Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் – விளக்கவுரை

அதிகாரம் - 1

KfTiu (1: 1-3)

ntspg;gLj;jy; G];jfk; Njtdhfpa fh;j;jh;> ,NaRTf;F xg;Gtpj;jJk;> mth;  jk;Kila    J}jid mDg;gp jd; Copaf;fhudhfpa NahthDf;F ntspg;gLj;jpdJkhd tpN\rkhFk;. G+Htfhyq;fspy; gq;Fgq;fhfTk;> tiftifahfTk;> jPHf;fjhprpfs; %ykha;g; gpjhf;fSf;Fj; jpUTsk; gw;wpd Njtd;> ,e;jf; filrp ehl;fspy; Fkhud; %ykha; ekf;Fj; jpUTsk;gw;wpdhH (vgpNu. 1:1>2). Nahthd; ,e;j G];jfj;ij ifahy; vOjpdtNdad;wp  Mf;fpNahNdh> njhFj;jtNdh my;y. ,NaRNt ,e;j G];jfj;ij cUthf;fpath;. ntspg;gLj;jy; G];jfkhdJ rhpj;jpu G];jfk; my;y> ,J xU jPh;f;fjhprd G];jfk;. ,J ele;j rk;gtq;fis gw;wp $whky;> ,dpr; rk;gtpf;fg;Nghfpw fhhpaq;fis gw;wp $Wk;.

fp.gp. Kjyhk; E}w;whz;bd; filrpapy; Nahthd; Njt trdj;jpdpkpj;jKk; ,NaRfpwp];Jitg; gw;wpa rhl;rpapdpkpj;jKk; gj;K vd;Dk; jPtpy; rpiw itf;fg;gl;lhh;;;. me;ehl;fspy; rigapd; fhyq;fisg;gw;wpAk;> cyfj;jpd; Kbitg;gw;wpAk;  NahthDf;F ntspg;gLj;jg;gLfpwJ. ,NaR guNkwp nrd;w gpd;G> gpjh ,NaRTf;F xg;Gtpj;jij> rhPukhfpa rig mwpe;Jnfhs;Sk;gb NahthDf;F gj;K jPtpy; ntspg;gLj;jpdhh;.  ntspg;gLj;jpd tpN\rk; Ntjj;jpy;  nfhLf;f gltpy;iynadpy; Ntjk; KbTwhj G];jfkha; Ngha;tpLk;. NjtDila gps;isfspd; KbT vd;d vd;gJk; njhpahky; NghapUf;Fk;.  ,e;j G];jfj;jp;y; ngUk; gFjp ,NaRtpd; ,uz;;lhk; tUifiag; gw;wp vOjg;gl;Ls;sJ.

gj;K jPtpy; Nahthd;

fpNuf;fgjj;jpy; ntspg;gLj;jy; vd;why; mg;Nghfhypg;]; vdg;gLk;.  mg;Nghfhypg;]; vd;gJ  jpiu ePf;fg; gLjy; my;yJ kiwnghUs; tpsf;fg;gLjy; vd;gjhFk;. jhdpNaYf;F nfhLf;fg;gl;l jhprdq;fs; (jhdpNay; – mjpfhuq;fs; 7 Kjy; 12 tiu) ,e;j ntspg;gLj;jy; G];jfj;NjhL kpfTk; njhlh;GilajhFk;. jhdpNay;  jhprdj;jpd; tpsf;fj;ij Mz;lthplj;jpy; Nfl;lhh;. mjw;F Mz;lth; $wpdhh; ,e;j thh;j;ijfs; KbT fhykl;Lk; Gijg;nghUshf itf;fg;gl;Lk;> Kj;jhpf;fg; gl;Lk; ,Uf;Fk;(jhdp.12:9). jhdpNaYf;F Kj;jhpf;fg;gl;lij> kiwf;fg;gl;lij Njtd; NahthDf;F ntspg;gLj;jpdhh;. Mifahy; jhd; ,e;jg; G];jfj;jpYs;s jPh;f;fjhprd trdq;fis Kj;jpiu Nghl Ntz;lhk;>  fhyk; rkPgkhapUf;fpwJ (ntsp:22:10) vd;W  $Wfpwhh;.

ntspg;gLj;jpd G];jfk; MrPh;thjj;NjhL Muk;gpf;fpwJ. ,e;j jPh;f;fjhprd trdq;fis thrpf;fpwtDk;> Nfl;fpwth;fSk;> ,jpy; vOjpapUf;fpwitfisf; iff;nfhs;Sfpwth;fSk; ghf;fpathd;fs;> fhuzk; fhyk; rkPgkhapUf;fpwJ(ntsp.1:3). ,jd; KbTk; Mrph;thjj;NjhL KbfpwJ.   ,Njh> rPf;fpukha; tUfpNwd;> ,e;jg; G];jfj;jpYs;s jPh;f;fjhprd trdq;fisf; iff;nfhs;Sfpwtd; ghf;fpathd;;(ntsp.22:7). Mdhy;> ,e;j G];jfj;jpypUe;J xd;iwAk; vLf;fTk;> $l;lTk; $lhJ vd;Wk; Ntjk; vr;rhpf;fpwJ(ntsp. 22:18>19). ,e;j G];jfj;jpd; rfy ntspg;ghLfisAk; Ghpe;J nfhs;s Kbatpy;iynad;whYk; thrpg;gth;fs; ghf;fpathd;fs;.  thrpf;f njhpatpy;iynad;whYk; thrpg;gijf; Nfl;gth;fs; ghf;fpathd;fs;> thrpj;J iff;nfhs;Sfpwth;fs; kpfTk; ghf;fpathd;fs;. thrpj;J> Nfl;L iff;nfhs;Sk;NghJ Njtd; ghf;fpathdha; khw;Wthh;.

rigfSf;fhd tho;j;Jiu(1: 4-5)

NkNy Fwpg;gp;lg;gl;Ls;s trdq;fspy; rigfSf;fhd tho;j;Jiu vOjg;gl;bUf;fpwJ. MrpahtpYs;s VOrigfs; vd;W vOjg; gl;lhYk; fpwp];JTf;F gpd;G VO fhyq;fspy; fhzg;glNghfpw vy;yhrigfis Fwpf;fpwjha; fhzg;gLfpwJ.  VO rigapd; fhyk; vd;W Fwpg;gpLk; NghJ nge;njnfh];Nj ehspy; Jtq;fp rigapd; fhyk; Kjy;> ,NaR fpwp];Jtpd; ,ufrpa tUif (Rapture)   kl;Lk;  fhzg;gLfpw rigfspd; fhykhFk;.

Nahthd; MrpahtpYs;s VOrigfisAk; jphpNaf NjtDila ehkj;jpy; tho;j;Jfpwhh;. ,Uf;fpwtUk;> ,Ue;jtUk>; tUfpwtUkhd> gpjhthfpa NjtdhYk;> mtUila rpq;fhrdj;jpw;FKd;ghf ,Uf;fpw ghpRj;j MtpahdtuhYk; (Mtpahdth; xUtNu – VO Mtpfs; vd;gJ Mtpahdth; ntspg;gLfpw VO tpjq;fis Fwpg;gpLfpwJ. cjhuzkhf> ghpRj;jKs;s Mtpahdth;> epj;jpa Mtpahdth;> Njw;Wk; Mtpahdth;> rj;jpa Mtpahdth;> fpwp];JtpDila Mtpahdth;>  tpz;zg;gj;jpd; Mtpahdth;> Rl;nlhpg;gpd; Mtpahdth;..). cz;ikAs;s rhl;rpAk;> khpj;NjhhpypUe;J Kjw;gpwe;jtUk;> g+kpapd; uh[hf;fSf;F mjpgjpAkhfpa ,NaRfpwp];JtpdhYk; MrpahtpYs;s vNgR> rpkph;dh> ngh;fK> jpaj;jPuh> rh;ij> gpynjy;gpah kw;Wk; yNthjpf;Nfah rigfSf;F  fpUigAk; rkhjhdKk; cz;lhtjhf vd;W tho;j;JjNyhL Muk;gpf;fpwhh;.

,NaR rigf;F ghul;bd Mr;rhpakhd md;G(1:6)

,NaR Ke;jp ek;kplj;jpy; md;G$h;e;jhh;. mtUila md;gpd; mfyj;ijAk;> Moj;ijAk;> ePsj;ijAk;> cauj;ijAk; rhjhuz ek;Kila mwptpdhy; mwpe;J nfhs;StJ ,ayhj fhhpak;. ey;y kD\Df;fhf xUtd; jd; [Ptidf; nfhLf;ff; $Lk;. Mdhy; ,NaR ehk; ghtpfsha; ,Uf;Fk;NghJ ekf;fha; jk;Kila [Ptid fy;thhpapy; Cw;wptpl;lhh;. mtH jk;Kila [Ptid ekf;fhf nfhLj;jjpdhNy md;G ,d;dnjd;W mwpe;jpUf;fpNwhk;.(1Nahthd;:3:16). fy;thhpia Nehf;fpg; ghh;f;Fk;NghJ  ,NaRtpd; tpiyNawg;ngw;w md;igf; fhzKbfpwJ. ,uj;jk; rpe;Jjy; ,y;yhky; ght kd;dpg;G ,y;iy (vgp. 9:22).  jd; filrp nrhl;L ,uj;jj;ij $l ehk; ghtq;fsw fOtg;gLk;gb nfhLj;jhh;. mtUila ghpRj;j ,uj;jj;jpdhNy ghtq;fsw fOtp> gpjhthfpa NjtDf;FKd;ghf ek;ik uh[hf;fSk; Mrhhpah;fSkhf;fpd mtUf;F kfpikAk; ty;yikAk; vd;nwd;iwf;Fk; cz;lhtjhf.

Nkfq;fSlNd tUfpwhh;;(1:7>8)

“,Njh> Nkfq;fSlNd tUfpwhh;” vd;gJ ,NaRtpd; gfpuq;ftUifia ,uz;lhk; tUifia Fwpf;fpwJ. Mz;lth; kfpik nghUe;jpatuha;  xypt kiyapy; te;J ,wq;Fk;NghJ NghJ g+kpapd; Nfhj;jpuj;jhnuy;yhUk; mtiug; ghh;j;Jg; Gyk;Gthh;fs;. ,];uNty; Gj;jpuh; jhq;fs; Fj;jpdtiu Nehf;fpg; ghh;g;ghh;fs;. ,ufrpa tUifapy; iftplg;gl;lth;fs; Gyk;Gthh;fs;. ,ul;rpg;ig cjhrPdg;gLj;jpdth;fs; Jf;fpg;ghh;fs;. ,NaR gfpuq;fkhf tUk;NghJ epahahjpgjpahf tUthh;. md;W mthplk; fpUigiaAk;> ,uf;fj;ijAk; vjph;ghh;f;f KbahJ. me;j ehSf;F jg;g Ntz;Lk; vd;why; ,d;iwf;F mtiu ,ul;rfuhf  Vw;W nfhs;s Ntz;Lk;.

fz;litfs;(1:9-20)

fp.gp. 95-y; Nahthd; vNgR rigapd; Copaf;fhuuhf fhzg;gl;lhh;. me;ehs;fspy; nlhkp\pad; vd;w Nuhk rf;fputh;j;jp  rigfis kpfTk; cgj;jput gLj;jpdhd;. mtdhy; jhd; Nahthd; V[pad; flypYs;s gj;K vd;Dk; jPtpw;F ehL flj;jg; gl;lhd;. mj;jPT ,e;ehl;fspy; JUf;fp Njrj;jpd; njd;Nkw;F gFjpapy; fhzg;gLfpwJ. Nahthd; jdpikapy; Jf;fj;NjhL fhzg;gl;l Ntisapy; Mz;lth; jk;Kila J}jid mDg;gp rk;gtpf;fg; Nghfpw fhhpaq;fis ntspg;gLj;Jfpwhh;.

Nahthd; fh;j;jUila ehspy; Mtpf;Fs;shfpwhh;. Mtpf;Fs;shf fhzg;gLfpw kD\Nd Njt ,ufrpaq;fis mwpe;J nfhs;s KbAk;. khk;rPf kD\dhy; Mtpf;Fhpaitfis mwpe;J nfhs;sKbahJ. Nahthd; Nkd;ikahd fhl;rpfisf;  fhZk; Kd;G Mtpf;Fs;shf khw;wg;gLfpwhh;. mg;NghJ> NahthDf;F gpd;dhNy vf;fhsrj;jk;  Nghd;w nghpjhd xU rj;jj;ijf; Nfl;fpwhh;. me;j rj;jk; ciuj;jJ vd;d? ehd; my;ghTk; XnkfhTk;> Ke;jpdtUk; gpe;jpdtUkhapUf;fpNwd;. eP fhz;fpwij xU G];jfj;jpy; vOjp> MrpahtpypUf;fpw vNgR> rpkph;dh> ngh;fK> jpaj;jPuh> rh;ij> gpynjy;gpah> yNthjpf;Nfah vd;Dk; gl;lzq;fspYs;s VO rigfSf;Fk; mDg;G vd;W tpsk;gpdJ. NahthNdhL Ngrpdrj;jj;ij; ghh;f;fj; jpUk;gpdhh;. jpUk;gpdNghJ ,NaRtpd; kfpik nghUe;jpa rhaiy fhz;fpwhh;. NahthNdhL Ngrpdth; ,NaR fpwp];JNt.

NaRtpd; kfpik nghUe;jpa fhl;rp

“VO nghd; Fj;Jtpsf;FfisAk;>  me;j VO Fj;Jtpsf;Ffspd; kj;jpapNy> epiyaq;fp jhpj;J> khh;gUNfnghw;fr;ir fl;bapUe;j kD\FkhuDf;nfhg;ghdtihAk; fz;Nld;”;. Fj;Jtpsf;F rigf;F milahsk;. rig ghpRj;jhtpapd; epiwthfpa vz;iziag; ngw;W ,NaR vd;Dk; xspia  cyFf;F gug;GfpwJ.  ,NaRNt tpsf;F. rig tpsf;if Ve;jp nfhz;bUf;fpw tpsf;Fj; jz;L. ,NaR jk;Kila  rhPukhfpa rigapd; kj;jpapy; kiwthd tpUe;jpduha; ,d;W fhzg; gLfpwhh;. gioa Vw;ghl;bd; fhyj;jpy; fhzgl;l Mrhhpah;fs; epiyaq;fp jhpj;J> khh;gUNf nghw;f;fr;ir  fl;bapUg;ghh;fs;. mJNghy jhd; ,NaRTk; ,d;W rigapd; kj;jpapy; gpujhd Mrhhpadhf fhzg;gLfpwhh;.

VO Fj;Jtpsf;Ffspd; kj;jpapy; ,NaR

mtUila rpuRk; kapUk; ntz;gQ;irg;NghyTk; ciwe;j kioiag;NghyTk; ntz;ikahapUe;jJ – ePjpaha; epahae;jPh;f;fg;Nghfpwth;> tug;Nghfpw epahahjpgjp vd;gjw;F milahsk;. Mq;fpNya ePjpgjpfs; jiyapy; nts;is Fy;yhf;fis itj;jpUg;gij ,d;Wk; ghh;f;fyhk;. khj;jpuky;y rpuRk; kapUk; ntz;gQ;irg;Nghy fhzg; gLtJ  mth; ePz;l MARs;sth; vd;gjw;Fk; milahsk;. G+kpapy; mth; fhzg;gl;l NghJ jiy rha;f;f ,lkpy;iy> jiyapy; Ks;Kb #l;bdhh;fs;. Mdhy; ,dp mth; tUk;NghJ epahahjpgjpaha; tu Nghfpwhh;.

mtUila fz;fs; – mf;fpdp[Pthiyiag; NghypUe;jJ. epahahjpgjpapd; fz;fSf;F Kd;ghf rfyKk; eph;thzkhf fhzg;LfpwJ. cs;se;jphpaq;fis Muha;e;J mwpfpw mwpT.  G+kpapy; mth; fhzg;gl;l NghJ mtUila fz;fs; Gwhf;fz;fis NghypUe;jJ. yhrU khpj;j NghJ fz;zPh; tpl;lhh;. fz;zPNuhL n[gpj;jhh;. Mdhy; ,dp tUk;NghJ mf;fpdp [Pthiy Nghd;w fz;fis cilatuha; tug;Nghfpwhh;.

mtUila ghjq;fs; – ciyf;fsj;jpy; fha;e;j gpufhrkhd ntz;fyk;NghypUe;jJ. ,NaR G+kpapy;  fhzg;gl;l ehl;fspy; RtpN\rj;ij mwptpf;f A+Njah> fypNyah> rkhhpah gFjpfisr; Rw;wp ele;J Copak; nra;jhh;. fy;Yk;> fuLKuLkhd nfhy;nfhjh kiyapy; ,uj;jk; nrhl;l ele;J nrd;whh;.  Mdhy; ,g;NghJ rj;JUf;fis kpjpg;gjw;F ntz;fyk; Nghd;w fhy;fisAilatuha; tug;Nghfpwhh;. me;j ghjq;fspd; Kd;G vy;yh Koq;fhy;fSk; Klq;Fk;.

mtUila rj;jk; – ngUnts;sj;J ,iur;riyg;NghypUe;jJ. ,NaR ghLfis rfpj;j Ntisapy; kaph;fj;jhpf;fpwtDf;F Kd;ghf  rj;jkplhjpUf;fpw Ml;ilg; Nghy  fhzg;gl;lhh;. ,g;NghJk; nky;ypa rj;jj;NjhL mtUila trdq;fs;; %ykhf NgRfpwhh;. Mdhy;  ,NaR epahahjpgjpaha; tUk;NghJ mtUila rj;jk; ngUnts;sj;J ,iur;rypd; rj;jk; NghypUf;Fk;.

jkJ tyJfuj;jpNy VO el;rj;jpuq;fis Ve;jpf;nfhz;bUe;jhh;. el;rj;jpuq;fs; vd;gJ rigapd; J}jh;fis(Copaf;fhuh;fis)  Fwpf;fpwJ. mth; jk;Kila J}jh;fis el;rj;jpuq;fsha; Ve;jpf;nfhz;bUf;fpwhh;. Copaf;fhuh;fis fdk;gz;Zfpw Njtd;> Copaf;fhuh;fspd; Rfj;ij tpUk;Gfpw Njtd;> Copaf;fhuh;fis mf;fpdp [Pthiyfshf khw;Wfpw Njtd;> Copaf;fhuh;fSf;F jd;Dila ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;Jfpw Njtd;. mNefiu ePjpf;Fl;gLj;jpdth;fis el;rj;jpuq;fis Nghy vdnwd;iwf;Fk; gpufhrpf;fg;gz;Zfpw Njtd;. cz;ikaha; Copak; nra;Nthiu ahUk; njhlNth> mtUila fuj;jpypUe;J gwpf;fNth KbahJ. cz;ikaw;W Copak; nra;jhy; mtUila epahaj;jPh;g;gpy; ,Ue;J jg;gTk; KbahJ.

mth; thapypUe;J ,UGwKk; fUf;Fs;s gl;lak; Gwg;gl;lJ –  ,NaR G+kpapy;  fhzg;gl;l ehl;fspy;  mth; NgrpaJ Nghy xUtUk; xUf;fhYk; Ngrpajpy;iy. mtUila thapypUe;J te;jnjy;yhk; fpUig nghUe;jpa thh;j;ijfs;> md;gpd; thh;j;ijfs;> kdJUf;fj;jpd; thh;j;ijfs;> MWjypd; thh;j;ijfs;> fhaq;fl;Ljypd; thh;j;ijfs;. Mdhy;> mth; ,dp tUk; NghJ mtUila thapypUe;J epahaj;jPh;g;gpd; trdk; ntspg;gLk;. rj;JUitAk; mtd; NridiaAk; mopf;fpw gl;lakhf trdk; Gwg;gLk;. NjtDila thHj;ijahdJ IPtDk; ty;yikAk; cs;sjhAk;> ,UGwKk; fUf;Fs;s ve;jg; gl;laj;jpYk; fUf;fhdjhAk;> Mj;JkhitAk; MtpiaAk;> fZf;fisAk; CidAk; gphpf;fj;jf;fjhf cUtf; Fj;JfpwjhAk;> ,Ujaj;jpd; epidTfisAk; NahridfisAk; tifaWf;fpwjhAk; ,Uf;fpwJ (vgpnuah;:4:12).

mtUila Kfk; ty;yikaha;g; gpufhrpf;fpw #hpaidg;NghypUe;jJ – kW&gkiyapy; rP\h;fSf;F Kd;ghf kW&gkhdhh;> mth; Kfk; #hpaidg;Nghyg; gpufhrpj;jJ> mth; t];jpuk; ntspr;rj;ijg;Nghy ntz;ikahapw;W.(kj;NjA:17:2).  ,NaR G+kpapy;  fhzg;gl;l ehl;fspy;  mtUila Kfk; ,uj;jj;jpd; Nth;it tbe;j Kfk;>  ckpog;gl;l  Kfk;> miwag;gl;l Kfk;. Mdhy; epahaj;jPh;g;gpd; ehspy; ePjpapd; #hpadhf ntspg;gLthh;.

ehd; mtihf; fz;lNghJ nrj;jtidg; Nghy mtUila ghjj;jpy;tpOe;Njd; – Nahthd; ,NaRtpd; md;ghd rP\d;> ,NaRtpd; khh;gpy; rha;e;J ,isg;ghwpd rP\d;. Mdhy; ,NaRtpd; kfpik nghUe;jpa fhl;rpia fz;l NghJ nrj;jtid Nghy tpOfpwhh;.  mg;nghOJ ,NaR jd; tyJfuj;ij Nahthdpd;; Nky;itj;J> gag;glhNj> vd;W Njw;Wfpwhh;. ,NaR epahahjpgjpaha; ntspg;gl NghtJ mtUila gps;isfSf;fhf my;y. mth;fs;  NjtDila ,uh[;aj;Jf;Fhpath;fs;. kzthsid fz;L kzthl;b rig gag;gLtjpy;iy.  Mdhy; Jd;khh;f;fDf;F Mz;lth; ntspg;gLk; ehs; myWjypd; ehs;.  fpUigapd; ehl;fspy; ,NaRit nrhe;j ,ul;rfuhf Vw;Wf; nfhz;lhy; epahaj;jPh;g;Gf;Fk;> epahajpgjpf;Fk; jg;gyhk;.

khpj;Njd;> MdhYk;> ,Njh> rjhfhyq;fspYk; capNuhbUf;fpNwd;> Mnkd;> ehd; kuzj;jpw;Fk; ghjhsj;jpw;FKhpa jpwTNfhy;fis cilatuhapUf;fpNwd;. ,NaR ek;Kila ghtq;fSf;fhf khpj;jJ cz;ik. Mdhy; mth; caph;njOe;jhh;> mtUila fy;yiw khj;jpuk; ,d;Wk; jpwe;J fhzg;gLfpwJ. ,dp mth; xUNghJk; khpg;gjpy;iy. kuzj;jpw;Fk; ghjhsj;jpw;Fk; chpa jpwTNfhiy cilatuhAk; fhzg;gLfpwhh;.

nts.p 1:19Mk; trdk;> ntspg;gLj;jy; G];jfj;ij Ghpe;J nfhs;tjw;F nfhLf;fg;gl;l jpwTNfhy;(Key).  (fz;litfs;;> ,Uf;fpwitfs;;> ,itfSf;Fg;gpd;G rk;gtpg;gitfs;). fz;litfs; – kD\Fkhud; VO nghd; Fj;Jtpsf;Ffspd;  kj;jpapNy cyhTfpw kfpik nghUe;jpa fhl;rp    (1mjpfhuk; 13-20). ,Uf;fpwitfs; – VOrigfspd;  fhyk;(2>3mjpfhuq;fs;). ,itfSf;Fg;gpd;G rk;gtpg;gitfs; – rig vLj;Jf;nfhs;sg;gl;l gpd;G elf;fpw rk;gtq;fs;     (4 – 22 mjpfhuq;fs;). vd; tyJfuj;jpy; eP fz;l VO el;rj;jpuq;fspd; ,ufrpaj;ijAk;> VO nghd; Fj;Jtpsf;Ffspd; ,ufrpaj;ijAk; vOJ> me;j VO el;rj;jpuq;fSk; VO rigfspd; J}jh;fshk;> eP fz;l VO Fj;Jtpsf;FfSk; VO rigfshk”.

Leave a comment