Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

நேபுகாத்நேச்சார் நிறுத்தின பொற்சிலை

mjpfhuk; - 3

nghw;rpiy(jhdp.3:1)

 

uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH mWgJ Ko(90mb)  cauKk; MW Ko(9mb) mfyKkhd xU nghw;rpiyia gz;Ztpj;J> ghgpNyhd; kfhzj;jpypUf;fpw J}uh vd;Dk; rkg+kpapNy epWj;jpdhd;. ,J uh[htpd; rpiyahfNth my;yJ ghgpNyhdpa tpf;fpufq;fspd; &gkhfNth ,Ue;jpUf;f$Lk;;. ,uz;lhk; mjpfhuj;jpy; uh[h fz;l nrhg;gdj;ij jhdpNay; $Wk; NghJ “nghd;dhd jiy ePNu” vd;W $Wfpwhh;. xU Ntis mjd; gb NeGfhj;Ner;rhh; jd; rpiyia epWtpapUf;fTk; $Lk;. NeGfhj;Ner;rhH jd;Dila Ml;rpapd; ve;j tU\j;jpy; ,e;j rpiyia epWtpdhh; vd Ntjk; $wtpy;iy. Mdhy; mtUila Ml;rpapd; ,Ugj;jp%d;whk; tU\j;jpy; epWtpdjhf fUjg;gLfpwJ. ,e;j Ntisapy; jhdpNay; vq;F fhzg;gl;lhh; vd;Wk; Ntjj;jpy; vOjg;gltpy;iy.

rpiyapd; gpujp\;il(jhdp.3:2>3)

 

NeGfhj;Ner;rhH NjrhjpgjpfisAk;> mjpfhupfisAk;> jiytiuAk;> epahahjpgjpfisAk;> nghf;fp\f;fhuiuAk;> ePjprh];jpupfisAk;> tprhupg;Gf;fhuiuAk;> ehLfspYs;s cj;jpNahf];jH ahtiuAk; mth; epWj;jpd rpiyapd; gpujp\;ilf;F tUk;;gb mioj;jhd;. mjd;gb mth;fs; te;J Nrh;e;J> NeGfhj;Ner;rhh; epWj;jpd rpiyf;F vjpuhf epd;whh;fs;.

uh[htpd; fl;lis(jhdp.3:4-6)

 

vf;fhsk;> ehfRuk;> fpd;duk;> tPiz Rukz;lyk;> jk;GU Kjyhd rfytpj fPjthj;jpaq;fspd; rj;jj;ij rfy [dq;fSk;> [hjpfSk;> ghi\f;fhuUk;; Nfl;Fk;NghJ> midtUk; jhotpOe;J> uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH epWj;jpd nghw;rpiyia gzpe;J nfhs;sNtz;Lk;. vtdhfpYk; jhotpOe;J> gzpe;Jnfhs;shkw;Nghdhy;> mtd; me;NeuNk vhpfpw mf;fpdpr;R+isapd; eLtpy; Nghlg;gLthd; vd;gJ uh[htpd; fl;lis vd nra;jp mwptpf;fpwtdhy; $wg;gl;lJ.

uh[htpd; fl;lisf;F [dq;fs; fPo;gbjy;(jhdp.3:7)

 

rfy [dq;fSf;F Kd;ghf ,uz;L fhhpaq;fs; fhzg;gl;lJ. xUGwk; mf;fpdp #is> kWGwk;  rpiy. xd;wpy; rpiyia gzpe;J uh[hitg;gphpag;gLj;jNtz;Lk;. ,y;iynad;why; mf;fpdp #isapy; Nghlg;gl;L khpf;fNtz;Lk;. ele;jJ vd;dntd;why;> rfy [dq;fSk;> vf;fhsk;> ehfRuk;> fpd;duk;> tPiz> Rukz;lyk; Kjyhd rfytpj fPjthj;jpaq;fspd; rj;jj;ijf; Nfl;lTlNd>  jho tpOe;J> uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH epWj;jpd nghw;rpiyia gzpe;Jnfhz;lhHfs;.

fy;Njauhy; Fw;wQ;rhl;lg;gl;l %d;W A+j thypgh;fs; (jhdp.3:8-12)

 

NeGfhj;Ner;rhh; vd;Dila [dq;fs; vd; fl;lisf;F fPo;gbe;jhh;fs; vd;W vz;zp kfpo;e;Jnfhz;bUe;j Ntisapy;> mtDila Qhdpfshfpa fy;Njaupy; rpyH uh[rKfj;jpy; te;J> a+jHNgupy; Fw;wQ;rhl;bdhh;fs;. uh[hNt ghgpNyhd; kfhzj;jpd; fhupaq;fis tprhupf;Fk;gb ePH Vw;gLj;jpd rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;Dk; a+juhd kD\H uh[hthfpa ck;ik kjpf;ftpy;iy. mtHfs; ck;Kila NjtHfSf;F Muhjid nra;aTkpy;iy. ePH epWj;jpd nghw;rpiyia gzpe;Jnfhs;sTkpy;iy vd;W Fw;wk; Rkj;jpdhh;fs;;. ,e;j fy;Njah;fs; A+j thypgh;fSf;F ed;wpf; fld; gl;lth;fs;. jhdpNahNyhL ,th;fSk; Nrh;e;J n[gpj;jjpdhy;> kiwnghUs;fis tpsf;Ffpw Njtd;> uh[htpd; nrhg;gdj;ij ntspg;gLj;jpdjhy; fy;Njah;fSk; mth;fSila tPLk; jg;gpdJ(jhdp. 2:4>5). Mdhy; ,g;nghOJ nghwhikapdhy; ed;ikf;F jPik nra;fpwhh;fs;.

uh[htpd; tprhuiz(jhdp.3:13-15)

 

NeGfhj;Ner;rhh; rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfhit mioj;Jf;nfhz;LtUk;gb fl;lisapl;lhd;. cldbaha; me;jg; %d;W A+j GU\Uk; uh[rKfj;jpy; nfhz;Lte;J tplg;gl;lhh;fs;. NeGfhj;Ner;rhH mtHfis ghh;j;J> ePq;fs; vd; NjtHfSf;F Muhjidnra;ahkYk; ehd; epWj;jpd nghw;rpiyiag; gzpe;Jnfhs;shkYk; ,Ue;jJ nka;jhdh? vd;W tprhhpj;jhd;;. ,th;fs; %tUk; ghgpNyhdpy; cah;e;j ];jhdj;jpy; ,Ue;jjhYk;> uh[htpd; cz;ikAs;s Copaf;fhuh;fshf  ,Ue;jjhYk; xU jUzj;ijf; $l uh[h nfhLf;fpwhd;. xU Kiw $l vf;fhsk;> ehfRuk;> fpd;duk;> tPiz> Rukz;lyk;> jk;GU Kjyhd rfytpj fPjthj;jpaq;fspd; rj;jk; Koq;Fk;. mij ePq;fs; Nfl;Fk;NghJ> jho tpOe;J> ehd; gz;zpitj;j rpiyiag; gzpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,y;iynad;why;> me;NeuNk vupfpw mf;fpdpr;R+isapd; eLtpNy Nghlg;gLtPHfs;. cq;fis vd; iff;Fj; jg;gtpf;fg;Nghfpw Njtd; ahH? vd;W kkijNahL $Wfpwhd;.

jhdpNay; ,uz;lhtJ mjpfhuj;jpy; cq;fs; NjtNd ,uh[hf;fSf;F Njtd; vd;W mwpf;ifapl;l NeGfhj;Ner;rhh; ,g;NghJ ,];uNtypd; NjtDf;F vjpuhf rthy; tpLfpwhd;. ghgpNyhdpa uh[h xUNtis gy Njrq;fSf;F uh[hthf fhzg;glyhk;. Mdhy; ek;Kila  NjtNdh rh;tty;yikAs;s uh[h.  ,];uNty; [dq;fis ghh;Nthdpd; iff;F jg;Gtpj;jth;. jhtPij rpq;fj;jpd;tha;f;Fk;> fubapd; tha;f;Fk;> Nfhypahj;jpd;  iff;Fk; jg;Gtpj;jth;. mtNu jg;Gtpf;fpw Njtd;.

%d;W A+j thypgh;fSila tpRthrk;(jhdp.3:16-17)

 

rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfs; uh[htplk;> ,e;jf; fhupaj;ijf; Fwpj;J ckf;F gjpy; nrhy;y mtrpakpy;iy.  fhuzk; ehq;fs; Muhjpf;fpw vq;fs; Njtd; vq;fisj; jg;Gtpf;f ty;ytuhapUf;fpwhH. mtH vupfpw mf;fpdpr;R+isf;Fk;> uh[hthfpa ck;Kila iff;Fk; ePq;fyhf;fp tpLtpg;ghH. “vd;idad;wp cdf;F NtNw Njth;fs; cz;lhapUf;fNtz;lhk;. NkNy thdj;jpYk;> fPNo G+kpapYk;> G+kpapd;fPo;j; jz;zPhpYk; cz;lhapUf;fpwitfSf;F xg;ghd xU nrh&gj;ijahfpYk; ahnjhU tpf;fpuj;ijahfpYk; eP cdf;F cz;lhf;fNtz;lhk;. eP mitfis ek];fhpf;fTk; Nrtpf;fTk; Ntz;lhk;(ahj;.20.3-5)” vd;gJ fh;j;jUila fl;lis. “ehd; fh;j;jh;> ,J vd; ehkk;> vd; kfpikia NtnwhUtDf;Fk;> vd; Jjpia tpf;fpufq;fSf;Fk; nfhNld;(Vrh.42:8)” vd;gJk; mtUila thf;F. Mifahy; mtUf;F nfhLf;f Ntz;ba fdj;ij tpf;fpufq;fSf;F nfhLf;fTk; KbahJ> gzpaTk; KbahJ  vd;W tpRthrj;NjhL gjpy; $wpdhh;fs;;.

xUNtis tpLtpf;fhkw;NghdhYk;> ehq;fs; ck;Kila NjtHfSf;F Muhjid nra;tJkpy;iy> ePH epWj;jpd nghw;rpiyiag; gzpe;Jnfhs;tJkpy;iy vd;fpwJ ckf;Fj; njhpe;jpUf;ff;fltJ vd;W cWjpahf $wpdhh;fs;. tpLtpahkw;NghdhYk; vd;w thh;j;ij> mtpRthrj;jpdhNyh> re;Njfj;jpdhNyh cz;lhd thh;j;ij my;y. Mz;ltUila rpj;jj;jpw;F G+uzkha; xg;Gf;nfhLj;J  $wpd thh;j;ijahFk;.  vgpnuah;.11-y; thrpf;Fk; NghJ> tpRthrj;jpdhy;  xU$l;lgf;jh;fs;;> rpq;fq;fspd; tha;fis fl;bdhh;fs;> ];jphPfs; rhfnfhLj;j jq;fSilath;fis capNuhn;lOe;jpUf;f ngw;whh;fs;. Mdhy; tpRthrj;jpd; kWgFjpapy;> NtWrpyh; mNj tpRthrj;NjhL fy;nywpAz;lhh;fs;> thshy; mWg;Gz;lhh;fs;> mbfisAk;> fhtiyAk; Vw;Wf;nfhz;L khpj;jhh;fs;. ,uz;Lk; tpRthrj;jpdhy; cz;lhditfNs.  ,e;j %d;W thypgUf;Fs;Sk; Njtd; vq;fis jg;Gtpf;f NghJkhdth; vd;W cWjpahd tpRthrk; fhzg;gl;lJ> xUNtis jg;Gtpg;gJ NjtDila rpj;jk; ,y;iynad;whYk;> mf;fpdpapy; ,uj;j rhl;rpaha; khpg;gNj Nky;> vd;gij njhpe;Jnfhz;L> ,e;j rpiyia gzpe;J nfhs;s Nghtjpy;iy vd;W jplkhf $Wfpwhh;fs;. tpf;fpufq;fSf;F Kd;ghf tpOe;J epj;jpaj;ij ,oe;J Nghtijf;fhl;bYk; mf;fpdpR+isapy; khpj;J guNyhfj;ij Rje;jhpg;gJ Nkyhdjhf mth;fSf;F fhzg;gl;lJ. %d;W NgUf;Fs;Sk; xNu tpRthrk; fhzg;gl;lJ Nkd;ikahd fhhpak;. xUth; ,lwpapUe;jhYk; tpRthrk; js;shbapUf;Fk;.

mjpfhuj;jpy; cs;sth;fis fdk; gz;z Ntz;Lk; vd;W Ntjk; $WfpwJ. ,uhaDf;Fhpaij ,uhaDf;Fk; NjtDf;Fhpaij NjtDf;Fk; nfhLf;f Ntz;Lk; vd;W ,NaR $wpdhh;. Ntiyf;fhuNu> ruPuj;jpd;gb cq;fs; vIkhd;fshapUf;fpwtHfSf;F vy;yhf; fhhpaj;jpNyAk; fPo;g;gbe;J> ePq;fs; kD\Uf;Fg; gphpakhapUf;f tpUk;GfpwtHfshfg; ghHitf;F CopaQ;nra;ahky;> NjtDf;F gag;gLfpwtHfshf fglkpy;yhj ,Ujaj;NjhNl CopaQ;nra;Aq;fs;(nfhNyh.3:22). uh[hf;fSf;fhf n[gpf;f Ntz;Lk; vd;Wk; Ntjk; $WfpwJ. Mdhy; uh[hf;fspd; rl;lq;fs; NjtDila gpukhzq;fSf;F> trdq;fSf;F  vjpuhf fhzg;gLk; NghJ NjtDf;F fPo;gba Ntz;Lk;. kD\Df;F fPo;gbtijf;fhl;bYk; NjtDf;F fPo;gbtNj Nky;.

,uh[htpd; jPh;g;G (jhdp.3:19-23)</h3 >

%d;W thypgh;fSk; rpiyia gzpakhl;Nlhk; vd;W cWjpahf $wpdjpdhy; NeGfhj;Ner;rhUf;F fLq;Nfhgk; cz;lhapw;W. mth;fSf;F tpNuhjkha; mtDila Kfk; NtWgl;lJ. mjpdpkpj;jk; R+isiar; rhjhuzkha;r; R+lhf;Ftijg;ghHf;fpYk; VOklq;F mjpfkha;r; R+lhf;Fk;gb cj;juT nfhLj;jhd;.  rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfis fl;Lk;gb> jd; ,uhZtj;jpy; gyrhypfshfpa GU\Uf;Ff; fl;isapl;lhd;. mg;nghOJ mtHfs; jq;fs; rhy;itfNshLk;  ghiffNshLk; kw;w t];jpuq;fNshLk; fl;lg;gl;lth;fsha;> vupfpw mf;fpdpr;R+isapd; eLtpNy Nghlg;gl;lhHfs;. uh[htpd; fl;lis fLikahapUe;jgbapdhYk;> R+is kpfTk; R+lhf;fg;gl;bUe;jgbapdhYk;> mf;fpdp [{thiyahdJ rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfisj; J}f;fpf;nfhz;LNghd GU\iuf; nfhd;W Nghl;lJ.

rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;Dk; me;j %d;W GU\Uk; fl;Lz;ltHfsha; vupfpw mf;fpdpr;R+isapd; eLtpNy tpOe;jhHfs;.

Vd; Mz;ltUila gps;isfSf;F ghLfs;> cgj;jputq;fs;> Ntjidfs;?. Vd; mf;fpdpiag;Nghd;w Nrhjidfs;?  mitfs; midj;Jk; Mtpf;Fhpa [Ptpaj;jpd; tsh;r;rpf;fhf tUfpwitfs;  MFk;. mope;JNghfpw nghd; mf;fpdpapdhNy Nrhjpf;fg;gLk;. mijg;ghHf;fpYk; mjpf tpiyNawg;ngw;wjhapUf;fpw cq;fs; tpRthrk; Nrhjpf;fg;gl;L> ,NaRfpwp];J ntspg;gLk;NghJ cq;fSf;Fg; Gfo;r;rpAk; fdKk; kfpikAKz;lhff; fhzg;gLk;(1NgJ.1:7). md;wpAk;  fpwp];J ,NaRTf;Fs; Njtgf;jpaha; elf;f kdjhapUf;fpw ahtUk; Jd;gg;gLthh;fs;(2jPNkh.3:12). rpYitapy;yhj gb rpq;fhrdk; ,y;iy. mtNuhL ghLfis rfpj;jhy;; mtNuhL MSifAk; nra;ayhk;. ,Njh> cd;idg; Glkpl;Nld;> MdhYk; nts;spiag;Nghyy;y> cgj;jputj;jpd; FifapNy cd;id njhpe;Jnfhz;Nld;(Vrh.48:10). mf;fpdpiag;Nghd;w cgj;jputq;fs; ek;Kila tpRthrj;ij Rj;jpfhpj;J tpiyNawg;ngw;wjhf tpsq;fr;nra;Ak;.

NeGfhj;Ner;rhhpd; gpukpg;G(jhdp.3:24-27)

 

uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH gpukpj;J> jPtpukha; vOe;jpUe;J> jd; ke;jphpkhHfis Nehf;fp: %d;W GU\iu my;yNth fl;Lz;ltHfshf mf;fpdpapNy NghLtpj;Njhk; vd;whd;. mtHfs; uh[hTf;Fg; gpujpAj;jukhf: Mk;> uh[hNt vd;whHfs;. mjw;F mtd;: ,Njh> ehYNgH tpLjiyaha; mf;fpdpapd; eLtpNy cyhTfpwijf; fhz;fpNwd;. mtHfSf;F xU NrjKkpy;iy. ehyhk; Mspd; rhay; NjtGj;jpuDf;F xg;ghapUf;fpwJ vd;whd;. mg;nghOJ NeGfhj;Ner;rhH vhpfpw mf;fpdpr;R+isapd; thryz;ilf;F te;J> cd;djkhd NjtDila jhruhfpa rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfNs> ePq;fs; ntspNa thUq;fs; vd;whd;. rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfs; mf;fpdpapd; eLtpypUe;J ntspNa te;jhHfs;. NjrhjpgjpfSk;> mjpfhupfSk;>  jiytUk;> uh[htpd; ke;jpupfSk; $bte;J> me;jg; GU\Uila ruPuq;fspd;Nky; mf;fpdp ngyQ;nra;ahkYk;> mtHfSila jiykapH fUfhkYk;> mtHfSila rhy;itfs; Nrjg;glhkYk;> mf;fpdpapd; kzk; mtHfsplj;jpy; tPrhkYk; ,Ue;jijf; fz;lhHfs;. %d;W thypgh;fSk;; tpRthrj;jpdhNy mf;fpdpapd; cf;fpuj;ij mtpj;jhh;fs; (vgp. 11:34).

mf;fpdpapd; kj;jpapy; ehd;fhtJ kD\dha; Njhd;wpd NjtGj;jpud;

 

NjtGj;jpud;; vd;Wk; NjtJ}jd;(3:28) vd;Wk; xUikapy; Fwpg;gpLtJ ,NaRit Fwpf;fpwJ. ehd;fhtJ kD\d; mf;fpdpapy; Nghlg;gLtjw;F Kd;G ntspg;gltpy;iy. mf;fpdpapy; Nghlg;gLk;NghJ ntspg;gltpy;iy. Nghlg;gl;lgpd;G mth;fNshL mf;fpdpapd; kj;jpapy; epd;whh;.  eP mf;fpdpapy; elf;Fk;NghJ NtfhjpUg;gha;> mf;fpdp[_thiy cd;Nghpy; gw;whJ(Vrh.43:2). tpRthrj;jpw;fhf Mz;ltUila gps;isfs; Jd;gj;ij rfpf;Fk; NghJ ,NaR mth;fNshL fhzg;gLthh;. gTy; fpwp];jth;fis Jd;gg;gLj;Jk; gb fle;J nrd;w NghJ eP Jd;ggLj;Jfpw ,NaR ehNd vd;W $Wfpwhh;. mth; jhNk Nrhjpf;fg;gl;L ghLgl;ljpdhNy Nrhjpf;fg;gLfpwth;fSf;F cjtp nra;a NghJkhdth;. kiyfs; tpyfpdhYk;> gh;tjq;fs; epiyngah;e;jhYk; vd; fpUig cd;id tpl;L tpyfhJ vd;W ,NaR $wpapUf;fpwhh;. Mifahy; Njt gps;isfs; ghLfs;> Nrhjidfs;> cgj;jputq;fs;  tUk; NghJ fyq;f Njitapy;iy. NrhjidA+lha; fle;J nrd;w Mz;lth; ek;NkhLz;L. mth; ek;ik tpLtpf;f NghJkhdth;.

,];uNtypd; NjtNd tpLtpf;fpwth;(jhdp.3:28-30)

 

NeGfhj;Ner;rhH ,];uNtypd; NjtNd tpLtpf;fpwth; vd;gij mwpe;Jnfhs;Sfpwhd;. mtUf;F ];Njhj;jpuk; nrYj;Jfpwhd;. mth; jk;Kilath;fis jg;Gtpf;fpwth; vd;Wk; mwpf;ifapLfpwhd;. rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfSila NjtDf;F tpNuhjkhf J}\zthHj;ijiar; nrhy;Yfpw ve;j [dj;jhDk;> ve;j [hjpahDk;> ve;jg; ghi\f;fhuDk; Jz;bj;Jg;Nghlg;gLthd;. mtd; tPL vUf;fskhf;fg;gLk; vd;W jPHkhdkhdKk; NghLfpwhhd;.

cq;fis vd; iff;F jg;Gtpf;fNghfpw Njtd; ahh;? vd;W Nfl;l uh[h ,g;NghJ ,t;tpjkha; ,ul;rpf;fj;jf;f Njtd; NtnwhUtUk; ,y;iynad;W mwpf;ifapLfpwhd;.  gpd;G uh[h rhj;uhf;> Nk\hf;> MNgj;NeNfh vd;gtHfisg; ghgpNyhd; Njrj;jpNy caHj;jpdhd;. ghLfs; %yk; cah;T tUfpwJ.

Leave a comment