf;fpwth;fSf;Fk; INah. ePq;fs; Xbg;NghtJ khhpfhyj;jpyhtJ> Xa;TehspyhtJ> rk;gtpahjgbf;F Ntz;bf;nfhs;Sq;fs;.  Vnddpy;> cyfKz;lhdJKjy; ,Jtihf;Fk; rk;gtpj;jpuhjJk;> ,dp NkYk; rk;gtpahjJkhd kpFe;j cgj;jputk; mg;nghOJ cz;lhapUf;Fk;. me;ehl;fs; Fiwf;fg;glhjpUe;jhy;> xUtdhfpYk; jg;gpg;Nghtjpy;iy> njhpe;Jnfhs;sg;gl;lth;fspdpkpj;jNkh me;j ehl;fs; Fiwf;fg;gLk;(kj;.24:15-22). vd;w jPh;;f;fjhprd thh;j;ij me;ehspy; epiwNtWk;.

];jphP Xbg;Nghfpw Ntisapy; nts;sq;nfhz;LNghFk;gbf;Fg; ghk;ghdJ jd; thapypUe;J xU ejpNghd;w nts;sj;ij mtSf;Fg; gpd;dhf Cw;wptpl;lJ.  g+kpahdJ ];jphPf;F cjtpahfj; jd; thiaj; jpwe;J> tYrh;g;gk; jd; thapypUe;J Cw;wpd nts;sj;ij tpOq;fpdJ. rj;JU nts;sk; Nghy tUk;NghJ mtDf;F tpNuhjkhf nfhbNaw;Wfpw fh;j;jUila Mtpahdth; ekf;Fz;L.

 thdhe;juj;jpw;F Xbg;Nghdth;fis xd;Wk; nra;a KbahJ. mjdhy; tYrh;g;gkhdJ ];jphPapd;Nky; Nfhgq;nfhz;L> NjtDila fw;gidfisf; iff;nfhs;Sfpwth;fSk;> ,NaRfpwp];Jitf;Fwpj;Jr; rhl;rpia cilath;fSkhfpa mtSila re;jjpahd kw;w A+jh;fNshL Aj;jk;gz;zg;Nghapw;W. mNdf A+jh;fs; cgj;jput fhyj;jpy; ,ul;rpf;fg;gLthh;fs;> mth;fspy; mNdfh; ,uj;j rhl;rpfsha; khpg;ghh;fs;. ,NaR  Ie;jhk; Kj;jpiuia cilj;jNghJ> Njttrdj;jpdpkpj;jKk; jhq;fs; nfhLj;j rhl;rpapdpkpj;jKk; nfhy;yg;gl;lth;fSila Mj;Jkhf;fisg; gypgPlj;jpd; fPNo fhzg;gl;lhh;fs;.  me;j A+jh;fs; Njtid Nehf;fp> g+kpapd;Nky; FbapUf;fpwth;fsplj;jpy; vq;fs; ,uj;jj;ijf;Fwpj;J vJtiuf;Fk; epahaj;jPh;g;Gr;nra;ahkYk; gopthq;fhkYk; ,Ug;gPh; vd;W kfh rj;jkpl;Lf; $g;gpl;lhh;fs;. mth;fs; jq;fisg;Nghyf; nfhiy nra;ag;glg; Nghfpwth;fshfpa jq;fs; cld; gzptpilf;fhuUk; jq;fs; rNfhjuUkhdth;fspd; njhif epiwthFksTk; ,d;Dq;nfhQ;rf;fhyk; ,isg;ghwNtz;Lk; vd;W mth;fSf;Fr; gjpy; nrhy;yg;gl;lJ. me;j cld; gzptpilf;fhuUk; jq;fs; rNfhjuUkhdth;fshfpa A+jh;fspd; njhif epiwNtWk; fhyk; ,e;ehs;fsha; fhzg;gLk;.

Leave a comment