Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

தானியேல் கண்ட சொப்பனமும் தரிசனமும்

தானியேல் 7

jhdpNay; 7-Mk; mjpfhuk; Kjy; 12-Mk; mjpfhuk; tiu jhdpNay; fz;l jhprdq;fis Fwpj;J thrpf;fKbAk;. mitfs; midj;Jk; vjph;fhyj;jpy; rk;gtpf;fNghfpw fhhpaq;fis Fwpg;gjhFk;. ghgpNyhd; uh[hthfpa ngy;\hj;rhh; Ml;rp nra;j Kjyhk; tU\j;jpNy> nrhg;gdq;fisAk;> juprdq;fisAk; fz;lhd;. ,e;j nrhg;gdq;fSk;> jhprdq;fSk; jhdpNaiy fyq;fg;gz;zpdJ. fhuzk; filrp fhyj;jpNy rk;gtpf;fg; Nghfpw fhhpaq;fis jhprdkha; fz;l NghJ> mtw;wpd;. gaq;fuk;> fyf;fj;ij cz;lhf;fpw;W. uh[htpd; czit xJf;fpa NghJk;> rpq;ff;nfgpapy; Nghlg;gl;l NghJk; jhdpNay; tpRthrj;jpy; cWjpaha; fyq;fhky; epd;whh;. Mdhy; filrp fhy rk;gtq;fis jhprdj;jpy; ghh;j;j NghJ fyf;fk; mile;jhh;. fh;j;jh; epakpj;jpUf;fpw Fwpj;j ehl;fspNy ehk; mtUila uh[;aj;jpd; ghj;jputhd;fsha; khwtpy;iy vd;why; filrp fhy rk;gtq;fs; ek;ikAk; fyq;fg;gz;Zk;.

jhdpNay; fz;l nrhg;gdk;(jhdp.7:2>3)

‘,Njh> thdj;jpd; ehY fhw;WfSk; ngupa rKj;jpuj;jpd;Nky; mbj;jJ  mg;nghOJ ntt;NtW &gKs;s ehY ngupa kpUfq;fs; rKj;jpuj;jpypUe;J vOk;gpd”.

thdj;jpd; ehY fhw;Wfs; vd;W vOjg;gl;bUg;gJ fpof;F> Nkw;F> tlf;F> njw;F vd;w ehd;F jpirfspypUe;J tPRfpw fhw;iw Fwpf;fpwJ. rKj;jpuk; kj;jpajiu fliy Fwpf;fpwJ. rKj;jpuj;jpypUe;J ntt;NtW &gKs;s ehY ngupa kpUfq;fs; vOk;gpd vd;gJ G+kpapy; Njhd;Wfpw ehd;F rhk;uh[;aq;fis Fwpf;fpwJ. vg;gbnadpy; ntsp.17.1>15 trdq;fspy; jpushd jz;zPh;fspd; Nky; cl;fhh;jpUf;fpw Ntrpia Fwpj;J vOjg;gl;bUf;fpwJ. me;j jz;zPh; [dq;fisAk;> $l;lq;fisAk;> [hjpfisAk; ghi\fhuiuAk; Fwpf;fpwJ.

KjyhtJ kpUfk;(jhdp.7:4)

‘Ke;jpdJ rpq;fj;ijg;Nghy ,Ue;jJ. mjw;Ff; fOfpd; nrl;ilfs; cz;lhapUe;jJ. ehd; ghHj;Jf;nfhz;bUf;ifapy;> mjpd; ,wFfs; gpLq;fg;gl;lJ. mJ jiuapypUe;J vLf;fg;gl;L> kD\idg;Nghy ,uz;L fhypd;Nky; epkpHe;J epw;Fk;gb nra;ag;gl;lJ. kD\ ,Ujak; mjw;Ff; nfhLf;fg;gl;lJ”

rpq;fk; NeGfhj;Ner;rhiu Fwpf;fpwJ. NeGfhj;Ner;rhh; fz;l nrhg;gdj;jpy; nghd;dhd jiy ePNu vd;W $Wfpwhh;. nghd; cNyhfq;fspd;; uh[h. rpq;fk; kpUfq;fspd; uh[h. ,J NeGfhj;Ner;rhhpd; Nkd;ikahd uh[;aghuj;ij Fwpf;fpwJ. ghgpNyhd; rhk;uh[;aj;ij Fwpf;fpwJ. xUehs; NeGfhj;Ner;rhh; Nkl;bikapdhy; “vd;Dila kfpik gpujhgj;jpw;F vd;W ehd; fl;bd kfh ghgpNyhd; my;yth(jhdp.4:30)” vd;W $wpa cld; mtDila jiykaph; fOFfSils ,wFfisg;Nghy khwpw;W. kpUfj;ijNghd;w gwitiag;Nghd;w &gKilatdha; khwpdhd;.

,uz;lhtJ kpUfk; 7:5

‘fubf;F xg;ghfpa NtNw ,uz;lhk; kpUfj;ijf; fz;Nld;. mJ xU gf;fkha;r; rha;J epd;W> jd; thapd; gw;fSf;Fs;Ns %d;W tpyhntYk;Gfisf; ft;tpf;nfhz;bUe;jJ. vOk;gp ntF khk;rk;jpd;ndd;W mjw;Fr; nrhy;yg;gl;lJ.”

fub rpq;fj;ij fhl;bYk; rw;W gytPdkhdJ. ,J Nkjpa ngh;rpa rhk;uh[;aj;ijf; Fwpf;fpwJ. NeGfhj;Ner;rhUila nrhg;gdj;jpy; nts;spf;F xg;gplg;gl;l uh[;ak; ,JNt. jhpA> NfhNu];> mh;j;jr\;lh> mfh];NtU Nghd;w uh[hf;fspd; Ml;rpiaf; Fwpf;fpwJ. xU gf;fkha; rha;e;J epd;wJ vd;gJ Nkjpa Ml;rpia fhl;bYk; ngh;rpa Ml;rp Nkd;ikahdJ vd;gijf; Fwpf;fpwJ. %d;W tpyh vYk;Gfis ft;tpnfhz;bUe;jJ vd;gJ> ghgpNyhd;> ypjpah(Lydia) kw;Wk; vfpg;jpd; Nky; nfhz;l ntw;wpia Fwpf;fpwJ.

%d;whtJ kpUfk; 7:6

‘mjpd;gpd;G> rptpq;fpiag;NghypUf;fpw NtnwhU kpUfj;ijf; fz;Nld;. mjpd; KJfpd;Nky; gl;rpapd; nrl;ilfs; ehY ,Ue;jJ. me;j kpUfj;Jf;F ehY jiyfSk; cz;lhapUe;jJ. mjw;F MSif mspf;fg;gl;lJ”

%d;whtJ kpUfkhfpa rptpq;fp fpNuf;f rhk;uh[;aj;ij Fwpf;fpwJ. rptpq;fp fubia fhl;bYk; gyfPdkhdJ. NeGfhj;Ner;rhUila nrhg;gdj;jpy; ntz;fyj;jpw;F xg;gplg;gl;l uh[;ak; ,JNt. fpNuf;f uh[;aj;jpd; jiyth; kfh mnyf;rhz;lh;. KJfpd; Nky; gl;rpapd; nrl;ilfs; ehd;Fk;> ehd;F jiyfSk; ,Ue;jJ vd;gJ> mnyf;rhz;lhpd; kiwtpw;F gpd;G Ml;rpahdJ ehd;fhf gphpf;fg;gl;lij Fwpf;fpwJ. mtDila ehd;F ,uhZt jsgjpfs; Njrj;ij gphpj;J MSif nra;jhh;fs;.

ehd;fhtJ kpUfk; 7:7>8

‘mjw;Fg;gpd;G> ,uhj;juprdq;fspy; ehyhk; kpUfj;ijf; fz;Nld;. mJ nfbAk; gaq;fuKk; kfh gyj;jJkhapUe;jJ. mjw;Fg; ngupa ,Uk;Gg;gw;fs; ,Ue;jJ. mJ nehWf;fpg; gl;rpj;jJ. kPjpahdijj; jd; fhy;fshy; kpjpj;Jg;Nghl;lJ. mJ jdf;F Kd;dpUe;j vy;yh kpUfq;fisg; ghHf;fpYk; Ntw;WUtkhapUe;jJ> mjw;Fg; gj;Jf; nfhk;Gfs; ,Ue;jJ. me;jf; nfhk;Gfis ehd; ftdpj;jpUf;ifapy;> ,Njh> mitfSf;F ,ilapNy NtnwhU rpd;d nfhk;G vOk;gpw;W. mjw;F Kd;ghf Ke;jpd nfhk;Gfspy; %d;WgpLq;fg;gl;lJ. ,Njh> me;jf; nfhk;gpNy kD\ fz;fSf;F xg;ghd fz;fSk; ngUikahditfisg; NgRk; thAk; ,Ue;jJ”.

ehyhk; kpUfj;ij ve;j kpUfj;NjhLk; xg;gpltpy;iy. fhuzk; kw;w vy;yh kpUfj;ij fhl;bYk; Ntw;WUtkhapUe;jJ. Mdhy; nfbAk; gaq;fuKk; gyj;jJkhapUe;jJ. ,Uk;G gw;fshy; nehWf;fp gl;rpj;J fhy;fshy; kpjpj;JNghLfpwjha; ,Ue;jJ. ,J nfhLikahf Ml;rpnra;j Nuhk rhk;uh[;aj;ij Fwpf;fpwJ. ,e;j uh[;ak; fpNuf;f uh[;aj;ijfhl;bYk; gyfPdg;gl;lJ. NeGfhj;Ner;rhh; nrhg;gdj;jpy; ,Uk;gpw;F xg;gplg;gl;bUe;jJ. Nuhkh;fspd; Ml;rp nfhLq;Nfhy; Ml;rpahf fhzg;gl;lJ. ,th;fspd; Ml;rpapy; rig kpfTk; Jd;gg;gLj;jg;gl;lJ. fp.gp. 300 Kjy; 1500 tiu mNdf Njtgps;isfs; rpq;fq;fSf;F ,iuahf;fgl;lhh;fs;. mf;fpdpapy; Nghlg;gl;lhh;fs;. mjd;gpd;G Nuhk rhk;uh[;ak; gytPdg;gl;L gy rpWehLfsha; khwpdJ.

Mdhy; filrp ehl;fspy; Nuhk rhk;uh[;ak; kPz;Lk; caph;ngWk;;.  ‘mjw;F gj;Jnfhk;Gfs; ,Ue;jJ” vd;gJ filrp ehl;fspy; Nuhk rhk;uh[;aj;jpy; Njhd;Wfpw gj;J uh[;aq;fisf;Fwpf;fpwJ. ,e;ehl;fspy; fhzg;gLfpw INuhg;gpa $l;likg;G ehLfs; Nuhk rhk;uh[;aj;jpypUe;J Njhd;wpditfNs. xUNtis mNdf ehLfs; ,e;ehl;fspy; fhzg;gl;lhYk; ,e;j $l;likg;G gj;J ty;yikahd ehLfSila mikg;gha; khWk;. mg;NghJ mitfspd; kj;jpapy; ,Ue;J rpd;dnfhk;G Njhd;Wk;. me;j;f;fpwp];Jtpd; ntspg;gLjiy Fwpf;fpwJ. Kjypy; rpd;dnfhk;gha; Njhd;Wthd;. Njhd;wpdTlNd %d;W uh[;aq;fspy; Ml;rpia jd; fPo;nfhz;LtUthd;.

ePz;l MARs;sth; (7:9>10)

gpjhthfpa Njtd; ePz;l MARs;sth;.  mtUila t];jpuk; ciwe;j kioiag;NghyTk;> mtUila rpurpd; kapH ntz;ikahfTk; gQ;irg;Nghyj; Jg;GuthfTk; fhzg;gLfpwJ. NjtDila kfpikapd; rhayhf fhzg;gLfpwJ. Fkhudhfpa ,NaR fpwp];Jtpd; rhaYk; gpjhtpd; rhaYf;F xj;jpUf;fpwij ntsp.1:13-18-y; ghh;f;fKbAk;. NjtDila rpq;fhrdk; mf;fpdp[{thiyAk;> mjpd; rf;fuq;fs; vupfpw neUg;GkhapUe;jJ. mf;fpdp ejp mtH re;epjpapypUe;J Gwg;gl;L XbdJ. ek;Kila Njtd; mf;fpdpapd; Njtd; vd;gij fhl;LfpwJ. mth; gl;rpf;fpw mf;fpdp (vgp.12:29). MapukhapUk;NgH mtiur; Nrtpj;jhHfs;. NfhlhNfhbNgH mtUf;F Kd;ghf epd;whHfs;. epaharq;fk; cl;fhHe;jJ. fh;j;jUila re;epjpapy; fhzg;gLfpw ghpRj;jthd;fis Fwpf;fpwJ.  G];jfq;fs; jpwf;fg;gl;lJ. [PtG];jfk;> epahgfG];jfk;> fphpiafspd; G];jfk; Nghd;w G];jfq;fs; jpwf;fg;gLfpwJ.

nfhk;gpd; (me;jpfpwp];J) epahaj;jPh;g;G (jhdp. 7:11>12)

8-tJ trdj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s rpd;d nfhk;ghdJ ngUikahditfis Ngrpdjpdpkpj;jk; nfhiynra;ag;gLfpwJ. mjpd; cly; vhpfpw mf;fpdpf;F xg;Gf;nfhLf;fg;gLfpwJ. ntsp. 19:20-y; me;jpfpwp];J fe;jfk; vhpfpw mf;fpdp fly; js;sg;gl;lhd; vd;W vOjg;gl;bUf;fpwJ. kw;w uh[hf;fSk; MSifapypUe;J js;sg;gLfpwhh;fs;. me;jpf;fpwp];Jtpd; Kbitg;gw;wp ,e;j mjpfhuj;jpd; filrpapy; ghh;f;fyhk;.

kD\FkhuDila MSif (jhdp. 7:13>14)

kD\Fkhud; ,NaR fpwp];Jthf fhzg;gLfpwhh;.  gpjhthfpa Njtd; FkhuDf;F MSifia nfhLf;fpwhh;. rfy  [dq;fSk; [hjpahUk; ghi\f;fhuUk; Fkhuid Nrtpf;Fk;gb> mtUf;Ff; fHj;jj;Jtj;ijAk; kfpikiaAk; uh[upfj;ijAk; gpjh nfhLf;fpwhhh;. ‘,NaRtpd; ehkj;jpy; thNdhh; G+jyj;Njhh; g+kpapd; fPohNdhUila Koq;fhy; ahTk; Klq;Fk;gbf;Fk;>  gpjhthfpa NjtDf;F kfpikahf ,NaRfpwp];J fh;j;jnud;W ehTfs; ahTk; mwpf;ifgz;Zk;gbf;Fk;> vy;yh ehkj;jpw;Fk; Nkyhd ehkj;ij mtUf;Fj; je;jUspdhh;(gpyp. 2:10>11)”.

jhdpNaYf;F nrhg;gdj;jpd; nghUs; ntspg;gLjy; (jhdp. 7:15-26)

jhdpNay; nrhg;gdq;fspd; jhprdq;fspd; nghUs; mwpahky; jd; MtpapNy rQ;ryKk; fyf;fKk; nfhz;lhd;. mt;Ntisapy; rkPgj;jpy; epw;fpwtHfspy; xUtdplj;jpy; Ngha;> ,jd; nghUs; vy;yhtw;iwAk; nrhy;Yk;gb> mtidf; Ntz;bf;nfhz;lhd;. xUNtis NjtJ}jdhf$l ,Uf;fyhk;. mg;nghOJ mtd; me;j nrhg;gdq;fspd; jhprdq;fspd;  mHj;jj;ij jhdpNaYf;F tpsf;fpdhd;. fHj;juhfpa Mz;ltH jPHf;fjuprpfshfpa jk;Kila Copaf;fhuUf;Fj; jkJ ,ufrpaj;ij ntspg;gLj;jhky; xU fhupaj;ijAk; nra;ahH (MNkh.3:7). ehd; nra;ag;Nghfpwij MgpufhKf;F kiwg;NgNdh? (Mjp. 18:18). ,e;j trdq;fspd;gb vjph;fhyj;jpy; elf;fg;Nghfpw fhhpaq;fis jPh;f;fjhprpahfpa jhdpNaYf;F ntspg;gLj;Jfpwhh;.

ehY ngupa kpUfq;fSk; g+kpapypUe;J vOk;Gfpw ehd;F uh[hf;fs;. G+kpapy; Njhd;Wfpw vy;yh uh[;aq;fSk; epue;jukw;wJ.  NjtDila uh[;ak; xd;Nw epiyj;jpUf;Fk;. mtUila uh[;aj;jpw;F KbtpuhJ (Y}f;fh 1:33). Mapu tUl murhl;rpapy;  mtUila gps;isfsfpa gupRj;jthd;fs; MSifia  ngw;W> vd;nwd;iwf;FKs;s rjhfhyq;fspYk; uh[;aj;ijr; Rje;jupj;Jf;nfhs;thHfs;. …mthfs; caph;j;Jf; fpwp];JTlNd Mapuk; tU\k; murhz;lhh;fs;(ntsp.20:4).

jhdpNay; jhd; fz;l nrhg;gdj;jpd; ehd;fhtJ kpUfj;ijg;gw;wp mwpa kdjhapUf;fpwhd;. fhuzk; me;j kpUfj;jpd; &gk; kw;witfisnay;yhk; ghHf;fpYk; Ntw;WUTk; nfbAKs;sJk;> ,Uk;Gg; gw;fSk;> ntz;fy efq;fSk;> nehWf;fpg; gl;rpj;J> kPjpahdijj; jd; fhy;fshy; kpjpj;Jg;Nghl;lJkha; ,Ue;jJ. mjpd; jiyNky; gj;Jf;nfhk;Gfs; ,Ue;jJ. mitfspy; %d;W nfhk;Gfs; tpOe;JNghf vOk;gpd NtNwnahU nfhk;igg;Fwpj;J mwpa tpUk;Gfpwhd;. me;j nfhk;G fz;fisAk; ngUikahditfisg; NgRk; thiaAKilaJkha; fhzg;gl;lJ. NkNy 7>8 trdq;fspy; ghh;j;jJNghy ,e;j nfhk;G me;jpfpwp];Jit Fwpf;fpwJ. filrp ehlffspy; Nuhkrhk;uh[;ak; kPz;Lk; caph;ngUk;;.  ,e;j ehLfspy; ,Ue;J rpd;d nfhk;ghfpa me;jpfpwp];J Njhd;Wthd;.

,NaRtpd; ,ufrpa tUifapy; kzthl;b rig vLj;Jnfhs;sg;gl;lgpd;G>  7 tU\k; G+kp ,tDila Ml;rpf;Fs;shf fhzg;gLk;.  cgj;jputfhyj;jpd; kWghjpahfpa kfhcgj;jputf;fhyj;jpNy> ghpRj;jthd;fis xLf;Fthd;. mtHfs; xU fhyKk; (xU tU\k;)> fhyq;fSk;(,uz;L tU\k;)> miuf;fhyKk;(miu tU\k;) nry;Ykl;Lk; mtd; ifapy; xg;Gf;nfhLf;fg;gLthHfs;. filrp %d;wiu tU\q;fhfpa cgj;jputfhyj;jpNy Mz;ltiu fz;Lnfhz;l ghpRj;jthd;fshfpa ,];uNtyiu Jd;gg;gLj;Jthd;.  cd;djkhd NjtDf;F tpNuhjkhd thHj;ijfisg; NgRthd;. fhyq;fisAk; gpukhzq;fisAk;(trdq;fs;;) khw;w epidg;ghd;.  mjd;gpd;G ,NaR ntz;Fjpiuapd; Nky; (ntsp. 19:11-20) te;J Aj;jk; nra;J mtid gpbj;J fe;jfk; vhpfpw mf;fpdp flypNy capNuhL js;Sthh; (ntsp. 19:20).

NjtDila epj;jpauh[;ak; (jhdp. 7:27>28)

MaputUl murhl;rpapy; thdj;jpd; fPnoq;FKs;s uh[;aq;fspd; uh[upfKk; MSifAk; kfj;jtKk; cd;djkhdtUila gupRj;jthd;fshfpa [dq;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk;. mtUila uh[;ak; epj;jpa uh[;ak;. rfy fHj;jj;Jtq;fSk; mtiur; Nrtpj;J> mtUf;Ff; fPo;g;gl;bUf;Fk;. my;NyY}ah!

Leave a comment