Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

நேபுகாத்நேச்சார் கண்ட இரண்டாவது சொப்பனம்

mjpfhuk; - 4

NeGfhj;Ner;rhhpd; epUgk;(jhdp.4:1-3)

Kjy; %d;W trdq;fSk; 3-Mk; mjpfhuj;jpd; njhlh;r;rpahf fhzg;gLfpwJ. uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhH g+kp vq;Fk; FbapUf;fpw rfy [dj;jhUf;Fk; ghi\f;fhuUf;Fk; fbjk; vOJfpwhd;. mtd; Aj;jtPudhf fhzg;gl;l NghjpYk;> rhkhjhd tho;j;Jjy; nrhy;yp vOJfpwhd;. cd;djkhd Njtd; vd;dplj;jpy; nra;j milahsq;fisAk; mw;Gjq;fisAk; gpurpj;jg;gLj;jtJ vdf;F ed;ikaha; fz;lJ. mtUila milahsq;fs; vt;tsT kfj;JtKk;> mtUila mw;Gjq;fs; vt;tsT ty;yikAkhapUf;fpwJ. mtUila uh[;ak; epj;jpa uh[;ak;. mtUila MSif jiyKiw jiyKiwahf epw;Fk; vd;W  Njtid kfpikg;gLj;jp vOJfpwhd;.

NeGfhj;Ner;rhh; fz;l ,uz;lhtJ nrhg;gdk;(jhdp.4:4-10)

NeGfhj;Ner;rhh; jd; tPl;bNy rTf;fpaKs;stdhapUe;J jd; muz;kidapNy tho;e;Jnfhz;bUe;jNghJ xU nrhg;gdj;ijf; fhz;fpwhd;. me;j nrhg;gdj;jpd; %yk;  jpfpiyAk; fyf;fj;ijAk; milfpwhd;. mg;nghOJ nrhg;gdj;jpd; mHj;jj;ij mtDf;Fj; njuptpf;fpwjw;fhfg; ghgpNyhd; Qhdpfisnay;yhk; jd;dplj;jpy; nfhz;LtUk;gb fl;lisapLfpwhd;. rh];jpupfSk;> N[hrpaUk;> fy;NjaUk;> Fwpnrhy;YfpwtHfSk; mtdplj;jpNy te;jhHfs;. nrhg;gdj;ij  mtHfSf;Fr; nrhd;dNghJk; mth;fshy; mjpd; mHj;jj;ij  njuptpf;f $lhkw;Nghapw;W. 2-Mk; mjpfhuj;jpy; nrhg;gdj;ijAk; mh;j;jj;ijAk; $whky; Nghdhy; Jz;bj;JNghlf;fltPh;fs;> cq;fs; tPLfs; vUf;fskhf;fg;gLk;  vd;W mr;RWj;jpdhd;. Mdhy; ,g;nghOJ mg;gb nra;atpy;iy. filrpapNy ngy;nj\hj;rhH vd;Dk; ngauplg;gl;L> gupRj;j NjtHfspd; MtpiaAila jhdpNaiy nfhz;LtUk;gb fl;lisapLfpwhd;.   NeGfhj;Ner;rhh; ,];uNtypd; Njtd; xUtNu Njtd; vd;gij ,Jtiuf;Fk; cz;ikaha; mwpajhjtdhf fhzg;gLfpwhd;. Mifahy; jhd; Njth;fs; vd;W gd;ikapy; $Wfpwhd;. jhdpNaypdplj;jpy; jd; nrhg;gdj;ij tptupj;J $wp mh;j;jj;ij nrhy;Yk; gbf;F $Wfpwhd;.

nrhg;gdk; tpthpf;fg;gLjy;(jhdp.4:10-18)

“ehd; gLj;Jf;nfhz;bUe;jNghJ vd; jiyapy; Njhd;wpd juprdq;fs; vd;dntd;why;: ,Njh> Njrj;jpd; kj;jpapNy kpfTk; caukhd xU tpUl;rj;ijf; fz;Nld;. me;j tpUl;rk; tsHe;J gyj;J> Njrj;jpd; vy;iygupae;jKk; fhzg;glj;jf;fjhf mjpd; cauk; thdgupae;jk; vl;bdJ. mjpd; ,iyfs; NeHj;jpAk; mjpd; fdp kpFjpAkhapUe;jJ. vy;yh [PtDf;Fk; mjpy; Mfhuk; cz;lhapUe;jJ. mjpd; fPNo ntspapd; kpUfq;fs; epoYf;F xJq;fpd. mjpd; nfhg;Gfspy; Mfhaj;Jg; gl;rpfs; jhgupj;Jr; rfy gpuhzpfSk; mjpdhNy Ngh\pf;fg;gl;lJ. ehd; gLj;jpUf;ifapy; vd; jiyapy; Njhd;wpd juprdq;fisf; fhZk;NghJ> fhtyhshdhfpa gupRj;jthd; xUtd; thdj;jpypUe;J ,wq;ff;fz;Nld;. mtd; cuj;j rj;jkpl;L: ,e;j tpUl;rj;ij ntl;b> ,jpd; nfhg;Gfisj; jwpj;Jg;NghLq;fs;. ,jpd; fdpfisr; rpjwbAq;fs;. ,jpd; fPOs;s kpUfq;fSk; ,jpd; nfhg;GfspYs;s gl;rpfSk; Ngha;tpll;Lk;. MdhYk; ,jpd; NtHfshfpa mbkuk; g+kpapy; ,Uf;fl;Lk;. ,Uk;Gk; ntz;fyKkhd tpyq;F ,lg;gl;L> ntspapd; gRk;Gy;ypNy jq;fp> Mfhaj;Jg; gdpapNy eidtjhf. kpUfq;fNshNl g+kpapd; g+z;bNy mtDf;Fg; gq;F ,Uf;ff;fltJ. mtDila ,Ujak; kD\ ,Ujakhapuhky; khWk;gb> kpUf ,Ujak; mtDf;Ff; nfhLf;fg;glf;fltJ. ,g;gbapUf;fpw mtd;Nky; VO fhyq;fs; fle;JNghfNtz;Lk;. cd;djkhdtH kD\Uila uh[;aj;jpy; MSifnra;J jkf;Fr; rpj;jkhdtDf;F mijf; nfhLj;J> kD\upy; jho;e;jtidAk; mjpd;Nky; mjpfhupahf;FfpwhH vd;W eu[Ptd;fs; mwpAk;gbf;Ff; fhtyhsupd; jPHg;gpdhy; ,e;jf; fhupaKk; gupRj;jthd;fspd; nkhopapdhy; ,e;j tprhuizAk; jPHkhdpf;fg;gl;lJ vd;whd;. NeGfhj;Ner;rH vd;Dk; uh[hthfpa ehd; fz;l nrhg;gdk; ,JNt. ,g;NghJk; ngy;nj\hj;rhNu> eP ,jpd; mHj;jj;ijr; nrhy;Y> vd; uh[;aj;jpYs;s Qhdpfs; vy;yhuhYk; ,jpd; mHj;jj;ij vdf;Fj; njuptpf;ff;$lhkw;Nghapw;W. ePNah ,ijj; njuptpf;fj;jf;ftd;. gupRj;j NjtHfSila Mtp cdf;Fs; ,Uf;fpwNj vd;whd;”

,uz;lhk; mjpfhuj;jpy; NeGfhj;Ner;rhh; fz;l nrhg;gdj;ij mtdhy; $wf;$lhky; Nghapw;W. Mdhy; ,q;F nrhg;gdj;ij mg;gbNa $Wfpwhd;. ,uz;lhk; mjpfhuj;jpy; ,dp rk;gtpf;fg;Nghfpwitfs; vd;d vd;fpw epidTfs; mtDf;Fs; vOk;gpdjhNy> vy;yhtw;iwAk; mwpe;j Njtd;> nrhg;gdj;jpd; %yk; rk;gtpf;fg;Nghfpwitfis ntspg;gLj;jpdhh;. Mdhy; ,q;F kD\Dila mfe;ij mtid jho;j;Jk; vd;gijf; fw;Wf; nfhLf;Fk; gb ,e;j jhprdj;ij Mz;lth; nfhLj;jhh;;.

nrhg;gdj;jpd; tpsf;fj;ij jhdpNay; $Wjy;(jhdp.4:19-27)

jhdpNay; xUtpir nrhg;gdj;jpd; mh;j;jj;ij mwpe;J  rpe;jpj;Jf; fyq;fpdhd;. fhuzk;> jhdpNay; uh[hTf;F cz;ikAs;s Copaf;fhud;. ,uh[h tho;e;jpUf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpwtd;.  nrhg;gdj;jpd; mh;j;jk; mtid fyq;fg;gz;zpw;W. Mdhy;; NeGfhj;Ner;rhh; mtdplk; ngy;nj\hj;rhNu> nrhg;gdKk; mjpd; mHj;jKk; cd;idf; fyq;fg;gz;zNtz;bajpy;iy. clNd jhdpNay; vd; Mz;ltNd> me;jr; nrhg;gdk; ck;Kila giftuplj;jpYk;> mjpd; mHj;jk; ck;Kila rj;JUf;fsplj;jpYk; gypf;ff;fltJ vd;W $wp nrhg;gdj;jpd; mh;j;jj;ijf; $Wfpwhd;.

,uz;lhk; mjpfhuj;jpy; nghd;dhyhd jiy ePNu vd;W $wpaJNghy ,q;Fk;  tsHe;J gyj;J> Njrj;jpd; vy;iygupae;jk; fhzg;gl;L thdgupae;jk; tsh;e;j tpUl;rk; ePNu. mjpd; ,iyfs; NeHj;jpAk;> mjpd; fdp kpFjpahAkpUe;jJ. vy;yh [PtDf;Fk; mjpNy Mfhuk; cz;lhapUe;jJ. mjpd;fPNo ntspapd; kpUfq;fs; jq;fpdJ. mjpd; nfhg;Gfspy; Mfhaj;Jg; gl;rpfs; jhgupj;jJ. NeGfhj;Ner;rhUila uh[;aghuk; G+kpnaq;Fk; gue;J tphpe;J fhzg;gl;lJ. kfj;JtKk; ty;yikAKs;s uh[h. ckJ kfj;Jtk; ngUfp> thdgupae;jKk;> ckJ fHj;jj;Jtk; g+kpapd; vy;iygupae;jKk; vl;bapUf;fpwJ.

,e;j tpUl;rj;ij ntl;b> ,ij mopj;Jg;NghLq;fs;. MdhYk; ,jpd; NtHfshfpa mbkuk; jiuapy; ,Uf;fl;Lnkd;Wk;> ,Uk;Gk;> ntz;fyKkhd tpyq;F ,lg;gl;L> ntspapd; gRk;Gy;ypNy jq;fp> Mfhaj;Jg; gdpapNy eidtjhf. VO fhyq;fs; mtd;Nky; fle;JNghFkl;Lk; kpUfq;fNshNl mtDila gq;F ,Uf;ff;fltnjd;Wk;> thdj;jpypUe;J ,wq;fpr; nrhd;d gupRj;j fhtyhsid uh[hthfpa ePH fz;BNu. uh[hNt> mjpd; mHj;jKk; uh[hthfpa vd; Mz;ltd;Ngupy; te;j cd;djkhdtUila jPHkhdk; vd;dntd;why;: kD\updpd;W ePH js;sptplg;gLtPH. ntspapd; kpUfq;fNshNl rQ;rupg;gPH. khLfisg;Nghyg; Gy;iy Nka;e;J> Mfhaj;Jg; gdpapNy eidtPH. cd;djkhdtH kD\Uila uh[;aj;jpy; MSifnra;J> jkf;Fr; rpj;jkhapUf;fpwtDf;F mijf; nfhLf;fpwhH vd;gij ePH mwpe;J nfhs;Skl;Lk; VO fhyq;fs; ck;Kila Ngupy; fle;J Nghf Ntz;Lk;. MdhYk; tpUl;rj;jpd; NtHfshfpa mbkuk; jiuapy; ,Uf;fl;Lk; vd;W nrhy;yg;gl;lJ vd;dntd;why;: ePH guk mjpfhuj;ij mwpe;jgpd;> uh[;ak; ckf;F epiyepw;Fk;. ,JNt nrhg;gdj;jpd; mh;j;jk;.

uh[hTf;F jhdpNaypd; MNyhrid (jhdp. 4:27)

uh[hNt> ehd; nrhy;Yk; MNyhridia ePH mq;fPfupj;Jf;nfhz;L ePjpiar; nra;J ckJ ghtq;fisAk;> rpWikahdtHfSf;F ,uq;fp ckJ mf;fpukq;fisAk; mfw;wptpLk;. mg;nghOJ ck;Kila tho;T ePbj;jpUf;fyhk; vd;whd;. NeGfhj;Ner;rhh; tsh;e;J nropj;J fhzg;gLfpw tpUl;rk; jhd;> MSif> guhf;fpukk; vy;yhk; ty;yikAilath; jhd;. MdhYk; mtDk; Nfl;f Ntz;ba MNyhrid cz;L. nrk;ikgLj;j Ntz;ba fhhpaq;fs; cz;L. jPq;F tUtjw;F Kd;G Njtd; nfhLf;fpwJ jhd; MNyhridAk;> jtizAkha; fhzg;gLfpwJ. Njtd; G+kpia nts;sj;jpdhy; mopg;gjw;F Kd;G E}w;wpapUgJ tU\k; Nehthtpd; ehl;fspy; fhzg;gl;lth;fSf;F jtiz nfhLj;jhh;. epdpNtf;F ehw;gJ ehl;fs; fpUigaha; nfhLj;jhh;. mJ Nghy NeGfhj;Ner;rhUf;Fk; gd;dpuz;L khjq;fs; jtizahf nfhLf;fpwhh;.

“ePjpiar; nra;J ckJ ghtq;fisAk;> rpWikahdtHfSf;F ,uq;fp ckJ mf;fpukq;fisAk; mfw;wptpLk;”. mePjp vy;yhk; ghtk; vd Ntjk; $WfpwJ. jd; ghtq;fis kiwf;fpwtd; tho;tilakhl;lhd;: mitfis mwpf;if nra;J tpl;LtpLfpwtNdh ,uf;fk; ngWthd;(ePjp.28:13). Jd;khh;f;fd; jhd; nra;j vy;yhg; ghtq;fisAk; tpl;Lj; jpUk;gp> vd; fl;lisfisnay;yhk; iff;nfhz;L> epahaj;ijAk; ePjpiaAk; nra;thNdahfpy;> mtd; gpiof;fNt gpiog;ghd;> mtd; rhtjpy;iy. mtd; nra;j vy;yh kPWjy;fSk; epidf;fg;gLtjpy;iy> mtd; jhd; nra;j ePjpapNy gpiog;ghd;(vNr.18:21>22).

rpWikahdth;fSf;F mf;fpukk; nra;ahky; ,uf;fk; ghuhl;lNtz;Lk; vdTk; MNyhrid $Wfpwhh;. rpWikg;gl;ltd;Nky; rpe;ijAs;std; ghf;fpathd;> jPq;Fehspy; fh;j;jh; mtid tpLtpg;ghh;(rq;.41:1) vd;gJ fh;j;jUila thf;Fj;jj;jk;. vspath;fSf;F> mdhijfSf;F> tpjitfSf;F cjtp nra;Ak; NghJ jPq;F tUk;NghJ fh;j;jh; tpLtpg;ghh;.

NeGfhj;Ner;rhh; ,e;j MNyhridia Vw;Wf;nfhz;L fPo;gbe;jjhf Ntjk; $wtpy;iy. fhuzk; ,uz;lhk; mjpfhuj;jpy; NeGfhj;Ner;rhhpd; nrhg;gdj;ijAk;> mh;j;jj;ijAk; jhdpNay;; mwptpj;j NghJ uh[h jhdpNaiyAk; mtDila NjtidAk; kpfTk; Gfo;e;jhd;. ,q;F jhdpNaiyg;gw;wpAk; mtDila Njtidg;gw;wpAk;  xd;Wk; $wtpy;iy. mopTf;F Kd;dhdJ mfe;ij: tpOjYf;F Kd;dhdJ kdNkl;bik(ePjp.16:18). jd;idj;jho;j;j mtDf;F kdkpy;yhky;Nghapw;W.

nrhg;gdk;; epiwNtWjy; (jhdp. 4:28-33)

Njtd; khwhjtuha; ,Uf;fpwJ Nghy mtUila thh;j;ijAk; khwhJ. Fwpj;jfhyj;Jf;Fj; jhprdk; ,d;Dk; itf;fg;gl;bUf;fpwJ. KbtpNy mJ tpsq;Fk;> mJ ngha; nrhy;yhJ. mJ jhkjpj;jhYk; mjw;Ff; fhj;jpU. mJ epr;rakha; tUk;> mJ jhkjpg;gjpy;iy(Mg.2:6).

 ,e;j fhhpaq;fs; vy;yhk; uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhupd;Nky; te;jJ. gd;dpuz;L khjk; fle;Jtpl;lJ. nrhg;gdj;ijAk; mjd; mh;j;jj;ijAk; NeGfhj;Ner;rhh; kwe;JNghdhd;. Mdhy; Njtd;; jhd; $wpd thh;j;ijia kwe;JNghftpy;iy. xUehs; uh[h jd;  mukidapd; Nky; cyhtpf;nfhz;bUf;Fk;NghJ> ,J vd; ty;yikapd; guhf;fpukj;jpdhYk;> vd; kfpikg;gpujhgj;Jf;nfd;Wk;> uh[;aj;Jf;F mukidahf ehd; fl;bd kfh ghgpNyhd; my;yth vd;W nrhd;dhd;. ,e;j thHj;ij G+kpapy; kD\Df;F rj;Jtj;ijAk; MSifiaAk; nfhLf;fpw fh;j;jUf;F gphpakpy;yhky; fhzg;gl;lJ. Mifahy;> uh[h ,e;j thh;j;ijfis $wpd NtisapNy> jhd; fz;l nrhg;gdj;jpd; mh;j;jk; mtDila tho;f;ifapy; ele;jJ.

NjtDila rj;jk; thdj;jpypUe;J cz;lhfp>  uh[hthfpa NeGfhj;Ner;rhNu> uh[;aghuk; cd;idtpl;L ePq;fpw;W> kD\updpd;W js;sg;gLtha;> ntspapd; kpUfq;fNshNl rQ;rupg;gha;> khLfisg;Nghy; Gy;iy Nka;tha;> cd;djkhd Njtd; kD\Uila uh[;aj;jpy; MSfpwth;> jkf;Fr; rpj;jkhapUf;fpwtDf;F uh[;aj;ij nfhLf;fpwth; vd;gij mwpe;Jnfhs;Skl;Lk; VO tUlq;fs; cd;Nky; fle;JNghfNtz;Lk; vd;W cdf;Fr; nrhy;yg;gl;lJ. me;NeuNk ,e;j thHj;ij NeGfhj;Ner;rhuplj;jpy; epiwNtwpw;W. mtd; kD\updpd;W js;sg;gl;L> khLfisg;Nghy; Gy;iy Nka;e;jhd;. mtDila jiykapH fOFfSila ,wFfisg;NghyTk;> mtDila efq;fs; gl;rpfSila efq;fisg;Nghy  tsUkl;Lk; mtd; ruPuk; Mfhaj;Jg; gdpapNy eide;jJ. nghpa uh[h xUnehbapy; kpUfj;ijg;Nghd;w gwitiag;Nghd;w Njhw;wKilatdha;; khwpg;Nghfpwhd;.

NeGfhj;Ner;rhh; Njtdplk; jpUk;Gjy; (jhdp. 4:34-37)

VO tU\k;(VO fhyq;fs;) nrd;w gpd;G NeGfhj;Ner;rhh;; jd; fz;fis thdj;Jf;F VnwLf;fpwhd;. xj;jhir mDg;Gfpw gh;tjj;jpw;F Neuhf fz;fis VnwLf;fpwhd;. rpU\;bfiu Nehf;fpg;ghh;f;fpwhd;. MSifia nfhLf;fpwtiu> uh[hf;fis Vw;gLj;Jfpwtiu Nehf;fpg;ghh;f;fpwhd;. Mz;lth; ,e;j Neuj;jpw;fhf fhj;jpUe;jhh;.

Njtid Nehf;fpg;ghh;j;j cld; mtDf;F RaGj;jp jpUk;gtUfpwJ. nrhg;gdj;jpd; gb mbkuk; Jsph;f;f Muk;gpf;fpwJ. mg;nghOJ mtd; cd;djkhdtiu ];Njhj;jupj;J> vd;nwd;iwf;Fk; [Ptpj;jpUf;fpwtiug; Gfo;e;J kfpikg;gLj;jp> mtUila fHj;jj;JtNk epj;jpa fHj;jj;Jtk;> mtUila uh[;aNk jiyKiw jiyKiwahf epw;Fk; vd;W mwpf;ifapLfpwhd;.

mtUf;F Kd;G g+kpapd; Fbfs; xd;Wkpy;iy. mtH jkJ rpj;jj;jpd;gbNa thdj;jpd; NridiaAk; g+kpapd; FbfisAk; elj;JfpwhH. mtUila ifiaj; jLj;J> mtiu Nehf;fp: vd;d nra;fpwPnud;W nrhy;yj;jf;ftd; xUtDk; ,y;iy vd;W Njtid kfpikg;gLj;Jfpwhd;. clNd mtDila uh[;aghuj;jpd; Nkd;ikf;fhf mtDila kfpikAk;> Kff;fisAk;  jpUk;gtUfpwJ. mtDila ke;jpupkhUk;> gpuGf;fSk; Njbte;jhHfs;. mtDila  uh[;aj;jpNy  ];jpug;gLj;jg;gl;lhd;. mjpf kfj;Jtj;ijAk; fh;j;jh; mtDf;F nfhLj;jhh;.

filrpahf>  NeGfhj;Ner;rhh; guNyhfj;jpd; uh[hitg; Gfo;e;J> caHj;jp> kfpikg;gLj;jp  mtUila fpupiafnsy;yhk; rj;jpaKk;> mtUila topfs; epahakhditfs; vd;W mwpf;ifapLfpwhd;. mfe;ijaha; elf;fpwtHfisj; jho;j;j mtuhNy MFk; vd;W mDgtj;NjhL vOJfpwhd;. mfe;ij mopitAk; jho;itAk; nfhz;LtUk;.

Leave a comment